• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kiedy przysługuje mi egzamin komisyjny?
Egzamin taki mogą zdawać Studenci, którzy złożyli odpowiednio umotywowany wniosek do Kierownika właściwego rodzaju studiów. Studenci którzy w ogóle nie przystąpili do egzaminu z przedmiotu w wyznaczonych terminach nie mogą otrzymać egzaminu komisyjnego.

Co muszę zrobić by przyznano mi egzamin komisyjny?
W ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu należy złożyć umotywowany wniosek do Dziekana, który w wypadku pozytywnego rozpatrzenia pisma, zarządzi ustny egzamin komisyjny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może zarządzić przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej.

Jak wygląda egzamin komisyjny?
Członkowie komisji zadają studentowi pytania sprawdzające jego wiedzę z przedmiotu objętego zakresem egzaminu. Wyniki egzaminu podawane są najczęściej po przeegzaminowaniu wszystkich studentów dopuszczonych do egzaminu komisyjnego. Na wniosek studenta w egzaminie może uczestniczyć przedstawiciel organów samorządu studenckiego oraz opiekun roku lub grupy ćwiczeniowej.

Jaki jest skład komisji podczas egzaminu komisyjnego?
Egzamin zdaje się ustnie przed komisją w skład której wchodzi Dziekan, lub upoważniony przez Dziekana nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora jako przewodniczący; egzaminator, który przeprowadził poprzedni egzamin oraz drugi specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem.