Zmiana rozmiaru tekstu:

CEL STUDIÓW
Studia na kierunku International Business Law and Arbitration (IBLA) mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych
specjalistów z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu, zdolnych do samodzielnego analizowania problemów z
zakresu prawa gospodarczego w kontekście międzynarodowego biznesu, znajdowania skutecznych rozwiązań problemów prawnych i
wdrażania ich w międzynarodowym środowisku biznesowym.
Założeniem studiów magisterskich jest zatem wykształcenie kadry specjalistów, którzy będą w stanie udzielić porad prawnych w
międzynarodowym i europejskim środowisku biznesowym (zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej), wyjaśnić najnowsze kwestie i
trendy w zakresie prawa gospodarczego, przeanalizować i ocenić prawne aspekty działalności gospodarczej oraz danej sytuacji
biznesowej, szybko i skutecznie radzić sobie z problemami prawnymi napotykanymi przez przedsiębiorstwa, a także prowadzić badania i
dostarczyć sugestii ustawodawcy w sprawie poprawy otoczenia biznesu. Studia mają na celu także "wyczulić" ich słuchaczy m.in. na
kwestie takie jak: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, etyka i prawa człowieka w biznesie, czy sprawiedliwy handel i ochrona
konsumenta.
Ponieważ globalizacja wpływa na życie gospodarcze, ważne jest zatem, aby profesjonaliści z branży prawa biznesowego posiadali
rozległą wiedzę zarówno z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego, jak i rozwiązywania sporów, które w środowisku
biznesowym sensu largo cechuje określona specyfika. Jednocześnie warto podkreślić, że arbitraż stanowi obecnie jedną z
najpopularniejszych metod rozstrzygania sporów międzynarodowych, a jego rola systematycznie wzrasta. Znaczna swoboda stron w
odniesieniu do zakresu rozstrzygania, prawa właściwego i procedur postępowania, sprawia bowiem, że metoda ta jest wykorzystywana
m.in. zarówno w sporach między samymi przedsiębiorcami, jak i między państwami a podmiotami prywatnymi (w szczególności
inwestorami zagranicznymi).

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów na kierunku International Business Law and Arbitration uzyska zatem specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk
prawnych, uzupełnioną jednak także o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych oraz – częściowo – ekonomicznych, a także specjalne
umiejętności prawnicze oraz inne, istotne z perspektywy założeń programowych kierunku kompetencje. Zdobyta wiedza obejmie bowiem
zagadnienia prawne zarówno na szczeblu międzynarodowym i europejskim, jak i częściowo (w uzasadnionych przypadkach) – krajowym.
Chodzi zwłaszcza o zrozumienie zagadnień i problemów prawa gospodarczego (w tym prawa umów, prawa spółek, prawa własności
intelektualnej, prawa konkurencji i rozwiązywania sporów handlowych), handlowego, prywatnego, procesowego, arbitrażu, a także
częściowo - prawa administracyjnego oraz podstaw prawa i teorii prawa, a także etyki w biznesie.
Absolwent IBLA przede wszystkim nabędzie umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, koniecznym do wykonywania
zawodu z zakresu prawa, administracji, zarządzania czy ekonomii. W szczególności nabędzie on umiejętność identyfikowania,
interpretacji i praktycznego zastosowania przepisów prawnych z w/w obszarów, a także pogłębi umiejętności retoryczne, negocjacyjne i
mediacyjne. Co istotne, nabędzie znajomość słownictwa „fachowego” w języku angielskim, koniecznego do pełnienia roli mediatora lub
arbitra w sporach z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego. Rozwinie on ponadto swoje umiejętności analityczne, badawcze
oraz komunikacyjne, ucząc się w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku ze studentami i personelem z całego świata.
W obszarze kompetencji absolwent IBLA przygotowany zostanie do kierowania zespołami, pracy w grupie, podejmowania decyzji oraz
uzasadniania zajętego stanowiska, biorąc pod uwagę także kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i ochroną praw
człowieka. Ponadto, zostanie on ukierunkowany na potrzebę ustawicznego kształcenia, uczestnictwa w życiu społecznym oraz
permanentną współpracę w międzynarodowym środowisku.

Więcej informacji na stronie: https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/student/wydzial-prawa-i-administracji/aktualnosci/ibla-nowy-kierunek-studiow-w-jezyku