Zmiana rozmiaru tekstu:

Charakterystyka kierunku
Cel studiów osiągnięty zostanie poprzez realizację programu opartego o cztery główne bloki tematyczne:
I. General Courses
II. Business Law
III. Mediation & Arbitration
IV. Specialist Elective Courses (wykłady monograficzne i konwersaroria)
W ramach General Courses, stanowiących zarówno treści o charakterze bazowym dla prowadzonego kierunku, jak i niezbędny punkt
wyjścia dla kolejnych (wyspecjalizowanych już) bloków tematycznych, student uzyska wiedzę nt. podstaw prawoznawstwa, prawa handlowego, prawa arbitrażowego, prawa międzynarodowego i prawa UE (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego rynku), prawa
własności, prawa umów, międzynarodowego prawa prywatnego oraz prawa pracy.
Kolejną grupą zagadnień będą kwestie z zakresu Business Law sensu largo. W ramach tego bloku student pozna zasady prowadzenia
działalności gospodarczej w UE, zasady funkcjonowania przedsiębiorców na rynku kapitałowym, reguły partnerstwa publicznoprywatnego
oraz mechanizmy zawierania umów, a także standardy ochrony praw człowieka w biznesie (ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony danych osobowych).
Z kolei blok Mediation and Arbitration poświęcony będzie w całości rozwiązywaniu międzynarodowych sporów, powstałych na tle
biznesowym. W jego ramach student zostanie zaznajomiony z prawnymi standardami w zakresie mediacji oraz arbitrażu, tak w
przypadku sporów pomiędzy przedsiębiorcami, jak i na linii państwo-inwestor. Szczególny nacisk zostanie tu położony na konstruowanie
umów stanowiących podstawę zastosowania ww metod.
Powyższe treści, wedle indywidualnych już zainteresowań, słuchacz będzie mógł natomiast uzupełnić o bardzo bogatą ofertę wykładów
monograficznych i konwersatoriów, stanowiących grupę tzw. Specialist Elective Courses, a odnoszących się do określonych i wąskich
aspektów międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu (jak np. prawo spółek, obrót przedsiębiorstwem, prawo konkurencji i
konsumentów, czy kwestie etyczno-prawne w arbitrażu inwestycyjnym etc.).
Całość oferty dopełnią ponadto wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących z USA, Chin oraz UE, których treść odnosić się
będzie bezpośrednio do założeń programowych kierunku, a które pozwolą dopełnić i rozszerzyć jego bazową ofertę kształcenia.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA
Po ukończeniu studiów absolwent IBLA będzie przygotowany do dalszego doskonalenia zawodowego. Może rozpocząć karierę (także
zagranicą) jako profesjonalny prawnik biznesowy, wewnętrzny doradca firmy, urzędnik państwowy lub prawnik w międzynarodowej
organizacji (także rządowej). Studia koncentrują się nie tyle na badaniach krajowego systemu prawnego, co raczej kwestiach
międzynarodowych. Należy jednak zaznaczyć, że komponent krajowy nie jest zaniedbany, lecz analizowany bardziej w perspektywie
porównawczej. Ponadto program ma na celu nie tylko zapewnienie specjalistycznej wiedzy na temat międzynarodowych regulacji
prawnych w biznesie, ale także umiejętności niezbędnych do skutecznego, ale zarazem także etycznego i sprawiedliwego rozwiązywania problemów w tym obszarze, stąd duży nacisk na zagadnienia z zakresu ADR.
Można zatem wyróżnić następujące główne sfery przyszłej kariery zawodowej absolwentów:
- praca w sektorze prywatnym (np. w kancelariach prawniczych, firmach doradztwa biznesowego, w różnych międzynarodowych i
krajowych organizacjach, mających kontakty biznesowe i interesy w obcych krajach, bankach i innych instytucjach finansowych, firmach
ubezpieczeniowych, biurach notarialnych itp.),
- praca w sektorze publicznym (instytucje krajowe, europejskie i międzynarodowe, promujące rozwój biznesu, agencje nadzoru i nadzoru
biznesu), w instytucjach akademickich i badawczych, także w "komercyjnych" organach sądowych (instytucje rozstrzygania sporów przed
sądem, trybunały, sądy arbitrażu) i innych organizacjach (takich jak stowarzyszenia promujące i broniące interesów i praw konsumentów
oraz pracowników),
- absolwenci będą mogli pracować jako niezależni konsultanci lub założyć własne firmy świadczące usługi doradztwa prawnego.

Więcej informacji na stronie: https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/student/wydzial-prawa-i-administracji/aktualnosci/ibla-nowy-kierunek-studiow-w-jezyku