Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

 Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ

http://www.kpc.us.edu.pl

 

Opis:

Postępowanie cywilne to jedna z podstawowych gałęzi prawa publicznego. Znajomość procedury cywilnej warunkuje funkcjonowanie w ramach większości zawodów prawniczych. Katedra w procesie dydaktycznym stawia sobie za cel przygotowanie słuchacza do: 1) złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze w zakresie problematyki postępowania cywilnego; 2) swobodnego poruszania się w ramach podstawowych instytucji postępowania cywilnego; 3) przedsiębrania podstawowych czynności procesowych przed organami wymiaru sprawiedliwości (pozwy, wnioski, apelacje itd.). Dzięki zainteresowaniu pracowników Katedry problematyką międzynarodowego postępowania cywilnego, zajęcia stają się szczególnie ciekawe i nieszablonowe. Katedra kładzie szczególny nacisk na praktyczne problemy wykładni i stosowania prawa procesowego.

Zainteresowania:

Katedra od lat prowadzi badania w następujących kierunkach: - postępowanie procesowe, - postępowanie nieprocesowe, - postępowanie egzekucyjne, - międzynarodowe postępowanie cywilne - postępowanie upadłościowe i układowe. Pracownicy naukowi Katedry wiele uwagi poświęcają postępowaniu zabezpieczającemu i egzekucyjnemu. Prowadzone są także badania nad rolą notariatu w procesie utrwalania praworządności oraz w polubownym załatwianiu sporów.

Pracownicy:

Kontakt: