Zmiana rozmiaru tekstu:

Studia I. stopnia

Programy kształcenia na trzyletnich niestacjonarnych studiach administracyjnych są ściśle powiązane z praktyką funkcjonowania administracji publicznej i ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby służb administracyjnych oraz innych jednostek i podmiotów organizacyjnych. Absolwent studiów na kierunku administracja ma szansę na zatrudnienie na rozmaitych stanowiskach administracyjnych we wszystkich instytucjach publicznych. Trzyletnie studia administracyjne są ukierunkowane przede wszystkim na przygotowanie o charakterze zawodowym w zakresie działalności administracji (tak rządowej, jak i samorządowej), ale także z uwzględnieniem podjęcia pracy w innych jednostkach. Taką możliwość daje przygotowanie m.in. z  prawa konstytucyjnego, administracyjnego (materialnego i formalnego, w tym postępowania szczególne w administracji), cywilnego, gospodarczego, europejskiego, prawa pracy, prawa samorządu terytorialnego, ochrony danych osobowych oraz prawa zagospodarowania przestrzennego. Na uwagę zasługują także przedmioty przygotowujące do pracy w społeczeństwie oraz w zespole, zwłaszcza elementy socjologii, organizacji i zarządzania, etyki w administracji, czy historii administracji. Dają one absolwentom nie tylko praktyczne narzędzia pozwalające efektywnego organizowania pracy administracyjnej oraz rozwiązywania problemów, ale także pomagają poszerzyć ich wiedzę ogólną. Nie bez znaczenia są również zajęcia z zakresu informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem informatyki w administracji, pozwalają one bowiem absolwentom na wykorzystanie w przyszłej pracy najnowszych technologii.  Nasi studenci w ramach studiów poznają nie tylko teoretyczne aspekty funkcjonowania administracji, ale także mają kontakt z praktyką. Poprzez system praktyk studenckich mają możliwość wyboru organu, urzędu czy instytucji, w której chcą zdobyć niezbędnej w przyszłej pracy doświadczenie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent trzyletnich studiów stacjonarnych, który otrzymuje dyplom licencjata administracji, powinien otrzymać przygotowanie ściśle zawodowe. Zadaniem Wydziału jest jak najlepsze przygotowanie do zawodu pracownika administracji na poziomie wykonawczym oraz do kierowania małymi zespołami (do stanowisk stricte kierowniczych przygotowują studia II stopnia). Nasi absolwenci przygotowani są do obejmowania stanowisk wykonawczych w administracji samorządowej, państwowej oraz instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze. Ponadto absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na stanowisku administracyjnym w przedsiębiorstwach, są przygotowani do pracy związanej z działalnością gospodarczą gmin, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami.