szkprikulturychinskiej szkprikulturychinskiej
Zmiana rozmiaru tekstu:

Trwa rekrutacja do III. edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej 2019!

Regulamin Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej – 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

 • §1 – Organizatorzy

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej (dalej: Szkoła) jest międzynarodowym projektem organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z następującymi Chińskimi uniwersytetami:

Uniwersytetem w Pekinie – Beijing Foreign Studies University

Northeastern University w Shenyang

Program Szkoły składa się z sześciu kursów, z których każdy trwa jeden weekend (każdy weekend jest nazywany „kursem”). Każdy kurs składa się z dwóch dni zajęciowych. (każdy dzień zajęciowy nazywany jest „sesją”).

 • §2 – Wymagania dot. kandydatów

Z racji tego, że niektóre sesje będą prowadzone po angielsku, wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Program Szkoły skierowany jest do studentów prawa, przedsiębiorczości, ekonomii i administracji, jak również do absolwentów i praktyków prawa (m.in. adwokatów, radców prawny i innych) oraz przedsiębiorców i osób zainteresowanych kulturą i tradycją chińską, dalekowschodnią cywilizacją.

 • §3 – Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły zaczyna się 15 września 2018 r. i kończy się 30 listopada 2018 r.

Aplikujący proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Formularza rejestracyjnego dostępnego na link
 2. CV
 3. Aktualnego zdjęcia
 4. Ponadto: studenci: kopia indeksu; absolwenci: kopia dyplomu ukończenia studiów; studenci pierwszego roku: kopia świadectwa maturalnego; pozostałe osoby: kopia świadectwa potwierdzającego ukończenie szkoły średniej.
 5. Dowód uiszczenia opłaty
 6. List motywacyjny

Minimalna liczba wymagana do rozpoczęcia Kursu wynosi 25 uczestników

Maksymalna liczba uczestników: 50

Selekcja uczestników zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów. Uczestnicy mogą zostać zaproszeni na rozmowę wstępną, jeśli w ocenie organizatorów usprawni ona proces rekrutacji.

 • §4 – Obecność i udział w Szkole

Aby uzyskać certyfikat wymagane jest zaliczenie 5 z 6 przedmiotów. Przed każdą sesją sprawdzana będzie lista obecności.

Przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu Wykładowcy mogą udostępnić materiały w formie elektronicznej. Od słuchaczy oczekuje się, że odpowiednio przygotują się do zajęć, co może oznaczać np. przygotowanie zadań przekazanych przez Wykładowców. Materiały będą dostępne przed i w trakcie sesji w formie elektronicznej, a część z nich zostanie wydrukowana zgodnie z instrukcjami Wykładowców. Wymagana może być również odpowiednia forma aktywności w czasie sesji.

Organizatorzy Szkoły zastrzegają sobie prawo do zmiany uregulowań dot. obecności i udziału w przyszłych edycjach Szkoły dla osób, które chciałyby zapisać się po raz kolejny.

Terminy zajęć dostępne są na oficjalnej stronie Szkoły link.

 • §5 – Weryfikacja wiedzy studentów

Od studentów oczekuje się, że spełnioną określone wymagania ustalone przez Wykładowców, które mogą dotyczyć m.in. prac pisemnych, udziału w sesjach oraz zdania testów końcowych i kolokwiów.

 • §6 – Certyfikat ukończenia

Po ukończeniu Szkoły słuchacze otrzymają certyfikat.

 • §7 – Opłaty

Opłata za udział w Szkole wynosi 3500zł od słuchacza. Obejmuje ona 6 zjazdów (6 miesięcy, jeden semestr). Opłatę wnosi się jednorazowo lub w 6 równych ratach na indywidualny rachunek bankowy generowany na stronie http://student.us.edu.pl/node/146.

Opłata zostanie bezzwłocznie zwrócona na wskazany przez słuchacza rachunek bankowy w przypadku odrzucenia zgłoszenia.

 • §8 – Naruszenia regulaminu

Warunkiem uczestnictwa w Szkole i jej ukończenia jest przestrzeganie zasad dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, dobrej wiary i uczciwego postępowania.