Zmiana rozmiaru tekstu:

Administracja Niestacjonarna I Stopnia - zasady kwalifikacji

 

Zasady kwalifikacji:

Kandydaci zostają zakwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Kandydaci rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata  poprzez utworzenie indywidualnego konta kandydata w terminie i uiszczają opłatę rekrutacyjną  na wygenerowane konto w systemie IRK.

Po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej należy wydrukować ankietę i wraz z kompletem dokumentów należy zgłosić się osobiście do Dziekanatu w celu złożenia dokumentów i odbioru decyzji o przyjęciu na studia.

 Dokumenty kandydaci zobowiązani są złożyć osobiście w białej wiązanej teczce.

Opłaty:

Czesne za I semestr  wynosi : płatne w ratach 2450 zł ( 3 raty ), płatne jednorazowo 2300 zł.

Opłatę należy wnosić na indywidualne konto studenta po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na numer konta wygenerowany z następującej strony Opłatę należy wnosić po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na numer konta.
 

Ubezpieczenia NNW:

INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA SIĘ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

NA ROK AKADEMICKI. 2019/2020  (01.10.2019 – 30.09.2020)

SUMA UBEZPIECZENIA - (zostanie podana w późniejszym czasie)

SKŁADKA  na rok - (zostanie podana w późniejszym czasie)

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O WPŁACANIE SKŁADEK W DZIEKANACIE

Co zawiera ubezpieczenie NNW?
Pełną ochronę przez 24 godziny na dobę zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała, śmierci ubezpieczonego. Śmierci w przypadku zachorowania na sepsę. Świadczenie w przypadku zgonu rodzica ubezpieczonego. Assistance na terytorium RP.