Zmiana rozmiaru tekstu:

Współpraca międzynarodowa oraz internacjonalizacja procesu kształcenia od wielu lat stanowią jedne z istotnych wyznaczników kierunków działania i rozwoju Wydziału. Jest realizowana na wielu płaszczyznach naukowych i dydaktycznych. Znajduje swój wyraz m.in. w:

- wspólnych przedsięwzięciach badawczych

- realizacji projektów międzynarodowych

- wymianie kadry naukowej

- wykładach gościnnych

Konkretny wymiar prowadzonej współpracy to między innymi:

 

 

Dążenie do umiędzynarodowienia procesu kształcenia znajduje swój wyraz w:

- stworzeniu oferty zajęć merytorycznych w j.obcych 

- włączenie zajęć merytorycznych w językach obcych w proces kształcenia

- stworzenie szerokiej oferty mobilności studentów

- umożliwienie dostępu elektronicznego (tak na uczelni jak i poza nią) do międzynarodowych prawniczych baz danych: Westlaw International, HeinOnline, Springer oraz baz ogólnych: Academic Search Complet, EUR-Lex, SpringerLink, Oxford Journal Law, Legal Source i wielu innych (link bazy online)

- wyposażenie biblioteki w publikacje w j.obcych (ponad 15 tys. volumenów przede wszystkim w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim) oraz czasopisma zagraniczne (58 tytułów), przydatne w procesie kształcenia i pisania prac dyplomowych

- umożliwienie zainteresowanym studentom przygotowywania i obrony prac magisterskich w językach obcych