• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Studia II. stopnia

Student studiów drugiego stopnia na kierunku administracja w trybie stacjonarnym ma do wyboru specjalność administracja ogólna oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Program kształcenia na dwuletnich stacjonarnych studiach administracyjnych podobnie jak ma to miejsce na studiach I stopnia jest ściśle powiązany z praktyką funkcjonowania administracji publicznej i ukierunkowany na rzeczywiste potrzeby służb administracyjnych oraz innych jednostek i podmiotów organizacyjnych. Absolwent studiów na kierunku administracja ma szansę zatrudnienia na rozmaitych stanowiskach administracyjnych, w tym także kierowniczych, we wszystkich instytucjach publicznych. Dwuletnie studia administracyjne są ukierunkowane przede wszystkim na przygotowanie absolwenta do podejmowania decyzji zarządczych, decyzji, które wymagają posiadania głębszej oraz wyspecjalizowanej wiedzy. Ponieważ studia magisterskie na kierunku administracja stanowią uzupełnienie najczęściej administracyjnego wykształcenia (choć nie tylko) uzyskanego na pierwszym stopniu studiów, plan studiów drugiego stopnia obejmuje przedmioty wymagające od kandydata odpowiedniego przygotowania. Stąd oferta dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego na studiach drugiego stopnia administracji koncentruje się na takich zagadnieniach jak system polityczny państwa, międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawo miejscowe, prawno-karna ochrona instytucji państwowych i samorządowych, stosunki pracy i zarządzanie zespołami ludzkimi w administracji, prawo karne skarbowe, część szczególną prawa administracyjnego, gospodarowanie mieniem komunalnym, kontrolę przestrzegania prawa UE, postępowanie sądowo – administracyjne, fundusze i projekty UE, polityka społeczna i ubezpieczenia społeczne, kontrola w administracji, prawo handlowe, prawo podatkowe, czy politykę regionalną.

Mając na względzie charakterystykę poszczególnych specjalności w ramach tego kierunku i trybu studiów, siatki studiów poszczególnych specjalności – administracji rządowej i samorządowej przewidują oprócz przykładowo wyżej podanych, liczne przedmioty szczegółowo odnoszące się do wybranych regulacji prawno-administracyjnych. Dają tym samym absolwentom nie tylko praktyczne narzędzia pozwalające efektywnie organizować pracę administracyjną oraz rozwiązywać realne problemy praktyczne, ale także pomagają poszerzyć ich wiedzę ogólną.

Absolwent stacjonarnych studiów administracyjnych II. stopnia ma ponadto obowiązek wyboru jednego przedmiotu prowadzonego w języku obcym. Zajęcia prowadzone są przez osoby mające stały kontakt z językiem obcym, w którym wykładają, co pozwala studentom z jednej strony utrwalić posiadaną już znajomość języka obcego, a z drugiej poznać specjalistyczne słownictwo z zakresu wybranej tematyki.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent dwuletnich studiów stacjonarnych uzyskując dyplom magistra administracji, otrzymuje przygotowanie naukowe i zawodowe do wykonywaniu zawodu pracownika administracji zarówno na poziomie wykonawczym, jak i do kierowania zespołami ludzi. Jest również przygotowany do pełnienia odpowiedzialnych funkcji administracyjnych zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym, a także w instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze. Absolwent magisterskich studiów administracyjnych posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). Jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).