Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego : dr hab.Rafał Blicharz, prof.UŚ

 

Opis:

Przedmiotem badań naukowych oraz dydaktycznych realizowanych przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego są regulacje związane z szeroko rozumianym podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz Unii Europejskiej. W ramach przedmiotu "Publiczne Prawo Gospodarcze" oferowany przez Katedrę w czasie studiów program kształcenia obejmuje obok regulacji lex generalis cały szereg regulacji sektorowych, branżowych, a wśród nich prawo rynku kapitałowego, prawo zamówień publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne, prawo konkurencji, prawo mediów, prawo medyczne, prawo lotnicze oraz prawo własności przemysłowej. Z uwagi na ograniczenia wynikające z określonego siatkami studiów harmonogramu nauczania przedmiotu wskazane działy prawa w czasie zajęć obligatoryjnych omawiane są ramowo. Z bardziej szczegółowymi regulacjami, także z innych dziedzin będących przedmiotem zainteresowania publicznego prawa gospodarczego, Studenci mogą zapoznać się podczas zajęć fakultatywnych prowadzonych przez pracowników Katedry. Ponadto zawiązana współpraca międzynarodowa na Wydziale Prawa i Administracji z innymi ośrodkami akademickimi pozwala pracownikom Katedry czynnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym Studentów uczelni partnerskich, którzy mogą zapoznać się z wybranymi polskimi regulacjami w ramach oferowanych przez Katedrę obcojęzycznych przedmiotów do wyboru.

Członkowie Katedry to specjaliści z zakresu Publicznego Prawa Gospodarczego. Jako współautorzy Systemu Prawa Administracyjnego, a także autorzy licznych komentarzy, podręczników, monografiiprawniczych oraz artykułów wnoszą zauważalny w nauce prawa publicznego gospodarczego wkład.

Wielu członków Katedry łączy działalność naukową z praktyką świadcząc usługi w zakresie obsługi prawnej, a także mediacji będąc mediatorami w Ośrodku Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego "Facultas Iuridica". Ponadto jako członkowie różnorodnych gremiów nadzorczo-zarządczych oraz stowarzyszeń lub fundacji prawniczych aktywnie uczestniczą w procesie pogłębiania współpracy otoczenia akademickiego z rynkowym. Pracownicy Katedry niejednokrotnie są także członkami redakcji znanych czasopism i publikatorów prawniczych.

Więcej informacji na stronie Katedry www.kppg2.us.edu.pl

Pracownicy:

Kontakt: