Zmiana rozmiaru tekstu:
 
 

DARMOWE KURSY JĘZYKA MIGOWEGO I PIERWSZEJ POMOCY

FILM PROMUJĄCY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI – BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 
Specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 
Informacje

Zawodowe Studia Administracyjne I stopnia przygotowują studentów do podjęcia pracy przede wszystkim w organach terenowej administracji rządowej i samorządowej. Natomiast specjalność bezpieczeństwo wewnętrzne jest propozycją dla absolwentów szkół średnich, którzy swoją karierę zawodową wiążą z zatrudnieniem w służbach mundurowych (m.in. Policja, Straż Graniczna, ŻW, straże miejskie), organach kontroli legalności wykonujących funkcje policyjne (PSR, PSŁ, SL, SPN, ITD) oraz podmiotach administracji bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego (OC, PSP, WBPiZK, WSzW). Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie rynku na profesjonalne usługi z zakresu zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz zjawisko prywatyzacji zadań policyjnych, program studiów obejmuje także zagadnienia wymagane podczas egzaminu uprawniającego do uzyskania licencji pracownika ochrony osób i mienia oraz detektywa. Dodatkowo, oferta kształcenia jest wzbogacona o możliwość odbycia w ramach letnich praktyk zawodowych - kursów specjalistycznych z zakresu sportów i specjalności obronnych, preferowanych podczas naboru do służb policyjnych (samoobrona, strzelectwo sportowe, pierwsza pomoc), a także umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych. Nowością zwiększającą szanse zatrudnienia w strukturach organów administracji publicznej jest oferta odbycia kursu języka migowego dla służb administracji publicznej.     

Studia licencjackie są studiami zawodowymi, których celem jest przede wszystkim przygotowanie przyszłych absolwentów do zatrudnienia na stanowisku zgodnym z uzyskanym zawodem. Dlatego szczególny nacisk podczas studiów jest kładziony na wykształcenie u słuchaczy praktycznej umiejętności interpretacji i stosowania przepisów prawa oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji ułatwiających pozytywne przejście postępowania kwalifikacyjnego do pracy w organach ochrony prawnej oraz bezpieczeństwa państwa. W tym celu, obok realizacji przedmiotów z zakresu nauk prawnych, studenci uzyskają możliwość nabycia wiedzy z zakresu psychologii i socjologii bezpieczeństwa oraz podstaw zarządzania. 

Przedmioty ułożone są w bloki problemowe, odpowiadające poszczególnym sektorom zarządzania bezpieczeństwem. Po pierwszym semestrze z niezbędnymi przedmiotami ogólnymi, kolejne semestry obejmują zagadnienia:

 • Metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń;
 • Metodyki prowadzenia czynności kontrolnych,
 • Zarządzania infrastrukturą lokalną w sytuacji katastrof i zagrożeń o charakterze naturalnym;
 • Bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie (kolejowym, drogowym i lotniczym),
 • Bezpieczeństwa ekologicznego,
 • Bezpieczeństwa sanitarnego.

Rekrutacja

Specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne rozpoczyna się od pierwszego semestru. Warunkiem zakwalifikowania się jest rozpoczęcie studiów na kierunku administracja I stopnia.

Korzyści

Po ukończeniu I stopnia studiów absolwent będzie posiadał nie tylko niezbędne przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu związanego z zatrudnieniem w służbach policyjnych oraz organach ochrony prawnej, ale także praktyczne umiejętności związane z wykonywaniem czynności kontrolnych w administracji oraz dochodzeniowo-śledczych i wyjaśniających w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia. Osiągnięciu tego celu będą służyły zajęcia warsztatowe poświęcone metodyce prowadzenia czynności kontrolnych, dochodzeniowo–śledczych oraz wyjaśniających realizowane przez wybitnych specjalistów-praktyków z zakresu nauk prawnych, którzy oprócz bogatego dorobku naukowego, dysponują także doświadczeniem zawodowym, wynikającym z wieloletniego zatrudnienia w organach ochrony prawnej (sądy, samorządowe kolegia odwoławcze, prokuratura) administracji publicznej lub wykonywania samodzielnej praktyki prawniczej. Każdy absolwent studiów pierwszego stopnia zdobędzie umiejętność samodzielnego rozpoznawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych wynikających z naruszenia prawa w obszarze zarządzenia bezpieczeństwem. Nabędzie także zdolność czynnego uczestniczenia w procesie stosowania prawa (wydawanie decyzji, sporządzanie środków odwoławczych, zawieranie umów, inicjowanie postępowań w zakresie ochrony prawnej). W przypadku skorzystania z dodatkowej (odpłatnej) oferty edukacyjnej kursów i szkoleń specjalistycznych, absolwent kończąc studia, oprócz uzyskania dyplomu potwierdzającego zdobycie tytułu  zawodowego licencjata, otrzyma również legitymacje potwierdzające uprawnienia instruktorskie w następujących specjalnościach:

 • strzelectwo sportowe,
 • samoobrona,
 • survival,
 • point shooting tactical system

Dodatkowo podczas studiów oferujemy możliwość odbycia kursów i szkoleń przydatnych przy zatrudnieniu w służbach policyjnych oraz wyspecjalizowanych podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w sektorach bezpieczeństwa:

 • I pomoc przedmedyczna BLS dla służb mundurowych,
 • warsztaty sabotażowe,
 • ochrona obiektów wielkopowierzchniowych,
 • strategie zapobiegania terrorystycznym zamachom bombowym,
 • działania ochronne w strategii ochrony osób,
 • przetrwanie w sytuacji kryzysowej (zakładniczej),
 • metody i środki ochrony portów lotniczych.

Proponowana oferta edukacyjna pozwala także na uzyskanie dodatkowych punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (8 pkt!), Straży Granicznej, ABW, CBA z uwagi na zdobyte wykształcenie. Stworzenie zaś dodatkowej możliwości odbycia kursów specjalistycznych (ratownik medyczny, instruktor sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego) – zdobycia punktów z uwagi na posiadanie dodatkowych umiejętności (odpowiednio po 4 i 2 pkt. za każdą specjalność). Program studiów realizowany w ramach specjalności upoważnia do ubiegania się o skrócenie kursu szkolenia podstawowego policjantów oraz przystąpienie do egzaminu na licencje detektywa.

Dodatkowe korzyści

Studia kończy przygotowanie pracy licencjackiej, pod kierunkiem promotora specjalizującego się w dziedzinie objętej przedmiotem indywidualnych zainteresowań studenta. W związku z potrzebą zapewnienia transparentności badań naukowych wobec potrzeb rynkowych, przygotowanie pracy będzie opierało się na teoretycznej analizie problemu praktycznego związanego z funkcjonowaniem poszczególnych sektorów bezpieczeństwa (bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne, komunikacyjne, ekologiczne, sanitarne i energetyczne). Wybór analizowanych zagadnień, będzie dokonywany z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb w zakresie diagnozy wybranych obszarów bezpieczeństwa, wskazywanych w ramach stosownych porozumień, przez poszczególne (lokalne lub regionalne) podmioty ochrony prawnej. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu, studenci już na etapie studiów będą mieli okazję dokonać prezentacji swoich kompetencji w bezpośrednim kontakcie z potencjalnym pracodawcą. Najlepsze prace będą typowane do udziału w konkursach organizowanych przez czasopisma prawnicze i podmioty bezpieczeństwa państwa. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu absolwent uzyskując tytuł zawodowy licencjata, jednocześnie zdobędzie dodatkową okazję potwierdzenia swoich wysokich kwalifikacji zawodowych na łamach ogólnopolskich czasopism prawniczych.

Co dalej?

Absolwent studiów I stopnia będzie miał możliwość kontynuowania nauki na II stopniu studiów administracji w ramach specjalności: administracja bezpieczeństwa publicznego, administracja wymiaru sprawiedliwości lub administracja samorządu terytorialnego lub na kierunku Przedsiębiorczość. Jednak zasadniczym celem jest przygotowanie do pracy w organach kontroli legalności w strukturach administracji rządowej (Policja, Straż Graniczna, UKS, ABW, CBA) i samorządowej (straże gminne). Absolwent specjalności administracja bezpieczeństwa wewnętrznego nabędzie także kwalifikacje i umiejętności wymagane do uzyskania licencji pracownika ochrony osób i mienia, detektywa. W konsekwencji nabędzie także uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze szeroko rozumianej prywatyzacji zadań policyjnych (ochrona osób i mienia, detektywistyka).