Zmiana rozmiaru tekstu:

UWAGA STUDENCI III ROKU!

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące procedury składania indeksów i prac dyplomowych przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego:

 1. PRZYGOTOWANIE I WYDRUK PRACY LICENCJACKIEJ

1) student składa w dziekanacie druk RTP (do pobrania z APD).

UWAGA: W przypadku zmiany brzmienia tytułu pracy konieczna jest aktualizacja tematu na RTP i ponowne złożenie podpisanego przez promotora druku w dziekanacie;

2) student uzupełnia w APD dane dotyczące pracy:

 • streszczenie pracy,
 • słowa kluczowe,
 • tłumaczenie tytułu pracy na język angielski;

3) student przesyła do APD plik z gotową pracą magisterską

UWAGA: Treść pracy dyplomowej musi być przesłana w formacie .pdf, scalona do jednego pliku. Nazwa pliku z pracą musi pasować do następującego wzorca:

 [kod jednostki]-[kod rodzaju dyplomu]-[numer albumu]-[rok obrony] np. 07-MGR-123456-2017;

4) po zatwierdzeniu pracy przez promotora student drukuje pracę pobraną z systemu APD (wersja ze znakami wodnymi) i, po podpisaniu pierwszej strony pracy przez promotora, składa ją w dziekanacie.

UWAGA: pierwsza i druga strona pracy muszą być zgodne z wzorami dostępnymi na stronach APD. Wersja pracy przeznaczona do akt powinna być wydrukowana dwustronniemiękko oprawiona (bindowanie lub zgrzewanie);

 1. ZŁOŻENIE INDEKSU, ZATWIERDZONEJ PRACY LICENCJACKIEJ i DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO BAZY ABSOLWENTÓW

Zawierający wszystkie wpisy indeks oraz 1 egzemplarz zatwierdzonej przez promotora pracy licencjackiej proszę złożyć w dziekanacie najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą egzaminu magisterskiego. 

UWAGA:

 • studentki, które w trakcie studiów zmieniły nazwisko i nie dokonały  jeszcze zmiany  nazwiska w aktach, proszone są o dostarczenie do dziekanatu wraz z indeksem kopii aktu zawarcia małżeństwa;
 • studentom, którzy nie rozliczyli jeszcze obowiązkowych praktyk studenckich, przypominamy o konieczności złożenia wraz z indeksem zatwierdzonego przez Wydziałowego Koordynatora ds. Praktyk raportu z przebiegu praktyk;
 • każdy student wypełnia na stronie usosweb.us.edu.pl deklarację przystąpienia do bazy absolwentów; wydrukowany i podpisany formularz deklaracji student składa wraz z indeksem i pracą licencjacką.
 1. FOTOGRAFIE DYPLOMOWE I OPŁATA ZA DYPLOM
 • na kilka dni przed obroną student uiszcza na indywidualne konto studenckie, którego numer dostępny jest z poziomu USOSWeb, opłatę za dyplom:

         - obligatoryjnie:  komplet w języku polskim (oryginał, dwa odpisy, odpis do akt) - 60 zł,

         - opcjonalnie, dodatkowo: odpis dyplomu w języku angielskim - 40 zł,

 • w dniu egzaminu licencjackiego student dostarcza do dziekanatu fotografie dyplomowe (4 lub 5 sztuk) o wymiarach 4,5 x 6,5:

        - obligatoryjnie: 4 sztuki,

        - opcjonalnie, dla studentów zamawiających odpis dyplomu w języku ang.: + 1 sztuka.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (strona tytułowa mgr.pdf)strona tytułowa mgr.pdf