Zmiana rozmiaru tekstu:

Informacje ogólne

Studia magisterskie na kierunku przedsiębiorczość mają na celu przygotowanie menagerów średniego stopnia w stosunku, do których wymagania są wyższe. Absolwent studiów drugiego stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzą dotyczącą zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych, a także prawa. Pozwoli mu to nie tylko przewidywać skutki podejmowanych decyzji z odpowiedzialnością prawną z nimi związaną, ale także umożliwi podejmowanie działalności na nowych obszarach w tym międzynarodowym.

Dla kogo

Studia są skierowane do tych osób, które chciałyby uzupełnić wiedzę prawniczą, posiadając podstawy zarządzania lub ekonomii, raczej do osób, które już zetknęły się z rynkiem pracy/działalnością gospodarczą. Licencjaci takich kierunków jak socjologia, politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo i każdego innego, także mają szanse kształcenia się, z możliwością uzupełnienia niektórych przedmiotów.

Obowiązek uzupełnienia niektórych przedmiotów nie jest taki straszny, gdyż student będzie miał na to czas do momentu obrony pracy magisterskiej.

W programie nauczania przewidziane są zarówno praktyki, jak i warsztaty poświęcone praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej o tematyce ekonomiczno-prawniczej.

Rekrutacja

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Śląskiego.

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia, a także absolwenci studiów inżynierskich oraz magisterskich, przy czym, jeśli program ukończonych przez nich studiów odbiegał znacznie od programu kształcenia dla studiów Przedsiębiorczość I stopnia, w toku studiów będą oni zobowiązani do wyrównania różnic programowych.