Zmiana rozmiaru tekstu:

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (dawniej: Ośrodek Mediacji) działające przy Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” prowadzi działalność mediacyjną od 2005 roku.

Idea, która przyświeca mediacji to przede wszystkim pokazanie społeczeństwu, że istnieje inna, alternatywna metoda rozwiązywania sporów, bez konieczności angażowania organów wymiaru sprawiedliwości. Mediacja polega na wypracowaniu przez strony ugodowego wariantu rozwiązania konfliktu. Tym samym wpływa to na odciążenie i usprawnienie działania sądownictwa na terenie naszego kraju. Mediator, w odróżnieniu od arbitra, sędziego czy doradcy, nie przedstawia propozycji rozwiązania ani nie wyraża własnej opinii. To skłóceni uczestnicy konfliktu muszą sami znaleźć odpowiednie dla siebie rozwiązanie.

Projekt pt.: „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” nr POWR.02.17.00-00-0078/17-00, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Śląskie CAM jest częścią ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji. Celem projektu jest ustandaryzowanie działania Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w oparciu o jednolite Standardy funkcjonowania sieci CAM.

Głównym Zadaniem Śląskiego CAM jest promocja idei mediacji. Realizowana jest ona szczególnie poprzez organizację specjalistycznych szkoleń mediacyjnych oraz konferencji, a także współpracę z innymi ośrodkami mediacji w kraju i za granicą.

Projekt ma również zwiększyć liczbę sporów gospodarczych rozwiązywanych w drodze postępowania mediacyjnego. Celem projektu jest zatem ułatwienie dostępu do postępowania mediacyjnego, podniesienie poziomu wiedzy, wzrost świadomości interesariuszy mediacji oraz wzrost zaufania środowiska do tego sposobu rozwiązywania sporów.

Projekt przyczyni się do wzrostu liczby spraw rozwiązywanych drogą mediacji, a  tym samym przyspieszenia postępowań sądowych, odciążenia sądów rozpoznających sprawy gospodarcze. Zwiększenie liczby spraw rozwiązywanych w drodze mediacji, będzie możliwe poprzez ułatwiony dostęp do  infrastruktury i zaplecza technicznego, upowszechnienie informacji o mediacji oraz umocnienie zaufania do procedury mediacji oraz samego Centrum Arbitrażu i Mediacji.


Efektem projektu ma być utworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji w sprawach gospodarczych poprzez:

  • zintegrowanie wiedzy (pomimo rozproszonych przepisów prawnych w zakresie mediacji oraz pozostałych metod ADR),
  • ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych (pomimo wielości organizacji zajmujących się tematyką ADR oraz mediatorów niezrzeszonych),
  • podniesienie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawa jakości usług mediacyjnych.