Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

 

Ważna informacja dotycząca numeru konta do opłat za usługi edukacyjne!!! 

Wszyscy studenci Wydziału Prawa i Administracji są zobowiązani do wygenerowania NOWEGO NUMERU indywidualnego rachunku bankowego właściwego do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne.    

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego, uprzejmie informujemy, że nastąpi zmiana numerów indywidualnych rachunków bankowych, właściwych do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne. 

Nowe numery indywidualnych rachunków bankowych udostępnione zostaną w serwisie USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH → Konta bankowe. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby przed dokonaniem płatności sprawdzić w USOSweb aktualnie obowiązujący, indywidualny numer rachunku bankowego.

Środki finansowe, które będą kierowane na stare, zamknięte numery rachunków będą automatycznie zwracane przez bank na konto, z którego zlecono przelew. 

 W związku ze zmianą numerów indywidualnych rachunków bankowych studentów wszyscy studenci Wydziału Prawa i Administracji są zobowiązani do uzupełnienia w systemie USOS adresów mailowych w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

UWAGA !!!!

Dla studentów rozpoczynających studia nie będą w miesiącu lipcu bieżącego roku widoczne numery kont bankowych do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne. Prosimy o wnoszenie opłat za legitymacje i indeks w drugiej połowie sierpnia bieżącego roku.

Wysokość opłat

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. poniżej zostały zamieszczone tabele opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 związane z:

 • kształceniem na studiach niestacjonarnych;
 • powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych  z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym także po wznowieniu studiów;
 • zajęciami nieobjętymi programem studiów, w tym: kształceniem na drugiej i kolejnej specjalności oraz zajęciami wyrównawczymi;
 • kształceniem na kierunkach studiów prowadzonych w języku obcym
 • kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Tabela wysokości opłat za usługi edukacyjne

Tabela wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych

Termin wniesienia opłat

Student zobowiązany jest wnieść opłatę za usługi edukacyjne w następujących terminach :

opłatę jednorazową:

 • do 5 października za semestr zimowy,
 • do 5 marca za semestr letni;

opłatę w trzech częściach:

 1. a) za semestr zimowy:
 • do 15 października pierwszą część,
 • do 15 listopada drugą część,
 • do 15 grudnia trzecią część,
 1. b) za semestr letni:
 • do 15 marca pierwszą cześć,
 • do 15 kwietnia drugą część,
 • do 15 maja trzecią część.

W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że Student wnosił będzie opłatę w częściach, zaś jeżeli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata wnoszona jednorazowo jest niższa o 150 zł od opłaty wnoszonej w częściach. Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek Uniwersytetu.

 Numer konta do wpłat

Opłaty za usługi edukacyjne należy wpłacać na indywidualne konta studenckie. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą sprawdzić numer konta logując się w  Systemie USOSweb.

Numer konta dostępny jest w serwisie USOSweb w zakładce "DLA WSZYSTKICH". Studenci, którzy studiują kilka kierunków na różnych wydziałach posiadają kilka różnych numerów kont w zależności od liczby wydziałów.

Pomoc systemu USOSweb

Osoby, które nie posiadają konta w serwisie USOSweb mogą wygenerować numer konta bankowego na stronie http://student.us.edu.pl/studenckie_konto

 

 Elektroniczne legitymacje studenckie i indeksy

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim (studia stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS - Elektroniczną Legitymację Studencką. Osoby, które są studentami UŚ i posiadają ważną legitymację studencką, a podejmują studia na drugim kierunku studiów wnoszą tylko opłatę za indeks. Kandydaci podejmujący studia na dwóch kierunkach wnoszą opłatę za jedną legitymację i dwa indeksy.

Wysokość opłaty za legitymację i indeks

Osoby przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłaty za elektroniczną legitymację studencką w wysokości 22,00 zł oraz za indeks w wysokości 4,00 zł  ( razem 26,00 zł )

Numer konta do wpłaty

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą sprawdzić numer konta logując się w Systemie USOSweb.

Możliwość zalogowania do serwisu USOSweb aktywowana jest po około tygodniu od momentu wpisania się na studia (czyli przyniesienia dokumentów do dziekanatu).
Numer konta dostępny jest w serwisie USOSweb w zakładce "DLA WSZYSTKICH".
Studenci, którzy studiują kilka kierunków na różnych wydziałach posiadają kilka różnych numerów kont w zależności od liczby wydziałów.

Opłaty za indeks i legitymację nie można wnosić na konto w systemie IRK. Konto jest aktywne tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na nie tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega ono likwidacji.

Opłaty za wydanie dokumentów

Uczelnia pobiera opłaty za wydanie niżej wymienionych dokumentów:

 •  22 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej
 •  22 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta
 •  4 zł - za wydanie indeksu
 •  20 zł:
 • a) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy (tj. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta –ich odpis w języku obcym)                                                           
 • - dyplom ukończenia studiów w języku obcym                                                                            
 • - suplement do dyplomu w języku obcym
 • b) za wydanie duplikatu:                                                                                                           
 • - dyplomu ukończenia studiów,                                                                                                        
 • - suplementu do dyplomu;
 •  26 zł - za uwierzytelnienie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
 • legalizacja dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą - informacja na stronie MNiSzW

Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. 

Osoby, które zostały przyjęte na studia przed 1 października 2018 r., oraz te, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019 związane są opłatami ustalonymi na podstawie przepisów zawartych w piśmie okólnym nr 8 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów:

 • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł,
 • za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta - 17 zł,
 • za wydanie indeksu – 4 zł,
 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł,
 • za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł,
 • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 
 • Legalizacja dokumentów do obrotu prawnego za granicą - informacja na stronie MNiSzW

 Wszystkie informacje dotyczące pobierania opłat za studia oraz warunków i trybu zwalniana z opłat za usługi edukacyjne oraz sporządzania informacji PIT 11 zostały zawarte w zarządzeniu nr 86 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 zamieszczonym poniżej.

zarz201986.pdf

Zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia nr 90 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 lipca 2019 r. zapoznanie się z jego treścią jest obligatoryjne.

 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2019/2020

 • Obywatele polscy, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów,
 • Cudzoziemcy aplikujący na studia prowadzone w języku polskim, którzy ukończyli roczny kurs języka polskiego przygotowujący do podjęcia studiów w języku polskim i posiadają zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym podjąć studia prowadzone w języku polskim, 

        - wnoszą opłatę w wysokości 85 zł, z zastrzeżeniami w poniżej wymienionych punktach :

 1. Na kierunkach studiów, na których postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian uzdolnień artystycznych, tj. : realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, reżyseria, Creative Management in New Media, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, malarstwo i projekty interdyscyplinarne, arteterapia, muzyka w multimediach - w wysokości 150 złotych;
 2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunki studiów na których postepowanie kwalifikacyjne dla wszystkich kandydatów obejmuje egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego, tj.: indywidualne studia międzydziedzinowe, logopedia, filologia specjalność : europejskie studia leksykograficzne (EMLex), organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, teologia, animacja społeczno kulturalna z edukacją kulturalną, edukacja kulturalna - wnoszą opłatę w wysokości 100 zł;
 3. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, ubiegający się o przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego - zwolnieni są z opłaty za jeden wybrany kierunek studiów;
 4. W przypadku kandydatów obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów w zakresie neofilologii, na których postępowanie obejmuje możliwość przeprowadzenia egzaminu z języka obcego wymaganego w kryteriach kwalifikacji, który nie występuje na świadectwie maturalnym lub innym dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów, opłata wynosi 100 zł;
 5. Cudzoziemcy, którzy decydują się na przystąpienie do pisemnego testu lub rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej znajomość języka polskiego, wnoszą opłatę w wysokości 100 zł, z zastrzeżeniem pkt.1.

Kandydat może wskazać dowolną liczbę kierunków. System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków/ specjalności  niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku / specjalności  bądź wnieść brakującą opłatę. Wyrejestrowanie się z nieopłaconego kierunku / specjalności  jest możliwe do momentu zamknięcia rejestracji na wybranym kierunku studiów.

Numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Każdy kandydat otrzymuje indywidualny 26 cyfrowy numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostatnie jedenaście cyfr numeru rachunku to numer identyfikatora do logowania kandydata do Systemu IRK.

Jeżeli nie posiadasz swojego konta bankowego i opłata będzie wnoszona z konta bankowego rodzica lub innej osoby,  koniecznie podaj prawidłowy numer konta  rachunku kandydata z Systemu IRK.  Zagwarantuje to prawidłowe zaksięgowanie wpłaty na twoim koncie w IRK.

Rachunek jest aktywny tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na niego tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega on likwidacji.

Sposób wniesienia opłaty

Opłaty można dokonać w:

 • dowolnym banku ( przelew tradycyjny, przelew internetowy )
 • oddziale pocztowym

Dokonując opłaty na poczcie na druku wpłaty należy wpisać:

 • adres odbiorcy: Uniwersytet Śląski , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
 • 26 cyfrowy numer rachunku z systemu IRK, na który wnoszona jest opłata ( 11 ostatnich cyfr rachunku to indywidualny numer identyfikatora kandydata do logowania do Systemu IRK)
 • tytuł opłaty : "Rekrutacja 2019"

Przelew zagraniczny

 • Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC Swift: INGBPLPW

Termin wniesienia opłaty

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej upływa w dniu zamknięcia rejestracji w Systemie IRK na danym kierunku/specjalności.  Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji na wybranym kierunku/ specjalności traktowane są jako opłaty wniesione w terminie.

Opłaty wniesione w ostatnim dniu rejestracji na kierunku oraz w dniach wcześniejszych, powinny być zaksięgowane na koncie kandydata w IRK najpóżniej na dzień przed ogłoszeniem wyników,  a na kierunku z egzaminami , najpóżniej na dzień przed egzaminem.

Zaleca się, aby wpłaty – szczególnie w ostatnich dniach rejestracji na kierunku – dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków.

System pobiera informację o wpłacie dopiero po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym rachunku kandydata w banku a następnie pojawia się ona na koncie kandydata w Systemie IRK. Opłata dokonywana przelewem odnotowywana jest Systemie IRK w terminie ok. 2-3 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni. 

Przeniesienie opłaty na inny kierunek

Jeżeli kandydat zapisał się na kierunek w systemie IRK, to do momentu zamknięcia rejestracji na kierunku, może się z niego wypisać i wybrać inny kierunek studiów, na którym nadal trwa rejestracja. Po zapisaniu się na nowy kierunek, opłatę może przypisać do nowowybranego kierunku studiów.

Jeżeli kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku, to w ramach wniesionej opłaty może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek. W tym celu, należy zapisać się na kierunek z aktualnie otwartą rejestracją i po zapisaniu się, zgłosić (mejlowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie) konieczność przepisania opłaty. Przy zgłoszeniu wymagne jest wskazanie, z którego kierunku na który kierunek, należy przenieść opłatę. 

W przypadku przeniesienia kandydata na inny kierunek lub specjalność studiów, gdzie ustalona jest wyższa opłata rekrutacyjna, kandydat zobowiązany jest dopłacić różnicę

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadkach:

 1. nieuruchomienia kierunku/specjalności studiów,
 2. nieważnej rejestracji w Systemie IRK z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku specjalności/programu,
 3. podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek lub specjalność realizowaną na określonym poziomie i formie studiów,
 4. umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym, jeżeli wynik egzaminu jest podstawowym kryterium kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym,
 5. wniesienia opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałową komisję rekrutacyjną (WKR)

Zwrot opłaty, o której mowa w pkt. 1 następuje – w oparciu o decyzję WKR o nieuruchomieniu studiów - na pisemny wniosek Przewodniczącego WKR skierowany do Działu Finansowego, potwierdzony przez Dział Kształcenia i zaakceptowany przez Rektora. Zwrotu opłaty dokonuje się na wskazany przez kandydata numer konta bankowego lub adres kandydata podany w Systemie IRK.

Zwrot opłaty , o której mowa w pkt. 2 -5 następuje na pisemny wniosek kandydata  (wzór wniosku) złożony lub przesłany do Działu Kształcenia
( pok. 10 ) Rektorat w Katowicach, ul. Bankowa 12. We wniosku oprócz numeru PESEL,  powinien zostać podany numer konta na które dokonany będzie zwrot.

Zwrot opłaty dla cudzoziemców, o której mowa w pkt. 2 -5 następuje na pisemny wniosek cudzoziemca (wzór wniosku)  potwierdzony przez Dział Współpracy z Zagranicą, Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych i zaakceptowany przez Rektora, na wskazane  przez niego konto bankowe.

Termin składania wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej - do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczął się rok akademicki, na który kandydat dokonał rejestracji w Systemie IRK, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub odpowiednio w terminie do 30 kwietnia, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uniwersytetu. W przypadku nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów - koszty bankowe ponosi Uniwersytet.

 

 Ważny komunikat dla absolwentów

 Absolwenci, którzy nie posiadają indywidualnego numeru konta studenta dokonują wpłat na następujący numer rachunku Uniwersytetu Śląskiego: 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369.

 

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

 

 Wysokość opłat

Zgodnie z Załącznikiem nr 10 do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. poniżej została zamieszczona tabela opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019.

http/tabela opłat.pdf

 

 Terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne

Student może wnieść opłatę za usługi edukacyjne w całości w następujących terminach:

 1. a) do 5 października za semestr zimowy,
 2. b) do 5 marca za semestr letni;

Opłata wnoszona w całości jest niższa o 150 zł od opłaty wnoszonej w częściach. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że student wnosił będzie opłatę w częściach, natomiast jeśli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata ratalna powinna być wniesiona w następujących terminach:

2) opłatę w trzech częściach:

 1. a) za semestr zimowy:

— do 15 października pierwsza część,

— do 15 listopada druga część,

— do 15 grudnia trzecia część,

 1. b) za semestr letni:

— do 15 marca pierwsza część,

— do 15 kwietnia druga część,

— do 15 maja trzecia część.

Należy pamiętać, że za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Uczelni.

 

Elektroniczne legitymacje studenckie i indeksy.

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim (studia stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają
ELS - Elektroniczną Legitymację Studencką. Osoby, które są studentami UŚ i posiadają ważną legitymację studencką, a podejmują studia na drugim kierunku studiów wnoszą tylko opłatę za indeks. Kandydaci podejmujący studia na dwóch kierunkach wnoszą opłatę za jedną legitymację i dwa indeksy.

Opłaty za legitymację i indeks

Osoby przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłaty za elektroniczną legitymację studencką w wysokości 17,00 zł oraz za indeks w wysokości 4,00 zł  (razem 21,00 zł )

Sposób wniesienia opłaty za indeks oraz legitymację studencką

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą sprawdzić numer konta logując się w Systemie USOSweb.

Możliwość zalogowania do serwisu USOSweb aktywowana jest po około tygodniu od momentu wpisania się na studia (czyli przyniesienia dokumentów do dziekanatu).

Numer konta dostępny jest w zakładce "Moduły dodatkowe" --> "konta bankowe".
Studenci, którzy studiują kilka kierunków na różnych wydziałach posiadają kilka różnych numerów kont w zależności od liczby wydziałów.

Opłaty za indeks i legitymację nie można wnosić na konto w systemie IRK.

Konto jest aktywne tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na nie tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega ono likwidacji.

 

Cudzoziemcy - opłaty za studia

Bezpłatne miejsca

W roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet Śląski oferuje obywatelom państw nienależących do Unii Europejskiej prawie 200 bezpłatnych miejsc na studiach prowadzonych w języku polskim.

Oferta obejmuje zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie. Kwalifikacja na studia będzie miała charakter konkursowy. O przyjęciu na studia decydowały będą wyniki kandydata (oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub dyplomie studiów I stopnia) oraz znajomość języka polskiego.

 Każdy kandydat, który zarejestruje się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), legitymuje się dobrymi ocenami z poprzedniego etapu edukacji oraz posługuje się językiem polskim w wystarczającym stopniu może dostać się na jedno z bezpłatnych miejsc  na studiach prowadzonych w języku polskim.

Jeśli kandydat zostanie przyjęty na bezpłatne miejsce, nie będzie płacił czesnego za studia. Nie będzie mógł jednak otrzymać żadnego stypendium z uczelni. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w Polsce będzie musiał pokryć sam. W przypadku niezadowalających wyników w nauce ponosi opłaty za powtarzanie semestru lub odpowiednio modułu zgodnie z uchwałą nr 552 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

 Poniżej znajduje się tabela opłat za usługi edukacyjne w cyklach rozpoczynających się od roku akademickiego 2018/2019:

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20186301.pdf

Wysokość opłat za punkty ECTS na studiach pierwszego, drugiego stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach doktoranckich prowadzonych w języku polskim i językach obcych dla cudzoziemców podejmujących kształcenie w cyklach rozpoczynających się od roku akademickiego 2018/2019 przedstawia poniższa tabela:

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20186303.pdf

 

 Ważny komunikat dla studentów przystępujących do obrony pracy dyplomowej

Studenci przystępujący do obrony pracy dyplomowej są zobowiązani do wcześniejszego uregulowania płatności za usługi edukacyjne
włączając w to opłatę za dyplom. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni za dzień zapłaty uważa się datę wpływu opłaty na rachunek Uniwersytetu Śląskiego.

Za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami opłata wynosi 60 zł, natomiast za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wynosi 100 zł.

Wymogiem podpisania karty obiegowej w Księgowości Studenckiej ( pokój nr 33 na parterze) jest uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia.

 

 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019

 

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich wnoszą opłatę rekrutacyjną:

 1. Na kierunki studiów : realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, reżyseria, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, malarstwo i projekty interdyscyplinarne, arteterapia, muzyka w multimediach - w wysokości 150 złotych.
 2. Na pozostałe kierunki studiów na których postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez wydziałową komisję rekrutacyjną ( WKR) niewymienione w pkt. 1 - w wysokości 80 złotych.
 3. Na kierunki na których postępowanie kwalifikacyjne polega wyłącznie na złożeniu wymaganych dokumentów - w wysokości 40 złotych.
 4. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, ubiegający się o przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego - w wysokości 1 złoty za jeden wybrany kierunek studiów.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (dotyczy cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności oraz na zasadach bez odpłatności  i świadczeń stypendialnych w ramach programu tzw. bezpłatnych miejsc) - wnoszą opłatę w wysokości 120 zł za jeden wybrany kierunek studiów

Kandydat może wskazać dowolną liczbę kierunków. System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków/ specjalności  niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku / specjalności  bądź wnieść brakującą opłatę. Wyrejestrowanie się z nieopłaconego kierunku / specjalności  jest możliwe do momentu zamknięcia rejestracji na wybranym kierunku studiów.

Numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Każdy kandydat otrzymuje indywidualny 26 cyfrowy numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostatnie jedenaście cyfr numeru rachunku to numer indentyfikatora do logowania kandydata do Systemu IRK.

Jeżeli nie posiadasz swojego konta bankowego i opłata będzie wnoszona z konta bankowego rodzica lub innej osoby,  koniecznie podaj prawidłowy numer konta  rachunku kandydata z Systemu IRK.  Zagwarantuje to prawidłowe zaksięgowanie wpłaty na twoim koncie w IRK.

Rachunek jest aktywny tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na niego tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega on likwidacji.

Termin i sposób wniesienia opłaty

Opłaty można dokonać w:

 • dowolnym banku ( przelew tradycyjny, przelew internetowy )
 • oddziale pocztowym

Dokonując opłaty na poczcie na druku wpłaty należy wpisać:

 • adres odbiorcy: Uniwersytet Śląski , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
 • 26 cyfrowy numer rachunku z systemu IRK, na który wnoszona jest opłata ( 11 ostatnich cyfr rachunku to indywidualny numer identyfikatora kandydata do logowania do Systemu IRK)
 • tytuł opłaty : "Rekrutacja 2018"

Przelew zagraniczny

 • Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC Swift: INGBPLPW

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uniwersytetu.

Termin wniesienia opłaty

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej upływa w dniu zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność. Opłaty wniesione w ostatnim dniu rejestracji na kierunku oraz w dniach wcześniejszych, powinny być zaksięgowane na koncie kandydata w IRK najpóżniej na dzień przed ogłoszeniem wyników,  a na kierunku z egzaminami , najpóżniej na dzień przed egzaminem.

Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji na wybranym kierunku są traktowane jako opłaty wniesione w terminie.

Zaleca się, aby wpłaty – szczególnie w ostatnich dniach rejestracji na kierunku – dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków.

System pobiera informację o wpłacie dopiero po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym rachunku kandydata w banku a następnie pojawia się ona na koncie kandydata w Systemie IRK. Opłata dokonywana przelewem odnotowywana jest Systemie IRK w terminie ok. 2-3 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni. 

Przeniesienie opłaty na inny kierunek

Jeżeli kandydat zapisał się na kierunek w systemie IRK, to do momentu zamknięcia rejestracji na kierunku, może się z niego wypisać i wybrać inny kierunek studiów, na którym nadal trwa rejestracja. Po zapisaniu się na nowy kierunek, opłatę może przypisać do nowowybranego kierunku studiów.

Jeżeli kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku, to w ramach wniesionej opłaty może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek. W tym celu, należy zapisać się na kierunek z aktualnie otwartą rejestracją i po zapisaniu się, zgłosić nam (mejlowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie) konieczność przepisania opłaty. Przy zgłoszeniu należy podać, z którego kierunku na który, mamy przenieść opłatę.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadkach:

 1. nieuruchomienia kierunku/specjalności studiów,
 2. nieważnej rejestracji w Systemie IRK z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku specjalności/programu,
 3. podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek lub specjalność realizowaną na określonym poziomie i formie studiów,
 4. umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym, jeżeli wynik egzaminu jest podstawowym kryterium kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym,
 5. wniesienia opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałową komisję rekrutacyjną (WKR)

Zwrot opłaty, o której mowa w pkt. 1 następuje – w oparciu o decyzję WKR o nieuruchomieniu studiów - na pisemny wniosek Przewodniczącego WKR skierowany do Działu Finansowego, potwierdzony przez Dział Kształcenia i zaakceptowany przez Rektora. Zwrotu opłaty dokonuje się na wskazany przez kandydata numer konta bankowego lub adres kandydata podany w Systemie IRK.

Zwrot opłaty , o której mowa w pkt. 2 -5 następuje na pisemny wniosek kandydata złożony lub przesłany do Działu Kształcenia
( pok. 10 ) Rektorat w Katowicach, ul. Bankowa 12. We wniosku oprócz numeru PESEL,  powinien zostać podany numer konta na które dokonany będzie zwrot.

Zwrot opłaty dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (dotyczy cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności oraz na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych w ramach programu tzw. bezpłatnych miejsc) następuje na pisemny wniosek cudzoziemca potwierdzony przez Dział Współpracy z Zagranicą, Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych i zaakceptowany przez Rektora, na wskazane przez niego konto bankowe.

Termin składania wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej - do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczął się rok akademicki, na który kandydat dokonał rejestracji w Systemie IRK, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub odpowiednio w terminie do 30 kwietnia, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uniwersytetu. W przypadku nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów - koszty bankowe ponosi Uniwersytet.

Poniżej w zakładce "załączniki" znajduje się do pobrania wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

 


 

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018

 

 Wysokość opłat

Zgodnie z Załącznikiem nr 10 do zarządzenia nr 110 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 lipca 2017 r. poniżej została zamieszczona tabela opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018.

 

 

 Terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne

Student może wnieść opłatę za usługi edukacyjne w całości w następujących terminach:

 1. a) do 5 października za semestr zimowy,
 2. b) do 5 marca za semestr letni;

Opłata wnoszona w całości jest niższa o 150 zł od opłaty wnoszonej w częściach. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że student wnosił będzie opłatę w częściach, natomiast jeśli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata ratalna powinna być wniesiona w następujących terminach:

2) opłatę w trzech częściach:

 1. a) za semestr zimowy:

— do 15 października pierwsza część,

— do 15 listopada druga część,

— do 15 grudnia trzecia część,

 1. b) za semestr letni:

— do 15 marca pierwsza część,

— do 15 kwietnia druga część,

— do 15 maja trzecia część.

Należy pamiętać, że za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Uczelni.

Opłata rekrutacyjna

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich wnoszą opłatę rekrutacyjną:

 1. Na kierunki studiów : realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, reżyseria, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, malarstwo i projekty interdyscyplinarne, arteterapia, muzyka w multimediach - w wysokości 150 złotych.
 2. Na pozostałe kierunki studiów na których postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez wydziałową komisję rekrutacyjną
  ( WKR) niewymienione w pkt. 1 - w wysokości 80 złotych.
 3. Na kierunki na których postępowanie kwalifikacyjne polega wyłącznie na złożeniu wymaganych dokumentów - w wysokości
  50 złotych.
 4. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, ubiegający się o przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego - w wysokości 1 złoty za jeden wybrany kierunek studiów.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (dotyczy cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności oraz na zasadach bez odpłatności  i świadczeń stypendialnych w ramach programu tzw. bezpłatnych miejsc) - wnoszą opłatę w wysokości 150 zł za jeden wybrany kierunek studiów.

Kandydat może wskazać dowolną liczbę kierunków. System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków/ specjalności  niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku / specjalności  bądź wnieść brakującą opłatę. Wyrejestrowanie się z nieopłaconego kierunku / specjalności  jest możliwe do momentu zamknięcia rejestracji na wybranym kierunku studiów.

Numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Każdy kandydat otrzymuje indywidualny 26 cyfrowy numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostatnie jedenaście cyfr numeru rachunku to numer PESEL kandydata.

Jeżeli nie posiadasz swojego konta bankowego i opłata będzie wnoszona z konta bankowego rodzica lub innej osoby,  koniecznie podaj prawidłowy numer konta  rachunku kandydata z Systemu IRK.  Zagwarantuje to prawidłowe zaksięgowanie wpłaty na twoim koncie w IRK.

Rachunek jest aktywny tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na niego tylko opłatę rekrutacyjną.
Po zakończeniu rekrutacji ulega on likwidacji.

Sposób wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Opłaty można dokonać w:

 • dowolnym banku ( przelew tradycyjny, przelew internetowy )
 • oddziale pocztowym

Dokonując opłaty na poczcie na druku wpłaty należy wpisać:

 • adres odbiorcy: Uniwersytet Śląski , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
 • 26 cyfrowy numer rachunku z systemu IRK, na który wnoszona jest opłata ( 11 ostatnich cyfr rachunku to PESEL kandydata)
 • tytuł opłaty : "Rekrutacja 2017"

Przelew zagraniczny

 • Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC Swift: INGBPLPW

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uniwersytetu.

Termin wniesienia opłaty

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej upływa w dniu zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność. Opłaty wniesione w ostatnim dniu rejestracji na kierunku oraz w dniach wcześniejszych, powinny być zaksięgowane na koncie kandydata w IRK najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem wyników,  a na kierunku z egzaminami , najpóźniej na dzień przed egzaminem.

Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji na wybranym kierunku są traktowane jako opłaty wniesione w terminie.

Zaleca się, aby wpłaty – szczególnie w ostatnich dniach rejestracji na kierunku – dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków.

System pobiera informację o wpłacie dopiero po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym rachunku kandydata w banku a następnie pojawia się ona na koncie kandydata w Systemie IRK. Opłata dokonywana przelewem odnotowywana jest Systemie IRK w terminie ok. 3-4 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni.

Przeniesienie opłaty na inny kierunek

Jeżeli kandydat zapisał się na kierunek w systemie IRK, to do momentu zamknięcia rejestracji na kierunku, może się z niego wypisać i wybrać inny kierunek studiów, na którym nadal trwa rejestracja. Po zapisaniu się na nowy kierunek, opłatę może przypisać do nowo wybranego kierunku studiów.

Jeżeli kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku, to w ramach wniesionej opłaty może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek. W tym celu, należy zapisać się na kierunek z aktualnie otwartą rejestracją i po zapisaniu się, zgłosić nam (mejlowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie) konieczność przepisania opłaty. Przy zgłoszeniu należy podać, z którego kierunku na który, mamy przenieść opłatę.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadkach:

 1. nieuruchomienia kierunku/specjalności studiów,
 2. nieważnej rejestracji w Systemie IRK z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku specjalności/programu,
 3. podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek lub specjalność realizowaną na określonym poziomie i formie studiów,
 4. umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym, jeżeli wynik egzaminu jest podstawowym kryterium kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym,
 5. wniesienia opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałową komisję rekrutacyjną (WKR)

Zwrot opłaty, o której mowa w pkt. 1 następuje – w oparciu o decyzję WKR o nieuruchomieniu studiów - na pisemny wniosek Przewodniczącego WKR skierowany do Działu Finansowego, potwierdzony przez Dział Kształcenia i zaakceptowany przez Rektora. Zwrotu opłaty dokonuje się na wskazany przez kandydata numer konta bankowego lub adres kandydata podany w Systemie IRK.

Zwrot opłaty , o której mowa w pkt. 2 -5 następuje na pisemny wniosek kandydata, złożony lub przesłany do Działu Kształcenia
( pok. 10 ) Rektorat w Katowicach, ul. Bankowa 12. We wniosku oprócz numeru PESEL,  powinien zostać podany numer konta na które dokonany będzie zwrot.

Zwrot opłaty dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (dotyczy cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności oraz na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych w ramach programu tzw. bezpłatnych miejsc) następuje na pisemny wniosek cudzoziemca, potwierdzony przez Dział Współpracy z Zagranicą, Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych i zaakceptowany przez Rektora, na wskazane przez niego konto bankowe.

Termin składania wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej - do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczął się rok akademicki, na który kandydat dokonał rejestracji w Systemie IRK, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub odpowiednio w terminie do 30 kwietnia, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uniwersytetu. W przypadku nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów - koszty bankowe ponosi Uniwersytet.

Poniżej w zakładce "załączniki" znajduje się do pobrania wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

 

Elektroniczne legitymacje studenckie i indeksy.

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim (studia stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają
ELS - Elektroniczną Legitymację Studencką. Osoby, które są studentami UŚ i posiadają ważną legitymację studencką, a podejmują studia na drugim kierunku studiów wnoszą tylko opłatę za indeks. Kandydaci podejmujący studia na dwóch kierunkach wnoszą opłatę za jedną legitymację i dwa indeksy.

Opłaty za legitymację i indeks

Osoby przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłaty za elektroniczną legitymację studencką w wysokości 17,00 zł oraz za indeks w wysokości 4,00 zł  (razem 21,00 zł )

Sposób wniesienia opłaty za indeks oraz legitymację studencką

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą sprawdzić numer konta logując się w Systemie USOSweb.

Możliwość zalogowania do serwisu USOSweb aktywowana jest po około tygodniu od momentu wpisania się na studia (czyli przyniesienia dokumentów do dziekanatu).

Numer konta dostępny jest w zakładce "Moduły dodatkowe" --> "konta bankowe".
Studenci, którzy studiują kilka kierunków na różnych wydziałach posiadają kilka różnych numerów kont w zależności od liczby wydziałów.

Opłaty za indeks i legitymację nie można wnosić na konto w systemie IRK.

Konto jest aktywne tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na nie tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega ono likwidacji.

Cudzoziemcy - opłaty za studia

Bezpłatne miejsca

W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet Śląski oferuje obywatelom państw nienależących do Unii Europejskiej prawie 200 bezpłatnych miejsc na studiach prowadzonych w języku polskim.

Oferta obejmuje zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie. Kwalifikacja na studia będzie miała charakter konkursowy. O przyjęciu na studia decydowały będą wyniki kandydata (oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub dyplomie studiów I stopnia) oraz znajomość języka polskiego.

Konkurs rozpocznie się w 1 czerwca 2017 r. Każdy kandydat, który zarejestruje się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), legitymuje się dobrymi ocenami z poprzedniego etapu edukacji oraz posługuje się językiem polskim w wystarczającym stopniu może dostać się na jedno z bezpłatnych miejsc  na studiach prowadzonych w języku polskim.

Jeśli kandydat zostanie przyjęty na bezpłatne miejsce, nie będzie płacił czesnego za studia. Nie będzie mógł jednak otrzymać żadnego stypendium z uczelni. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w Polsce będzie musiał pokryć sam.

Tabela opłat za usługi edukacyjne w cyklach rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018:

 

Opłaty za wydanie innych dokumentów związanych z tokiem studiów

Uczelnia pobiera opłaty za wydanie poniżej wymienionych dokumentów:

 • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł,
 • za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta - 17 zł,
 • za wydanie indeksu – 4 zł,
 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł,
 • za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł,
 • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 

 


Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017

Opłata rekrutacyjna:

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich wnoszą opłatę rekrutacyjną:

 1. Na kierunki studiów : realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, reżyseria, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, malarstwo i projekty interdyscyplinarne, arteterapia - w wysokości 150 złotych.
 2. Na pozostałe kierunki studiów na których postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez wydziałową komisję rekrutacyjną ( WKR) niewymienione w pkt. 1 - w wysokości 85 złotych.
 3. Na kierunki na których postępowanie kwalifikacyjne polega wyłącznie na złożeniu wymaganych dokumentów - w wysokości 50 złotych.
 4. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, ubiegający się o przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego - w wysokości 1 złoty za jeden wybrany kierunek studiów.
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (dotyczy cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności oraz na zasadach bez odpłatności  i świadczeń stypendialnych w ramach programu tzw. bezpłatnych miejsc) - wnoszą opłatę w wysokości 100 euro za jeden wybrany kierunek studiów

Kandydat może wskazać dowolną liczbę kierunków. System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków/ specjalności  niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku / specjalności  bądź wnieść brakującą opłatę. Wyrejestrowanie się z nieopłaconego kierunku / specjalności  jest możliwe do momentu zamknięcia rejestracji na wybranym kierunku studiów.

Każdy kandydat otrzymuje indywidualny 26 cyfrowy numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostatnie jedenaście cyfr numeru rachunku to numer PESEL kandydata.

Termin wniesienia opłaty:

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej upływa w dniu zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność. Opłaty wniesione w ostatnim dniu rejestracji na kierunku oraz w dniach wcześniejszych, powinny być zaksięgowane na koncie kandydata w IRK najpóżniej na dzień przed ogłoszeniem wyników,  a na kierunku z egzaminami , najpóźniej na dzień przed egzaminem.

Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji na wybranym kierunku są traktowane jako opłaty wniesione w terminie.

Zaleca się, aby wpłaty – szczególnie w ostatnich dniach rejestracji na kierunku – dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków.

System pobiera informację o wpłacie dopiero po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym rachunku kandydata w banku a następnie pojawia się ona na koncie kandydata w Systemie IRK. Opłata dokonywana przelewem odnotowywana jest Systemie IRK w terminie ok. 3-4 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 08 lipca 2016 r. poniżej w załączeniu znajduje się tabela opłat za usługi edukacyjne.

 Do pobrania:tabela opłat ♥

Student może wnieść opłatę za usługi edukacyjne w całości w następujących terminach:

 1. a) do 5 października za semestr zimowy,
 2. b) do 5 marca za semestr letni;

Opłata wnoszona w całości jest niższa o 150 zł od opłaty wnoszonej w częściach. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że student wnosił będzie opłatę w częściach, natomiast jeśli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata ratalna powinna być wniesiona w następujących terminach:

2) opłatę w trzech częściach:

 1. a) za semestr zimowy:

— do 15 października pierwsza część,

— do 15 listopada druga część,

— do 15 grudnia trzecia część,

 1. b) za semestr letni:

— do 15 marca pierwsza część,

— do 15 kwietnia druga część,

— do 15 maja trzecia część.

Należy pamiętać, że za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Uczelni.

 

Bardzo ważny komunikat

Zmiana dotycząca wysokości opłaty za powtarzanie modułu

W roku akademickim 2016/2017 opłata za powtarzanie modułu wynosi 400 zł.

Opłaty za studia - informacja dla cudzoziemców:

W roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Śląski oferuje obywatelom państw nienależących do Unii Europejskiej ponad 260 bezpłatnych miejsc na studiach prowadzonych w języku polskim.

Kandydat przyjęty na bezpłatne miejsce, nie będzie płacił czesnego za studia. Nie będzie mógł jednak otrzymać żadnego stypendium z uczelni. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w Polsce będzie musiał pokryć sam.

Cudzoziemcy pochodzący z krajów nienależących do Unii Europejskiej mogą podejmować studia na zasadzie odpłatności. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach odpłatności na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach jednolitych magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w języku polskim oraz językach obcych wnoszą opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2016 r.

Poniżej znajduje się tabela opłat za usługi edukacyjne w cyklach rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

Do pobrania: Tabela Opłat

 


Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Wysokość opłat za usługi edukacyjne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 116 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 lipca 2015 r. poniżej w załączeniu znajduje się tabela opłat za usługi edukacyjne.

Do pobrania:Wysokość opłat za usługi edukacyjne - rok akademicki 2015/2016

Student może wnieść opłatę za usługi edukacyjne w całości w następujących terminach:

a) do 5 października za semestr zimowy,

b) do 5 marca za semestr letni;

Opłata wnoszona w całości jest niższa o 150 zł od opłaty wnoszonej w częściach. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że student wnosił będzie opłatę w częściach, natomiast jeśli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata ratalna powinna być wniesiona w następujących terminach:

2) opłatę w trzech częściach:

a) za semestr zimowy:

— do 15 października pierwsza część,

— do 15 listopada druga część,

— do 15 grudnia trzecia część,

b) za semestr letni:

— do 15 marca pierwsza część,

— do 15 kwietnia druga część,

— do 15 maja trzecia część.

Należy pamiętać, że za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Uczelni.

Opłaty za legitymację i indeks

Osoby przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłaty za elektroniczną legitymację studencką w wysokości 17,00 zł oraz za indeks w wysokości 4,00 zł  (razem 21,00 zł )

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą sprawdzić numer konta logując się w Systemie USOSweb.

Możliwość zalogowania do serwisu USOSweb aktywowana jest po około tygodniu od momentu wpisania się na studia (czyli przyniesienia dokumentów do dziekanatu) ).

Numer konta dostępny jest w zakładce "Moduły dodatkowe" --> "konta bankowe".
Studenci, którzy studiują kilka kierunków na różnych wydziałach posiadają kilka różnych numerów kont w zależności od liczby wydziałów.

Opłaty za indeks i legitymację nie można wnosić na konto w systemie IRK. Konto jest aktywne tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na nie tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega ono likwidacji.

 Opłaty za wydanie dokumentów

Uczelnia pobiera opłaty za wydanie niżej wymienionych dokumentów:

 • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł,
 • za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta - 17 zł,
 • za wydanie indeksu – 4 zł,
 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł,
 • za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł,
 • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł

 


 

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Zgodnie z Zarządzeniem nr 137 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 września 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015 poniżej w załączeniu znajduje się tabela opłat za usługi udukacyjne.

Do pobrania:oplaty_za_uslugi_edukacyjne.xlsx

Student może wnieść opłatę za usługi edukacyjne w całości w następujących terminach:

a) do 5 października za semestr zimowy,

b) do 5 marca za semestr letni;

 Opłata wnoszona w całości jest niższa o 150 zł od opłaty wnoszonej w częściach. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że student wnosił będzie opłatę w częściach, zaś jeśli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata ratalna powinna być wniesiona w następujących terminach:

2) opłatę w trzech częściach:

a) za semestr zimowy:

— do 15 października pierwsza część,

— do 15 listopada druga część,

— do 15 grudnia trzecia część,

b) za semestr letni:

— do 15 marca pierwsza część,

— do 15 kwietnia druga część,

— do 15 maja trzecia część.

Należy pamiętać, że za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Uczelni.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015  - Informacja dla cudzoziemców

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.) Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na Uniwersytecie Śląskim na zasadach odpłatności wnoszą opłaty w wysokości zróżnicowanej od podjetej formy kształcenia. W pierwszym roku nauki obowiązują opłaty podwyższone o 200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów. Na studiach pierwszego stopnia, w tym studiach inżynierskich,
studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązuje opłata w wysokości 2000 euro.

Wysokość opłaty za kursy dokształcające i studenckie praktyki zawodowe wynosi 3000 euro, a  za kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim - 2000 euro.

Opłaty za usługi edukacyjne powinny zostać wniesione przez cudzoziemca jednorazowo, za cały rok z góry, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia lub przystąpienia do egzaminu wstępnego.
Opłatę za usługi edukacyjne cudzoziemiec wnosi na indywidualne konto studenta Uniwersytetu, w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.
 W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek cudzoziemca, Rektor może wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w dwóch równych ratach semestralnych, w następujących terminach:
1) pierwsza rata do 30 września;
2) druga rata do 15 lutego.


 

W związku z nowymi wytycznymi w sprawie naliczania studentom opłat za usługi edukacyjne pojawiła się konieczność wyjaśnienia studentom kwestii spornych oraz budzących wątpliwości.

Zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach § 21 ust. 5: Student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach następnego semestru od jego początku bez względu na termin zaliczenia poprzedniego semestru. Zgodnie z treścią tego przepisu, niezależnie od tego, czy student uzyskał zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz czy zdał wszystkie egzaminy, ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach następnego semestru oraz uiszczenia opłaty za ten semestr.

Obowiązek Uczelni, wynikający z Umowy, polega na świadczeniu usług edukacyjnych oraz pozostawaniu w gotowości do ich świadczenia. Obowiązek ten obejmuje nie tylko prowadzenie zajęć, wykładów i seminariów, ale także egzaminowanie i pozostawanie do dyspozycji studentów w czasie konsultacji i dyżurów.

Student podpisując Umowę w sprawie warunków odpłatności za studia zobowiązuje się zgodnie z § 6 ust. 1 uiścić ustaloną przez Rektora opłatę za każdy semestr, za świadczoną przez Uczelnię usługę edukacyjną. Jeśli student nie uzyskał wpisu na kolejny semestr, opłata ta jest naliczana proporcjonalnie do dnia uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3 oraz decyzji o skierowaniu na powtarzanie semestru. Do tego bowiem momentu student ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zajęciach i korzystania ze świadczeń Uczelni.

W przypadku rezygnacji ze studiów po semestrze student powinien zgłosić rezygnację przed rozpoczęciem następnego semestru. Brak takiego zgłoszenia skutkuje opłatą za następny semestr, naliczaną według wskazanych wyżej zasad.

 


 

Wnioski o wystawienie faktury VAT

Na podstawie Art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) Uczelnia jest zobowiązana na  wniosek studenta wystawić mu fakturę VAT za usługi edukacyjne. Wnioski do pobrania znajdują się poniżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę dzwonić do Księgowości Studenckiej pod numer telefonu: 32 359 20 63.

Księgowość Studencka
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11b pok.33
40-007 Katowice
tel. 32 359 2063

Do pobrania: wniosek o wystawienie faktury.

 


 

Informacja dotycząca przyznawania ulg w czesnym

            Zgodnie z uchwałą nr 328 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich § 7 ust. 1: Student może złożyć, nie później niż do dnia 30 października w semestrze zimowym i do dnia 15 marca w semestrze letnim, wniosek o zwolnienie go z opłat, za świadczone usługi edukacyjne. 
           Zgodnie z treścią uchwały student może uzyskać częściową ulgę w czesnym po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w dziekanacie swoich studiów niestacjonarnych. W przypadku, gdy powodem ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne,jest trudna sytuacja materialna studenta wynikająca z okoliczności losowych, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.
             Na podstawie § 7 ust. 2  pkt. 2 i 3 uchwały student może również wnioskować o przyznanie mu ulgi w czesnym w przypadku:

2) uzyskania przez studenta średniej z przebiegu studiów nie niższej niż 4,8;

3) uczestniczenia przez studenta w międzynarodowych programach stypendialnych.

            Studenci, przyjęci na pierwszy rok studiów, dla których proces rekrutacji zakończył się po dniu 30 października w przypadku semestru zimowego oraz po dniu 15 marca, w przypadku semestru letniego, składają wnioski w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji o przyjęciu na studia.

 

Ulgi w czesnym dla cudzoziemców

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.) Rektor na wniosek cudzoziemca podejmującego kształcenie na zasadach odpłatności, może obniżyć wysokość opłaty  lub zwolnić z niej całkowicie w przypadku:
1) udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca, lub
2) podjęcia przez cudzoziemca drugiego kierunku studiów lub innej odpłatnej formy kształcenia w Uniwersytecie Śląskim.

            Każdy student (dotyczy również cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności) ubiegający się o częściowe zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne jest zobowiązany dołączyć do wniosku pisemne Oświadczenie studenta potrzebne do przygotowania informacji PIT.

Poniżej znajdują się potrzebne do wypełnienia wnioski.