Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego: prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

 

Opis:

Działalność Katedry nie skupia się wyłącznie na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, które jednakże stanowią niezwykle ważną część aktywności zawodowej pracowników, ale obejmuje też szereg przedsięwzięć podejmowanych przez pracowników Katedry zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Pracownicy Katedry prezentują wyniki swoich badań w krajowych oraz zagranicznych opracowaniach i czasopismach naukowych. Są również członkami kolegiów redakcyjnych czasopism prawniczych, m. in. „Studia Prawnicze KUL”, „Silesian Journal of Legal Studies”, a także aktywnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz krajowych i zagranicznych szkoleniach i kursach dotyczących prawa międzynarodowego i prawa europejskiego. Istotnym elementem działalności naukowej jest członkostwo w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych, w tym w prestiżowym International Law Association oraz w licznych programach naukowych. Od wielu lat pracownicy Katedry sprawują opiekę nad Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego IUS GENTIUM oraz studentami biorącymi udział w krajowych i międzynarodowych konkursach prawniczych, tj. Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition, Regional International Humanitarian Law Competition, M. Lachs Space Law Moot Court Competition. Nasi Magistranci pracują w wymiarze sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej, kontynuują badania na studiach doktoranckich i podyplomowych w kraju i za granicą, studiują w Akademii Dyplomatycznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, znajdują zatrudnienie w służbie zagranicznej oraz w organizacjach międzynarodowych. Na czele Katedry przez wiele lat stała prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska, którą w 2014 r. zastąpiła Jej wychowanka, prof. UŚ dr hab. Barbara Mikołajczyk.

Zainteresowania naukowe:

Pracownicy Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego od lat realizują zadania badawcze odnoszące się do aktualnych problemów i wyzwań dla prawa międzynarodowego i prawa europejskiego. W ostatnim czasie ich działalność badawcza skupia się na takich szczegółowych zagadnieniach, jak: pomoc rozwojowa, zaangażowanie społeczeństwa w mechanizmy sprawowania władzy, prawa osób należących do „wrażliwych” mniejszości – dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, interwencja humanitarna i „rozliczanie przeszłości” w kontekście transformacji demokratycznej i konfliktów zbrojnych, działania i mechanizmy współpracy UE i ONZ w sprawach społecznych, międzynarodowe prawo zdrowia publicznego, a także zmiany i reformy w funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych, konstytucjonalizacja i fragmentacja międzynarodowego porządku prawnego. Zadania badawcze realizowane przez pracowników Katedry mają w polskiej nauce pionierski charakter i stanowią istotny wkład w rozwój polskiej nauki prawa międzynarodowego i europejskiego.

Pracownicy:

Kontakt: