Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego: prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek

 

Opis:

Prawo cywilne to tradycyjna i bardzo obszerna gałąź prawa. Obejmuje ono swoim zasięgiem nie tylko materię uregulowaną w kodeksie cywilnym, ale też prawo rodzinne i opiekuńcze, czy tzw. prawo własności intelektualnej. Skład osobowy Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego pozwala na objęcie całego niemal zakresu prawa cywilnego działalnością dydaktyczną i badawczą. Zgodnie z nazwą Katedry, obok prawa cywilnego (merytorycznego), pracownicy Katedry zajmują się również prawem cywilnym kolizyjnym – prawem prywatnym międzynarodowym. Członkowie Katedry, a wśród nich dziesięciu samodzielnych pracowników naukowych, to wybitnej klasy specjaliści, członkowie krajowych gremiów naukowych, kolegiów redakcyjnych czasopism specjalistycznych, uczestnicy międzynarodowych programów badawczych, autorzy i współautorzy Systemu Prawa Prywatnego, Systemu Prawa Handlowego, komentarzy, podręczników, monografii prawniczych. Szereg członków Katedry łączy działalność naukową z praktyką w wymiarze sprawiedliwości, sądownictwie polubownym, czy wolnych zawodach prawniczych. Pracownicy Katedry tworzą trzon kolegium redakcyjnego, ukazującego się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, czasopisma "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego".

Zainteresowania naukowe:

Badania naukowe prowadzone w Katedrze mają związek z międzynarodowymi programami, dotyczącymi rozwoju prawa prywatnego. Główne aktualne kierunki badań – nad prawem umów i nad prawem prywatnym międzynarodowym w skali europejskiej i krajowej – wymuszają tak nośne hasła-projekty, jak "Europejski Kodeks Cywilny", "Europejskie prawo prywatne międzynarodowe", "Nowy polski Kodeks Cywilny", "Nowa polska kodyfikacja prawa prywatnego międzynarodowego". W Katedrze prowadzone są również w szczególności badania nad podmiotowością w prawie prywatnym, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów, prawem rzeczowym w ujęciu prawnoporównawczym, prawem spadkowym, jak również nad prawem własności intelektualnej.

Pracownicy:

Kontakt: