Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego : prof. dr hab. Zygmunt Tobor

 

Opis:

Główny kierunek badań prowadzonych w Katedrze stanowią zagadnienia relacji między wartościami a prawem, standardami jego tworzenia i stosowania. Przedmiotem zainteresowania są zarówno kwestie o charakterze analitycznym i metodologicznym, związane z czynieniem ustaleń pojęciowych, jak i analiza stanu nauki prawa i praktyki jego stosowania w zakresie przyjmowanych standardów aksjologicznych. W związku z powyższym bliższe prace prowadzone przez pracowników Katedry dotyczą problemów państwa prawnego, pewności prawa, obowiązywania prawa, jego ocen, relacji między wzorcami osobowymi konstruowanymi na gruncie prawa i moralności, w tym zagadnień związanych z istnieniem kodeksów etycznych i etyk zawodowych, z uwzględnieniem etyki zawodów prawniczych.

Zainteresowania naukowe:

Badania realizowane przez pracowników Katedry spełniają postulat integracji nauk prawnych, który wiąże się z możliwością wykorzystania efektów badań teoretyczno-prawnych w dogmatyce i praktyce stosowania prawa. Prowadzone badania stanowią realizację programu dotyczącego szeroko rozumianej problematyki prawa i wartości oraz zagadnień związanych z rozumieniem prawa, jego tworzeniem i stosowaniem. Spór o rolę wartości w prawie stanowi jeden z węzłowych problemów współczesnej teorii i filozofii prawa. W ramach wskazanego tematu, zainteresowania naukowe Katedry koncentrują się na kwestiach związanych z aksjologią zasad konstytucyjnych (m.in. sprawiedliwość, proporcjonalność i bezstronność), kwestii obiektywności w prawie, wartościującego charakteru wykładni prawa, charakterystyki terminu prawo i wymogów, które norma winna spełniać, aby mogła być uznawana jako norma prawna, oraz wartościującego charakteru związku przyczynowego. Odrębną kwestię stanowią podjęte przez pracowników Katedry badania w zakresie etycznych problemów prawa, etyki w administracji publicznej, oraz etyki zawodów prawniczych.

Pracownicy:

Kontak: