Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego: prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

 

Opis:

Katedra Prawa Administracyjnego powstała w 1968 roku. Pierwszym kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Karol Sobczak, następnie dr hab. Karol Podgórski. Obecnie funkcję tą pełni prof. dr hab. Ernest Knosala. Z dniem 1.X.2006r. w Katedrze wyodrębniono Zakład Postępowania Administracyjnego, którego kierownikiem jest Prof. U.Ś. dr hab. Andrzej Matan. Katedra Prawa Administracyjnego zmieniła nazwę i obecnie nazywa się Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego. Aktualnie Katedra składa się z 6 pracowników, w tym 2 profesorów tytularnych oraz 4 doktorów.

Zainteresowania naukowe:

Pracownicy naukowi katedry koncentrują swoje zainteresowania nad problematyką podziału zadań i kompetencji między organy samorządu terytorialnego a organy administracji rządowej w świetle ustawy o powiatach i województwie oraz zadaniami gminy w zakresie restrukturyzacji lokalnej a także instytucjami prawnymi administracji lokalnej w Polsce. W szczególności problematyka badawcza dotyczy: 1 – Podstawowe problemy nauko administracji W ramach tematu badawczego podejmowane są problemy dotyczące miejsca administracji publicznej w systemie społeczno-politycznym, procedur decyzyjnych w administracji publicznej a także wpływu informatyzacji na działanie administracji publicznej. 2 – Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji – zagadnienia prawne i organizacyjne W ramach tego tematu badawczego są analizowane aglomeracje z punktu widzenia modyfikacji podziału terytorialnego państwa oraz aglomeracji i funkcjonowania aparatu zarządzającego. W ramach realizowanego projektu badawczego przygotowano założenia ustroju aglomeracji (konurbacji) śląskiej wraz z projektem stosownej ustawy. Prowadzone są dalsze badania nad szczegółowymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi niezbędnymi dla działania administracji. 3 – Zagadnienia prawa administracyjnego. 4 – Zagadnienia postępowania administracyjnego.

Pracownicy:

Kontakt: