Zmiana rozmiaru tekstu:

Kiedy przysługuje mi egzamin komisyjny?
Egzamin taki mogą zdawać Studenci, którzy złożyli odpowiednio umotywowany wniosek do Kierownika właściwego rodzaju studiów. Studenci którzy w ogóle nie przystąpili do egzaminu z przedmiotu w wyznaczonych terminach nie mogą otrzymać egzaminu komisyjnego.

Co muszę zrobić by przyznano mi egzamin komisyjny?
W ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu należy złożyć umotywowany wniosek do Dziekana, który w wypadku pozytywnego rozpatrzenia pisma, zarządzi ustny egzamin komisyjny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może zarządzić przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej.

Jak wygląda egzamin komisyjny?
Członkowie komisji zadają studentowi pytania sprawdzające jego wiedzę z przedmiotu objętego zakresem egzaminu. Wyniki egzaminu podawane są najczęściej po przeegzaminowaniu wszystkich studentów dopuszczonych do egzaminu komisyjnego. Na wniosek studenta w egzaminie może uczestniczyć przedstawiciel organów samorządu studenckiego oraz opiekun roku lub grupy ćwiczeniowej.

Jaki jest skład komisji podczas egzaminu komisyjnego?
Egzamin zdaje się ustnie przed komisją w skład której wchodzi Dziekan, lub upoważniony przez Dziekana nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora jako przewodniczący; egzaminator, który przeprowadził poprzedni egzamin oraz drugi specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem.