Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego: prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki

 

Opis:

Katedra prowadzi badania dotyczące systemu prawnego samorządu terytorialnego. Badania te mają na celu dokonanie syntezy uregulowań prawnych odnoszących się do samorządu terytorialnego w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz częstymi zmianami ustawodawstwa krajowego w tym zakresie. Przedmiotem badań są m. in. regulacje prawne dotyczące takich zagadnień, jak struktura samorządu (organy jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne), zadania samorządu, formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, zasady nadzoru nad samorządem terytorialnym. W Katedrze prowadzone są również badania prawnoporównawcze mające na celu analizę polskich regulacji na tle europejskich przepisów samorządowych ("Samorząd terytorialny w państwach europejskich").Ważnym elementem działalności Katedry jest aktywność w nowatorskiej dziedzinie samorządu terytorialnego, jaką jest problematyka zarządzania i jakości w jednostkach samorządu oraz zagadnienia etyki pracowników samorządowych, a także nowych form współdziałania przy wykonywaniu zadań publicznych.

Zainteresowania naukowe:

Główne problemy badawcze stanowiące przedmiot zainteresowań pracowników Katedry to: - Wpływ prawa europejskiego na polskie prawo samorządowe - Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego - Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego - Euroregiony - Problematyka zarządzania i jakości w jednostkach samorządu terytorialnego - Zagadnienia etyki pracowników samorządowych

Pracownicy:

Kontakt: