Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Informacje ogólne:

Studia na kierunku przedsiębiorczość są dedykowane tym wszystkim, którzy chcieliby prowadzić swoją własną działalność gospodarczą. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia takiej działalności lub też do podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku związanym z zarządzaniem i organizacją w cudzym przedsiębiorstwie.

Studia licencjackie są studiami zawodowymi i nastawionymi na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy, zatem proponowane w toku studiów zajęcia z założenia kładą nacisk nie tyle na teorię, co na umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy.

Przedmioty ułożone w bloki problemowe, odpowiadające etapom tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Po pierwszym semestrze z niezbędnymi przedmiotami ogólnymi, kolejne semestry obejmują tematykę związaną z:

  • utworzeniem przedsiębiorstwa;
  • funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w obrocie;
  • odpowiedzialnością przedsiębiorcy;
  • likwidacją przedsiębiorstwa.

Korzyści:

Po ukończeniu I stopnia studiów absolwent będzie posiadał nie tylko niezbędne teoretyczne przygotowanie z zakresu nauk społecznych, ale także praktyczne umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osiągnięciu tego celu będą służyły zajęcia warsztatowe, w całości poświęcone wcielaniu teorii w praktykę. Ponadto zajęcia prowadzone będą przez wykładowców praktyków. Przeciętny absolwent studiów pierwszego stopnia powinien umieć rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy zarządzania ludźmi, pozyskiwać i analizować informacje w celu zwiększenia efektywności swojej pracy, posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa i wykorzystać ją w praktyce (zawieranie umów, kontraktów, pisanie pism, decyzji, odwołań).

Program nauczania

Program nauczania obejmuje głównie przedmioty prawnicze, których znajomość jest niezbędna przy prowadzeniu własnej firmy. Przedmioty są tak dobrane, by absolwent posiadał szeroką wiedzę dotyczącą różnych aspektów działalności gospodarczej, co pozwoli mu na trafne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Nacisk jest położony jednak na praktyczne zastosowanie uzyskanej wiedzy, czemu służyć będą warsztaty, obowiązkowe praktyki oraz duża liczba przedmiotów fakultatywnych. Zapewni to różnorodność zajęć, pośród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Studia kończą się napisaniem i obroną pracy licencjackiej, która będzie polegała nie na teoretycznej analizie zagadnienia, lecz na sporządzeniu biznesplanu lub konkretnego projektu utworzenia bądź likwidacji przedsiębiorstwa, wraz z opisem problemów, które mogą się pojawić w trakcie prowadzenia działalności. Dzięki takiemu projektowi absolwent będzie miał większą odwagę rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Co dalej: Absolwent studiów I stopnia będzie miał możliwość kontynuowania nauki na II stopniu kierunku Przedsiębiorczość lub dalszego kształcenia się na takich kierunkach jak administracja, zarządzanie czy ekonomia. Jednak zasadniczym celem jest przygotowanie do założenia i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Będzie mógł także podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka, menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, w fundacjach, w stowarzyszeniach lub jednostkach administracji publicznej różnych szczebli.

Rekrutacja:

Studia Stacjonarne I stopień

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z  3 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej. Wynik ostateczny stanowi sumę punktów procentowych z przedmiotów maturalnych. Wynik z poziomu podstawowego zostanie pomnożony przez współczynnik 0,5. Jeżeli na maturze kandydat zdawał przedmiot na obydwu poziomach bierze się pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.
Limit przyjęć:  90 miejsc