Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Dorota Łobos - Kotowska, prof. UŚ

 

Opis:

Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej powstała 1 października 1974 r. Jej założycielem i zarazem pierwszym Kierownikiem był ŚP. prof. dr hab. Walerian Pańko. Od początku zainteresowania Katedry koncentrowały się w dwóch płaszczyznach: prawa rolnego oraz zagospodarowania przestrzennego. Wyrazem tych zainteresowań były prace W. Pańko: • habilitacyjna: Własność gruntowa w planowanej gospodarce przestrzennej, • profesorska: Współczesne funkcje własności. Obecnym kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Teresa Kurowska, a Katedra zatrudnia trzech adiunktów: dr Dorotę Łobos-Kotowską, dr Marka Stańko oraz dr Pawła Gałę. Kontynuacja wyznaczonego kierunku zainteresowań Katedry wyraża się w pracy habilitacyjnej T. Kurowskiej: Upowszechnienia prawa własności nieruchomości, a także pracach doktorskich adiunktów Katedry poświęconych problematyce: form organizacyjno prawnych prowadzenia gospodarstwa rolnego, problematyce zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony dóbr niematerialnych w rolnictwie. W Katedrze wypromowanych zostało łącznie siedmiu doktorów, a na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczący rozwój zarówno w sferze osobowej jak i problematyki jaką Katedra się zajmuje.

Zainteresowania naukowe:

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe w następujących sferach: 1) Własność rolnicza a rozwój obszarów wiejskich (w tym: stosunki umowne w organizacji produkcji rolnej, stosunki umowne w organizacji procesu wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, odpowiedzialności rolnika za szkody w środowisku naturalnym), 2) Wspólnotowego prawa rolnego – głosy w dyskusji międzynarodowej, 3) Prawa obrotu nieruchomościami, 4) Odpowiedzialności za produkt rolny, 5) Nowego modelu dzierżawy rolniczej, 6) Gospodarowania mieniem komunalnym. Pracownicy Katedry zajmują się również problematyką ochrony dóbr niematerialnych w prawie rolnym. W tym zakresie prowadzone są prace badawcze obejmujące: • opiniowanie oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu projektów krajowych regulacji prawnych w tym zakresie, • czynne uczestnictwo w pracach Internationa Seed Federation, których celem jest doskonalenie prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony rolniczych dóbr niematerialnych, • czynne uczestnictwo w pracach European Seed Association, których celem jest przygotowanie i przedłożenie Komisji Europejskiej propozycji zmian legislacyjnych w zakresie ochrony dóbr niematerialnych w rolnictwie.

Pracownicy:

Kontakt: