• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rekrutacja na Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami została przedłużona do końca września 2019 roku.

 

Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji od 1993 r., a ich celem jest kształcenie osób zajmujących się szeroko pojętą obsługą rynku nieruchomości. Studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, lub zarządcy nieruchomości, a także do osób, które ze względu na pracę w organach administracji publicznej lub prowadzenie działalności gospodarczej są odbiorcami usług świadczonych przez wspomnianych profesjonalistów. Studia cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki temu, że oferują studentom szeroki zakres kształcenia (obejmujący m.in. 3 wskazane powyżej zawody), a wieloletnia współpraca ze stowarzyszeniami rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i innymi placówkami naukowymi w Polsce zapewnia kadrę przygotowaną do prowadzenie zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

Od października 2014 roku studia prowadzone są w nowej, dwusemestralnej formule i w odniesieniu do rzeczoznawców majątkowych realizują aktualne minima programowe ustalane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa obejmujące zagadnienia takie, jak: elementy prawa cywilnego, administracyjnego, rolnego czy finansowego, które mają ważkie znaczenie dla gospodarki nieruchomościami, ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, wartość jako kategoria ekonomiczna, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji, metody i techniki wyceny, podstawy budownictwa, proces inwestycyjny w budownictwie.

Osoby pragnące uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego powinny posiadać wykształcenie wyższe (zawodowe lub magisterskie - o dowolnej specjalności) oraz ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, odbyć co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, oraz przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyć egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości (art. 177 ust. 1 u.g.n.).

Pomimo deregulacji zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości (wprowadzona z dniem 1.I.2014 r.), w programie studiów zachowano treści programowe dotyczące pośrednictwa w obrocie nie ruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, w tym zagadnienia takie jak marketing nieruchomości i negocjacje, plan zarządzania, specyfika umów o pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami, czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami, procedury w zarządzaniu nieruchomościami. Program Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami realizuje program Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz program Krajowej Rady Nieruchomości RP i Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami. Umożliwia to absolwentom naszych studiów uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN (po zdaniu egzaminu organizowanego przez PFRN lecz bez konieczności kończenia dodatkowych kursów specjalistycznych) oraz wpisanie na listę rekomendowanego zarządcy nieruchomości KRN RP/GSZN (bez konieczności kończenia dodatkowych kursów specjalistycznych).

Studia znajdują się w bazie usług rozwojowych PARP

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=102896

 

Informacje ogólne:

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki od godz.16.00. Na wniosek studentów możliwe jest wyznaczenie kilku zjazdów weekendowych.

Opłata za semestr:

          2150 zł wnoszona w całości za semestr

          2263 zł wnoszona w trzech częściach (po 746,79, 746,79, 769,42)

 • Terminy wnoszenia opłat:

 opłatę jednorazowa:

 • do 1 października  za semestr zimowy,
 • do 1 marca za semestr letni.

opłata w trzech częściach:

 1.  semestr zimowy:
 • do 1 października  pierwszą część,
 • do 15 listopada  drugą część,
 • do 15 grudnia  trzecią część,

       2. za semestr letni:

 • do 1 marca  pierwszą część,
 • do 15 kwietnia  drugą część,
 • do 15 maja  trzecią część,

 

W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że słuchacz wnosił będzie opłatę w częściach, zaś jeżeli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata wnoszona jednorazowo jest niższa o 5% od łącznej opłaty wnoszonej w częściach. Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek Uniwersytetu.

Nie dopuszcza się częściowego lub całkowitego zwolnienia słuchacza z opłaty za studia lub kurs.

W przypadku zajęć rozpoczynających się po upływie terminów płatności, terminy wnoszenia opłat ustala Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierownika studiów podyplomowych.

 

Numer konta do wpłat

Opłaty za usługi edukacyjne należy wpłacać na indywidualny numer rachunku  bankowego słuchacza.

(Indywidualny numer konta można uzyskać na stronie: http://www.student.us.edu.pl/studenckie_konto

 

Zwrot wniesionej opłaty

Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku:

 • gdy słuchacz złoży do Kierownika studiów podyplomowych pisemną rezygnację ze studiów podyplomowych przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych za które opłata zastała wniesiona;
 • gdy zajęcia nie rozpoczęły się.

W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, określonym w planie studiów podyplomowych czas ich trwania, słuchaczowi przysługuje zwrot opłaty za czas pozostały do końca okresu, za który wniesiono opłatę, licząc od dnia następnego po dniu złożenia Dziekanowi pisemnej rezygnacji ze studiów.

Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30 zł 

Liczba semestrów: 2

Kierownik Studiów - dr hab. Magdalena Habdas

Zastępca Kierownika – dr Grzegorz Matusik

Rekrutacja:

 REKRUTACJA TRWA 

Podanie o przyjęcie należy złożyć w w sekretariacie studiów w Katowicach przy ul. Bankowej 11b, pokój nr 2.2 (II piętro). Uwaga – w sierpniu sekretariat jest nieczynny.

Podczas rekrutacji należy złożyć:

Podanie można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W lipcu sekretariat jest czynny w dniach:

 • od poniedziałku do czwartku od godz. 11.00 do 14.00

Od września sekretariat jest czynny w dniach:

 • poniedziałek i czwartek od godz. 11.00 do 16.00,
 • wtorek i środa od godz. 11.00 do 14.00

 

 

 Materiały Dydaktyczne

 

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Liczba godzin

Semestr zimowy

Semestr letni

Semestr 01

wykłady

ćwiczenia

Wykłady

ćwiczenia

1. Część ogólna prawa cywilnego

8

8

-

-

-

2. Podstawy prawa rzeczowego

12

12

-

-

-

3. Podstawy prawa zobowiązań

8

8

-

-

-

4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

4

4

-

-

-

5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

4

4

-

-

-

6. Źródła informacji o nieruchomościach

10

10

-

-

-

7. Gospodarka przestrzenna

6

6

-

-

-

8. Gospodarka nieruchomościami

12

12

-

-

-

9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

10

10

-

-

-

10.Gospodarka rolna, leśna i wodna

4

4

-

-

-

11. Ochrona danych osobowych

2

2

-

-

-

12. Zamówienia publiczne

4

4

-

-

-

13. Podstawy ekonomii

6

6

-

-

-

14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

8

8

-

-

-

15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji.

8

8

-

-

-

16. Elementy finansów i bankowości

6

6

-

-

-

17. Podstawy matematyki finansowej

6

6

-

-

-

18. Podstawy statystyki i ekonometrii

10

10

19. Elementy rachunkowości

4

4

-

-

-

20. Elementy analizy finansowo-ekonomicznej.

6

6

-

-

-

21. Podstawy budownictwa

10

10

22. Przegląd technologii w budownictwie

6

6

23. Proces inwestycyjny w budownictwie

4

4

24. Eksploatacja nieruchomości

6

6

-

-

25. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji

6

6

-

-

26. Przeglądy techniczne i remonty

6

6

-

-

27. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego

4

4

28. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych

2

2

29. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

2

2

30. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości

4

4

31. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny

6

6

32. Elementy planowania i kalkulacji kosztów

4

4

33. Podstawy kosztorysowania

4

4

RAZEM

202

202

-

-

-

-

-

Semestr 2

-

-

-

1. Podejścia metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce

26

26

2. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych

10

8

3. Wycena nieruchomości zurbanizowanych

10

-

-

10

-

4. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami

8

-

-

8

-

5. Wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych

6

-

-

6

-

6. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych:

22

-

-

22

-

7. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

4

-

-

4

8. Wycena masowa

2

2

9. Dokumentacja procesu wyceny

4

4

10. Podstawy marketingu i psychologii

4

4

11. Sztuka argumentacji

4

4

12. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami – promowanie profesjonalizmu

6

6

13. Relacje z klientami

4

4

14. Zarządzanie biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

3

3

15. Konstruowanie i zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

3

3

16. Dokumentacja techniczna nieruchomości

8

8

17. Marketing nieruchomości

6

6

18. Organizacja transakcji

6

-

6

-

19. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami. Prawne i podatkowe aspekty transakcji związanych z nieruchomościami.

4

-

4

-

20. Status prawny zarządcy nieruchomości –promowanie profesjonalizmu

4

-

4

-

21. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami

2

-

2

-

22. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości

2

2

23. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości

2

2

24. Umowa o zarządzanie nieruchomością

6

-

6

-

25. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami

6

-

6

-

26. Doradztwo na rynku nieruchomości

4

-

4

-

27. Plan zarządzania nieruchomością

10

-

10

-

28. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

16

-

16

-

29. Zarządzanie nieruchomościami

komercyjnymi

16

16

RAZEM

208

208

30. Seminaria dyplomowe

20

20

Ogółem sem. 1 +2 +sem

410+20=430

Podstawy ukończenia studiów:

1. Podstawy wiedzy z zakresu prawa + Podstawy wiedzy ekonomicznej – test zaliczeniowy z problematyki przeprowadzonych zajęć

2. Podstawy wiedzy technicznej + Rzeczoznawstwo majątkowe i wycena nieruchomości - cz. I i cz. II– sporządzenie projektu operatu szacunkowego

3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami + Zarządzanie nieruchomościami – projekt wybranych elementów planu zarządu nieruchomością

4. Obecność na zajęciach - przynajmniej 75% spotkań.