Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

 

Opis:

Katedra w 1996 r. zainicjowała wydawanie własnego periodyku pt. Z dziejów prawa. Artykuły opublikowane w czasopiśmie są efektem badań naukowych pracowników katedr historycznoprawnych WPiA UŚ oraz uczonych z innych ośrodków akademickich, w tym zagranicznych. Obecnie Z dziejów prawa jest wydawnictwem ciągłym oraz posiada własną stronę internetową (www.zdziejowprawa.pl) zawierającą artykuły oraz streszczenia w językach kongresowych. Wyniki badań pracowników Katedry publikowane są w formie monografii oraz studiów w ogólnopolskich i zagranicznych czasopismach.

Zainteresowania naukowe:

Pracownicy Katedry prowadzą badania przede wszystkim nad ustrojem i prawem sądowym Rzeczypospolitej od XVI do XX wieku. Badania dotyczące prawa sądowego I Rzeczypospolitej obejmują prawo ziemskie, miejskie i wojskowe. Badania koncentrują się zwłaszcza na wczesnonowożytnym procesie miejskim oraz prawie karnym XVIII w. Ważne miejsce zajmuje w nich problem recepcji idei humanitarnych w polskiej myśli prawniczej XVIII w. Kolejną sferą zainteresowań naukowych pracowników Katedry jest ustrój i prawo sądowe II Rzeczypospolitej. Ważne miejsce w tych badaniach zajmuje problematyka autonomii województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Sejmu Śląskiego. Badania prowadzone w Katedrze obejmują swoim zasięgiem również zagadnienia związane z ustrojem, prawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości Polski Ludowej. Dotyczą one m.in. takich zagadnień, jak unifikacja i kodyfikacja prawa sądowego w Polsce tego okresu, praktyki wymiaru sprawiedliwości. W Katedrze prowadzone są ponadto badania nad prawem Rosji i ZSRR, prawem karnym węgierskim oraz ustrojem i prawem słowackim.

Pracownicy:

Kontakt:

       Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutu