Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

 

Opis:

W Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii przywiązuje się dużą wagę do podtrzymywania więzi z praktyką, co znajduje wyraz w aktywności zawodowej Jej pracowników, a także podejmowaniu różnorodnych inicjatyw takich jak coroczna debata w Zakładzie Karnym w Lublińcu z udziałem skazanych i studentów. Dydaktyka zajmuje pozycję równorzędną z pracą naukową: regularnie odbywają się dyskusje poświęcone kwestiom merytorycznym i metodom ich prezentacji. Katedra sprawuje opiekę nad Poradnią Prawną w zakresie problematyki prawnokarnej. Przy Katedrze prowadzone są dwa seminaria doktoranckie.

Zainteresowania naukowe:

W Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii prowadzone są zarówno badania stricte dogmatyczne, jak i empiryczne. Obejmują one zarówno zagadnienia wchodzące w zakres prawa karnego pojmowanego w sposób klasyczny, jak i zagadnienia prawnokarnej reakcji na wyzwania współczesności. W rezultacie powstają opracowania dotyczące instytucji części ogólnej prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa medycznego, roli mediacji w prawie karnym, kompensacyjnej funkcji prawa karnego, zmian w prawie karnym służących pełniejszej ochronie praw i wolności człowieka, wpływu norm prawnomiędzynarodowych na polskie prawo karne.

Pracownicy:

Kontakt: