Zmiana rozmiaru tekstu:

STYPENDIUM SPECJALNE

Stypendium specjalne może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:

- orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności , które zalicza studenta do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub

- orzeczeniem lekarz orzecznika ZUS, w którym uznano studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy  i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy lub,

- orzeczeniem ZUS o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Student może ubiegać się o stypendium specjalne tylko na jednym, wybranym kierunku i na jednej uczelni na podstawie złożonego wniosku.

 

Wnioski należy składać do dnia 10 października 2018 r. W przypadku złożenia wniosku po 10 danego miesiąca stypendium przyznaje się od miesiąca następnego.

 

Dokumenty wymagane do stypendium specjalnego:

- wniosek tj. załącznik nr 2

- kopia i oryginał ( do wglądu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- dokument potwierdzający posiadanie i nr konta bankowego,

- oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów tj. załącznik 7.

 

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują świadczenia pomocy materialnej z wyjątkiem studentów, którzy kontynuują studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjat) w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (magisterskie uzupełniające) nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat.

 

Wzory druków oraz załączniki dostępne są na stronie: http://student.us.edu.pl/wzory-drukow-dla-studentow

 

Proszę o dokładane zapoznanie się z przepisami oraz staranne wypełnienie wniosku oraz załącznika.

 

Wnioski, należy składać w Dziekanacie ds. stypendialnych i socjalnych pok. 33 (parter), w godzinach urzędowania.

Wnioski można składać od 1 października 2018 r.

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium rektora, może otrzymać student, który:

- uzyskał za rok studiów wysoka średnia ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz

- zaliczył rok studiów do 25 września ( zdał ostatni egzaminu do 25 września, jeżeli egzamin był pisemny przystąpił do niego do 25 września)

Student może ubiegać się o stypendium rektora tylko na jednym, wybranym kierunku i na jednej uczelni na podstawie złożonego wniosku.

Wnioski należy składać do dnia 15 października 2018 r.

Średnia ocen uprawniająca do złożenia wniosku od 4,10.

Średnią ocen do stypendium rektora stanowi średnia arytmetyczna:

ze wszystkich ocen końcowych modułów uzyskanych w poprzednim roku studiów

Do średniej ocen nie wlicza się oceny z wychowania fizycznego.

Dokumenty wymagane do stypendium rektora:

- wniosek  tj. załącznik 4 ( obowiązkowe jest wypełnienie części A wniosku oraz odpowiednio do uzyskanych osiągnięć części wniosku B, C lub D),

- uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia         ( dotyczy części B, C i D wniosku)

- karta przebiegu studiów wydrukowana przez studenta z systemu USOSweb,

- dokument potwierdzający posiadanie i nr konta bankowego ( np. kopia pierwszej strony umowy z bankiem, wydruk przelewu dokonanego z konta),

- oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów tj. załącznik nr 7.

- oświadczenie o zaliczeniu roku akademickiego ( po pobrania w momencie składnia wniosku )

Student posiadający osiągnięcia sportowe, przed złożeniem wniosku, przedkłada go wcześniej do oceny kierownikowi SWFiS.

Student, który ukończył studia pierwszego stopnia, zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o stypendium rektora zaświadczenie wystawione przez dziekanat uczelni, w której odbył studia, zawierające dane:

- data ukończenia studiów

- średnia ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów obliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez wliczania do średniej  oceny z egzaminu dyplomowego.

Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują świadczenia pomocy materialnej z wyjątkiem studentów, którzy kontynuują studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjat) w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (magisterskie uzupełniające) nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat.

Wzory druków oraz załączniki dostępne są na stronie: http://student.us.edu.pl/wzory-drukow-dla-studentow

Proszę o dokładane zapoznanie się z przepisami oraz staranne wypełnienie wniosku oraz załączników i skrupulatne przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Wnioski, należy składać w Dziekanacie ds. stypendialnych i socjalnych pok. 33 (parter), w godzinach urzędowania.

Wnioski można składać od 1 października 2018 r.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Stypendium socjalne, może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż 950 zł netto.

 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne tylko na jednym, wybranym kierunku i na jednej uczelni na podstawie złożonego wniosku.

Wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

Student studiów stacjonarnych, który otrzyma stypendium socjalne i zakwateruje się w akademiku uczelni ( potwierdzenie we wniosku stypendialnym zakwaterowania w akademiku)  lub na kwaterze ( zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu)  może otrzymać także dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego.

 

Uwaga: o dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się wyłącznie zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych. Zamiejscowym jest osoba, której miejsce pobytu stałego znajduje się w miejscowości niebędącej siedzibą wydziału, z której planowy dojazd publicznymi środkami lokomocji do siedziby wydziału wynosi co najmniej godzinę, albo osoba będąca sierotą zupełnym lub będąca wychowankiem domu dziecka, a także osoba nieposiadająca miejsca stałego zameldowania.

 

Wnioski należy składać do dnia 10 października 2018 r . W przypadku złożenia wniosku po 10 danego miesiąca stypendium zostanie przyznane od miesiąca następnego.

 

Dokumenty wymagane do stypendium socjalnego:

- wniosek tj. załącznik nr 1

- dokument potwierdzający posiadanie i nr konta bankowego ( np. kopia pierwszej strony umowy z bankiem, wydruk przelewu dokonanego z konta),

- oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów tj. załącznik nr 7

zaświadczenie o uzyskanych dochodach za 2016 r. – od wszystkich pełnoletnich członków rodziny  ( zaświadczenie powinno być  wystawione przez Urząd Skarbowy na druku przygotowanym przez Uczelnię tj. Załącznik nr 1A, w wyjątkowych sytuacjach może być na druku z Urzędu Skarbowego),

- zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie (załącznik 3A)  o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne ( wszyscy pełnoletni członkowie rodziny)

- skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa studenta, dzieci studenta lub dzieci jego współmałżonka lub inny dokument urzędowy potwierdzający ich wiek,

zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa studenta, dzieci studenta lub dzieci jego współmałżonka do 26. roku życia,

- zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód oraz załącznik 1C,

a .umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego znajdującego się w posiadaniu studenta lub jego rodziny,

- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także odpowiednio oraz załącznik 1C:

  1. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  2. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
  3. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

- odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,

- orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

- decyzję o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i miesięcznej wysokości świadczenia z funduszu,

- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację lub ugody zawartej przed mediatorem,

- kopię odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,

- kopię aktu zgonu członka (ów) rodziny w przypadku zmiany stanu rodziny studenta w stosunku do stanu z okresu obliczeniowego,

- kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

- odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub członka jego rodziny powyżej 18. roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta,

- zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta; zaświadczenie jest bezwzględnie wymagane również w przypadku, gdy mamy do czynienia z utratą i uzyskaniem dochodu; zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych oraz okresie jego otrzymywania,

- zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia,

- zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny w przypadku, jeśli osiągnął on dochody poza granicami RP.

- karta podatkowa i ryczałt - zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające następujące informację: załącznik 1B

 

Jak dokumentować skład rodziny?

We wniosku stypendialnym dokumentuje się stan rodziny aktualny na dzień składania wniosku. Do składu rodziny można wliczyć wyłącznie: rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, małżonka oraz dzieci będące na jego utrzymaniu, rodzeństwo będące na utrzymaniu rodziców pobierające naukę do 26. roku życia (rodzeństwo niepełnosprawne bez względu na wiek), własne dzieci; (dziadków, konkubenta, narzeczonego, rodzeństwa nieuczącego się, lub rodzeństwa uczącego się, które ukończyło 26 rok życia nie można wliczyć do składu rodziny).

 

Należy pamiętać, że to na studencie spoczywa obowiązek złożenia kompletnej i prawidłowej dokumentacji stypendialnej. W uzasadnionych przypadkach (np. przy bardzo niskim dochodzie na osobę w rodzinie) Dziekan będzie mógł zażądać doręczenia OPINII jednostki w systemie pomocy społecznej (tj. MOPS) odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin i uwzględnić ją przy przyznawaniu stypendium.

 

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują świadczenia pomocy materialnej z wyjątkiem studentów, którzy kontynuują studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjat) w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (magisterskie uzupełniające) nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat.

 

Wzory druków oraz załączniki dostępne są na stronie:

http://student.us.edu.pl/wzory-drukow-dla-studentow

 

Proszę o dokładane zapoznanie się z przepisami oraz staranne wypełnienie wniosku oraz załączników i skrupulatne przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

 

Wnioski, należy składać w Dziekanacie ds. stypendialnych i socjalnych pok. 33

 ( parter), w godzinach urzędowania.

Wnioski można składać od 1 października 2018 r.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (STYPENDIA 20182019.doc)STYPENDIA 20182019.doc