Zmiana rozmiaru tekstu:

Kiedy zaczyna się sesja egzaminacyjna i sesja poprawkowa?
Informacje na temat terminów sesji można znaleźć tutaj.

Co się stanie jeśli do dnia egzaminu nie uzyskam zaliczenia z przedmiotu objętego egzaminem?
W takim przypadku termin przepada, a Student otrzymuję „dwóję dziekańską”. Po uzyskaniu zaliczenia Student może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Będzie to dla niego egzamin zdawany w II terminie.

Jakie oceny mogę dostać zaliczenia / egzaminu?
W regulaminie studiów przewidziane są następujące oceny: bardzo dobry (5), dobry + (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3), niedostateczny (2). Wszelkie wpisywane do indeksu czy na kartę egzaminacyjną minusy nie mają wpływu na przebieg studiów i wyliczaną średnią.

Nie zdałem/am egzaminu. Ile razy mogę zdawać egzamin poprawkowy?
Tylko jeden raz. Regulamin studiów przewiduje zdawanie tylko jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu.

Nie zaliczyłem/am semestru. Co teraz?
Student który nie zaliczył semestru może być przez Dziekana:
1) skierowany na powtarzanie przedmiotu i warunkowo wpisany na następny semestr;
2) skierowany na powtarzanie semestru
3) skreślony z listy studentów