Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego: prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

 

Opis:

Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire. "Prawo ma moc: nakazywać, zakazywać, pozwalać, ukarać" Katedra Prawa Karnego Procesowego zajmuje się różnorodnymi aspektami procedury umożliwiającej realizację punire. Spektrum zainteresowań pracowników obejmuje bowiem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności za wszystkie typy czynów, które są przez prawo vetare, tj. przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz czyny karalne osób nieletnich. Zajmuje się tym ośmioro naukowców, w tym dwóch profesorów i pięcioro adiunktów z tytułem doktora. Ich dorobek naukowy obejmuje kilka pozycji monograficznych, ponadto każdy z nich ma na koncie kilkadziesiąt artykułów naukowych i glos komentujących orzeczenia Sądu Najwyższego. Najbardziej znaną pozycją książkową opracowaną w Katedrze jest podręcznik do nauki procesu karnego autorstwa prof. dr hab. Kazimierza Marszała i zespołu jego współpracowników. Pracownicy stosują różnorodne metody nauczania. W trakcie zajęć studenci rozwiązują problemy prawne pojawiające się na tle konkretnych sytuacji faktycznych, opracowują projekty decyzji procesowych, a zapisując się na zajęcia konwersatoryjne uzyskują możliwość uczestnictwa w rutynowych działaniach Policji (zabezpieczenie imprez masowych, dyżury techników kryminalistyki, patrole oddziałów prewencji). W Katedrze obowiązują z góry ustalone, niezmienne reguły uzyskiwania zaliczeń. Wszyscy bowiem studenci w tym samym terminie są zobowiązani do napisania kolokwium obejmującego identyczny w poszczególnych grupach zakres materiału, mogąc poprawić ewentualną ocenę niedostateczną tylko dwukrotnie.

Zainteresowania naukowe:

Spektrum zainteresowań pracowników Katedry jest bardzo szerokie, obejmując różne aspekty współczesnej procedury karnej. Przedmiotem badań prowadzonych w Katedrze są m. in. postępowania w sprawach o wszystkie typy czynów zabronionych, tj. przestępstwa, wykroczenia przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz czyny karalne osób nieletnich. Wynikiem ostatnich analiz dotyczących tego aspektu procedury jest kolejna wersja podręcznika "Proces karny" przygotowana pod redakcją prof. dr hab. Kazimierza Marszała oraz procesowe części komentarza i podręcznika do nauki prawa karnego skarbowego autorstwa dr Jarosława Zagrodnika. Jednym z kierunków badań prowadzonych przez pracowników katedry jest także problematyka środków zaskarżenia. Uwagę pracowników Katedry zajmują w szczególności instrumenty o charakterze nadzwyczajnym, umożliwiające rehabilitację osób niesłusznie skazanych. Efekt tak ukierunkowanych analiz stanowi monografia dotycząca rehabilitacji osób represjonowanych z powodów politycznych, przygotowana przez dr Katarzynę Sychta. Pracownicy Katedry specjalizują się również w zagadnieniach prawa policyjnego, szczególnie koncentrując się na problematyce czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz wykorzystaniu wyników niejawnych czynności wykrywczych w postępowaniu karnym. Prowadzone w tym zakresie badania zakończyło opublikowanie przez dr Roberta Netczuka monografii dotyczącej tajnego współpracownika Policji.

Pracownicy:

Kontakt: