Zmiana rozmiaru tekstu:

Informacja dla studentów innych uczelni ubiegających się o przeniesienie na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Informuję uprzejmie, że działając na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz  Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim Rada Wydziału Prawa i Administracji ustaliła następujące kryteria przeniesień studentów innych uczelni na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego:

 1. (Co do osób, które zdawały „nową maturę”). Dziekan wyrazi zgodę na przeniesienie studenta w trybie  § 16 pkt. 1(a) i 7 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim jeżeli wnioskujący zdał egzamin maturalny uzyskując taką liczbę punktów, która pozwoliłaby mu na uzyskanie wpisu na listę studentów WPiA UŚ w roku w którym składa wniosek.
 2. (Co do osób, które zdawały „starą maturę”). Dziekan wyrazi zgodę na przeniesienie studenta w trybie § 16 pkt. 1(a)  i 7 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim, jeżeli wnioskujący uzyskał z dotychczasowego przebiegu studiów na uczelni macierzystej średnią studiów co najmniej 4.5.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z listą rankingową określoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w roku 2016 liczba punktów pozwalająca na wpis na listę studentów WPiA UŚ wynosiła odpowiednio:

1. Dla kierunku administracja – będzie określona w terminie późniejszym.

2. Dla kierunku prawo – będzie określona w terminie późniejszym.

Zasady obliczania punktów zostały ustalone w Uchwale Nr 88 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013. Można ją odnaleźć tutaj - http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/WPIA.pdf

Zasady przyjęć w trybie przeniesienia:

 • nie przewiduje się przenosin pomiędzy kierunkami, a zatem na studia administracyjne na WPiA UŚ nie może przenieść się osoba, która na swojej macierzystej uczelni nie studiowała kierunku administracja i – analogicznie – na studia prawnicze na WPiA UŚ nie może przenieść się osoba, która na swojej macierzystej uczelni nie studiowała kierunku prawo
 • o przeniesienie może ubiegać się jedynie student, który na uczelni macierzystej zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów i uzyskał zgodę dziekana macierzystego wydziału
 • nie ma możliwości przeniesienia na WPiA UŚ w innym trybie niż określony powyżej, w szczególności nie stanowią podstawy przeniesienia ważne względy osobiste, zdrowotne, rodzinne lub społeczne po stronie osoby ubiegającej się o przeniesienie. Osoba, która chce przenieść się  na WPiA UŚ, a nie spełnia kryteriów przeniesienia (nie ma odpowiedniej liczby punktów) powinna ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w celu poprawienia wyniku
 • w przypadku zbyt dużej liczby chętnych spełniających warunki przeniesienia dziekan WPiA UŚ zastrzega sobie prawo określenia limitu przyjęć. Ubiegający się o przeniesienie będą wtedy przyjmowani na studia w kolejności w zależności od liczby uzyskanych punktów.  

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek osoby występującej o przeniesienie
 • kopia świadectwa maturalnego (oryginały nie będą przyjmowane)
 • dokument poświadczający ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów na uczelni macierzystej
 • zgoda na przeniesienie wyrażona przez dziekana macierzystego wydziału
 • w przypadku osób legitymujących się starą maturą: dokumentacja dotychczasowego przebiegu studiów z wyliczoną średnią uzyskanych ocen poświadczona przez dziekana uczelni macierzystej. 

Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć do dnia 15 września br.

Opracowano na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.);
  2. Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim (Załącznik do uchwały nr 127 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r.);
  3. Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeniesienia się do Uczelni w trybie § 16 pkt. 6 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim.