Zmiana rozmiaru tekstu:

marchio viola 01Projekt "CLOSE THE DEAL, FEEL THE GAP”, (nr umowy o dofinansowanie JUST/2013/PROG/AG/4890/GE)

Dofinansowanie z UE: 62 632 euro – program PROGRESS 

Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2014-2016 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego

Kierownik: Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (WPiA)

 

Uczestnicy:

  • Dr hab. Joanna Nowakowska – Małusecka (WPiA)

  • Dr Mirosław Czerwiński (WNS)

  • Dr Magdalena Półtorak (WPiA)

  • Dr Ilona Topa (WPiA)

  • Dr Urszula Torbus (WPiA)

  • Mgr Agata Galbierz (WPiA)

WWW:           http://www.fillthegap.eu

Facebook:     https://www.facebook.com/closethedealfillthegap

Projekt "Koniec negocjacji - czas na wyrównanie płac kobiet i mężczyzn” („Close the deal, fill the GAP”) wbudował się w unijną „Strategię na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015”, w której Komisja Europejska przedstawiła priorytety w dziedzinie równości i niedyskryminacji kobiet i mężczyzn. Celem strategii było przyczynienie się do poprawy miejsca kobiet na rynku pracy, w społeczeństwie oraz w procesach decyzyjnych różnego szczebla.

Badania były prowadzone przez czterech partnerów – Queen Mary and Westfield College - Univerisity of London, University of Western England – Bristol, Uniwersytet Śląski oraz Instituto di Ricerche Economiche e Sociali. Koordynatorem był Uniwersytet w Weronie.

Analiza została przeprowadzana od perspektywy makro, tzn. od analizy ram prawnych i ekonomicznych każdego kraju partnerskiego, aż do perspektywy mikro, a więc do oceny skuteczności działań przeprowadzanych przez partnerów społecznych w wybranych sprawach. Przy analizie przypadków (study cases) uczestnicy projektu współpracowali z partnerami społecznymi – związkami zawodowymi. W przypadku strony polskiej był to Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego UŚ oraz Związek Zawodowy Górników, a na szczeblu europejskim European Trade Union Confederation (ETUC). (Polski Raport i studia przypadków w załącznikach).

Projekt w sposób szczególny odniósł się do procesów decyzyjnych w zakresie wyrównywania różnic (luk) w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn (tzw. Gender Pay Gap – GPG). Jednym z jego celów była ocena wpływu czynnika społecznego na redukcję różnic w wynagrodzeniach oraz wpływu decentralizacji procesu negocjowania płac na zjawisko GPG.

Wielowarstwowa analiza doprowadziła do zidentyfikowania czynników, które wpływają na możliwości negocjacyjne partnerów społecznych w zakresie redukcji GPG. W ramach projektu opracowano komplet wytycznych dla związków zawodowych, organizacji pracodawców i przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, które biorą udział w negocjacjach i realizują politykę płacową. Wytycznymi objęto jedenaście zakresów: podniesienie poziomu świadomości i wiedzy o luce płacowej; przestrzeganie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w wynagradzaniu w negocjacjach zbiorowych i promowanie dobrych praktyk; zapewnienie poprawności terminologii i unikanie stereotypów związanych z płcią; unikanie niejednoznaczności i luk w kryteriach przyznawania premii za wydajność; zapewnienie równego traktowania pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony/określony oraz pracujących w pełnym/niepełnym wymiarze godzinowym; negocjowanie neutralnych pod względem płci systemów oceny pracy; negocjowanie kryteriów pomiaru i oceny wyników pracy i jej wydajności oraz kryteriów przyznawania premii; przełamywanie barier w dostępie do awansu; umacnianie przejrzystości w przedsiębiorstwie i łańcuchu jego dostawców; uwzględnianie tzw. legislacji refleksyjnej przy tworzeniu prawa i w negocjacjach. Wytyczne w języku angielskim, włoskim, polskim, niemieckim i francuskim dostępna na: Opracowane wytyczne dla związków zawodowych są pierwszym w Polsce narzędziem, które ukierunkowuje negocjujących na wyrównanie różnic w płacach kobiet i mężczyzn. http://www.fillthegap.eu/content/closing-gap-brochure-leaflet-and-final-conferences-programmes

Warto też zwrócić uwagę na aspekt prawnoporównawczy projektu. Przeprowadzone badania wykazały znaczne różnice pomiędzy podejściem do likwidacji luki płacowej w Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Studia przypadków opracowane przez partnerów w projekcie ujawniają także dobre praktyki, które mogą być wykorzystane w Polsce. Polskie rozwiązania prawne i praktyczne mogą z kolei okazać się użyteczne we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z założeniami projektu 16 listopada 2016 r. na WPiA zorganizowano konferencję (w załączeniu program). Wzięło w niej udział ok. 100 osób, w tym pracownicy naukowi, a także przedstawiciele: wymiaru sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, związków zawodowych, biznesu oraz specjaliści ds. kadr i płac, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów, a także studenci. Ostatni panel konferencji stanowił dyskusję o projekcie i problemie luki płacowej w praktyce. Relacja z konferencji znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego:: http://www.us.edu.pl/node/579193