Zmiana rozmiaru tekstu:

Informacje ogólne: Studia magisterskie na kierunku przedsiębiorczość mają na celu przygotowanie menagerów średniego stopnia w stosunku, do których wymagania są wyższe. Absolwent studiów drugiego stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzą dotyczącą zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych, a także prawa. Pozwoli mu to nie tylko przewidywać skutki podejmowanych decyzji z odpowiedzialnością prawną z nimi związaną, ale także umożliwi podejmowanie działalności na nowych obszarach w tym międzynarodowym.

Dla kogo: Studia są skierowane do tych osób, które chciałyby uzupełnić wiedzę prawniczą, posiadając podstawy zarządzania lub ekonomii, raczej do osób, które już zetknęły się z rynkiem pracy/działalnością gospodarczą. Licencjaci takich kierunków jak socjologia, politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo i każdego innego, także mają szanse kształcenia się, z możliwością uzupełnienia niektórych przedmiotów.

W programie nauczania przewidziane są zarówno praktyki, jak i warsztaty poświęcone praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej o tematyce ekonomiczno-prawniczej.

Rekrutacja:

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom licencjata lub magistra. Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.

Jeżeli liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ będzie wyższa niż zakładany limit, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Limit przyjęć: 120 miejsc