Zmiana rozmiaru tekstu:
Prawo Stacjonarne - perspektywy zawodowe
 
Absolwenci studiów prawniczych są przygotowani do podjęcia pracy w zawodach prawniczych, w szczególności zaś w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, obsłudze prawnej gospodarki, więziennictwie itp. Ukończenie studiów prawniczych upoważnia do odbycia, zakończonej odpowiednim egzaminem, aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej lub radcowskiej. Ukończenie studiów prawniczych oraz złożenie egzaminu kończącego wybraną aplikację jest warunkiem zatrudnienia na stanowisku sędziego, prokuratora, radcy prawnego albo rozpoczęcia praktyki adwokackiej czy notarialnej. Absolwenci Wydziału znajdują także zatrudnienie w bankowości, izbach skarbowych, placówkach dyplomatycznych, część z nich otwiera swoje własne kancelarie prawnicze i przedsiębiorstwa.

Nie ulega wątpliwości, że sukces zawodowy w każdym zawodzie prawniczym uzależniony jest od uzyskania rzetelnej wiedzy w czasie trwania studiów oraz od stałego kontaktu z literaturą przedmiotu, aktualnie obowiązującym stanem prawnym i orzecznictwem. Wydział Prawa i Administracji UŚ stwarza swym studentom optymalne warunki nauki, które mają ułatwić im start w wybranych zawodach prawniczych. Sprzyja temu przede wszystkim doskonała kadra naukowa Wydziału, w skład której wchodzi ponad 40 samodzielnych pracowników naukowych - profesorów i doktorów habilitowanych.


Absolwenci studiów prawniczych dzięki odebranej wiedzy łączącej w sobie zagadnienia teoretyczne i praktyczne aspekty zawodu prawnika mogą odnaleźć się zarówno na krajowym, europejskim, jak i na światowym rynku pracy. Zaproponowany program studiów daje im bowiem instrumenty pozwalające rozumieć prawo oraz poprawnie je stosować.