Zmiana rozmiaru tekstu:

Idea

Pod wpływem rozwijającej się w naszym kraju idei mediacji, jako jednej z form pozasądowego (alternatywnego) rozwiązywania sporów, w grudniu 2005 roku założony został Ośrodek Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Idea, która przyświeca mediacji to przede wszystkim wypracowanie i umocnienie praworządnych postaw wśród obywateli przez ukazanie im rozmaitych wariantów rozwiązań konfliktów drogą ugodową, osiąganą przez nich samych podczas procesu mediacji. Mediacja to również sposób na odciążenie i usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości.

Co to jest mediacja?

Przez mediację rozumiemy dobrowolny i poufny proces, w którym bezstronny i neutralny mediator wspomaga strony w wypracowywaniu satysfakcjonującego je porozumienia.

Mediator, w odróżnieniu od arbitra, sędziego czy doradcy, nie przedstawia propozycji rozwiązania ani nie wyraża własnej opinii. To skłóceni uczestnicy konfliktu muszą sami znaleźć dobre dla siebie rozwiązanie. Mediator jedynie pomaga im w negocjowaniu. Mediator dba, by każda ze stron mogła przedstawić swój punkt widzenia, porządkuje sprawy, o których strony chcą rozmawiać, sprawdza, czy się zrozumiały. Ważnym zadaniem mediatora jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązań.

Główne cele Ośrodka Mediacji

 • prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych oraz z nieletnimi sprawcami czynów zabronionych.
 • prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji
 • organizowanie wykładów z w/w tematyki dla studentów,
 • organizowanie stażów dla przyszłych mediatorów,
 • prowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności mediatorów,
 • promowanie idei mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów w środowisku akademickim,
 • publikowanie artykułów naukowych i popularnonaukowych propagujących mediacje
 • organizacja konferencji poświęconej tematyce mediacji oraz wykładów skierowanych do określonych grup zawodowych prawników i innych, do kompetencji których należy kierowanie spraw do mediacji,
 • prowadzenie akcji propagujących mediacje w szkołach, samorządach lokalnych i związkach zawodowych,
 • współpraca z mediami.

Informacje o mediacji:

 • Postępowanie mediacyjne odbywa się przy udziale mediatora wpisanego na listę Stałych Mediatorów Ośrodka.
 • Sesje mediacyjne odbywają się w siedzibie Ośrodka, tj. w budynku WPiA Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe kwestie związane z postępowaniem mediacyjnym prowadzonym w Ośrodku określa Regulamin Ośrodka, Regulamin Postępowania Mediacyjnego oraz Kodeks Etyki Mediatora będące wewnętrzną regulacją Ośrodka.