• Wirtualny dzień otwarty
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.15-rektor.jpg
 • Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy
 • spam
 • 06.05.20 Rekrutacja
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.31-oplaty
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Otwarcie przewodu doktorskiego

Termin otwarcia przewodu doktorskiego nie jest obecnie określony.

Warunki otwarcia przewodu doktorskiego:

- ok. 50-80% rozprawy doktorskiej (wstępnej oceny możliwości dokonania otwarcia przewodu doktorskiego dokonuje opiekun naukowy i za pośrednictwem Dziekana wnioskuje o to do Rady Wydziału),

- publikacja naukowa w formie książki lub co najmniej jedna publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym,

- złożenie pełnego kompletu dokumentów zgodnego z wzorami zamieszonymi poniżej w terminie 10 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady Wydziału, dodatkowo Doktorant jeżeli posiada załącza certyfikat językowy (patrz. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Dz.U. 2016 poz. 1586)

-  złożenie ewentualnego wniosku o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski,

- może być powołany promotor pomocniczy posiadający stopień doktora,

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych

Wyszukiwarka czasopism punktowanych

Wymagane dokumenty:

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorantom, którzy nie są absolwentami kierunku PRAWO, jest zdanie sześciu egzaminów z przedmiotów uzupełniających wyznaczonych przez opiekuna naukowego i zatwierdzonych przez Kierownika Studiów Doktoranckich.

 1. pismo Promotora,
 2. podanie kandydata,
 3. życiorys naukowy,
 4. wykaz publikacji,
 5. odpis dyplomu (w koszulce foliowej),
 6. kwestionariusz osobowy,
 7. karta kandydata + instrukcja wypełnienia,
 8. konspekt rozprawy doktorskiej (powinien zawierać: cel badania naukowego i zadanie badawcze, założenia metodologiczne, zakres badań oraz strukturę rozprawy - spis treści),
 9. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polskim,
 10. kserokopia dowodu osobistego,
 11. certyfikat językowy zwalniający z egzaminu doktorskiego wraz z informacją o jego pozycji w rozporządzeniu,
 12. komplet ten powinien być wpięty do tekturowego skoroszytu opisanego wg wzoru, i złożony w Sekretariacie Studiów na 10 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału.
 13. klauzula RODO

Recenzja rozprawy doktorskiej

Rozprawę doktorską doktorant przedkłada w czterech egzemplarzach (1 egz. dla promotora, 2 egzemplarze w twardej oprawie jednostronnie wydrukowane dla recenzentów oraz 1 egz. dwustronnie wydrukowany do celów archiwizacyjnych) w Sekretariacie Studiów Doktoranckich. Promotor przedstawia ją wraz ze swoją opinią i wnioskiem w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnejwnioskiem w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnej Dziekanowi.

Do rozprawy doktorskiej należy dołączyć:

 1. umowę licencyjną (zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 31/2014) w trzech egzemplarzach;
 2. umowę licencyjną do archiwum w trzech egzemplarzach;
 3. 3 płyty CD (DVD) - dwie płyty puste a jedną z elektroniczną wersją rozprawy doktorskiej (pdf) wraz ze streszczeniem w języku angielskim (streszczenie dotyczy osób, które mają otwarty przewód doktorski w "nowym" trybie").

W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej

 

STARY TRYB: Recenzent jest zobowiązany do sporządzenia recenzji w ciągu 3 miesięcy od momentu otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

NOWY TRYB: Recenzent jest zobowiązany do sporządzenia recenzji w ciągu 2 miesięcy od momentu otrzymania wniosku o jej sporządzenie, Recenzje zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału w dniu ich przekazania przez recenzentów i pozostają tam co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednym z recenzentów rozprawy doktorskiej może być również osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, nieposiadająca polskiego stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, jeżeli Rada Wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.

Recenzja rozprawy doktorskiej zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy rozprawa ta spełnia warunki określone w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Recenzja może zawierać również wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia rozprawy. Rozprawa uzupełniona lub poprawiona wymaga dodatkowych recenzji tych samych recenzentów. Recenzję należy przedstawić radzie jednostki organizacyjnej nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Rada, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o dalszy miesiąc.

Rada jednostki organizacyjnej, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Rada może uzależnić przyjęcie rozprawy od jej uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia.

Egzaminy doktorskie

Rada Wydziału powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie. Egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

Po uzyskaniu co najmniej jednej pozytywnej recenzji doktorant może przystąpić do egzaminów doktorskich.

Egzaminy doktorskie przeprowadzane są w zakresie:

- dyscypliny podstawowej,

-dyscypliny dodatkowej (filozofia lub ekonomia),

- języka obcego nowożytnego.

Doktorant, który przedstawił stosowny certyfikat jest zwolniony z egzaminu językowego (dotyczy tylko nowego trybu).

W przypadku niezadowalającego wyniku egzaminu doktorskiego Rada Wydziału, na wniosek doktoranta, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

Autoreferat

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji doktorant przygotowuje autoreferat. Tekst autoreferatu zawiera główne tezy rozprawy doktorskiej i musi być skonsultowany z promotorem.

Gotowy autoreferat ( w ilości 20 szt. ) należy złożyć w Sekretariacie Studiów conajmniej 2 tygodnie przed terminem obrony. Wzór autoreferatu można odebrać w Sekretariacie.

Obrona rozprawy doktorskiej

Po uzyskaniu przez doktoranta pozytywnych recenzji i zdaniu egzaminów doktorskich promotor kieruje za pośrednictwem Dziekana wniosek (pismo promotora) do Rady Wydziału lub Komisji doktorskiej o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Na tym posiedzeniu zostaje ustalony termin obrony (co najmniej 14 dni po posiedzeniu Rady/Komisji). Następnie rozprawa doktorska zostaje wyłożona w bibliotece wydziałowej.

Doktorant natomiast przygotowuje aktualny życiorys naukowy, który przekazuje opiekunowi naukowemu. Promotor zapewnia protokolanta uczestniczącego w obronie rozprawy doktorskiej. Protokół z obrony musi być dostarczony do Sekretariatu Studiów Doktoranckich przed posiedzeniem Rady Wydziału nadającej doktorantowi stopień.

Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być  podstawą do ubiegania się  o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.

Schemat protokołu

Przebieg obrony rozprawy doktorskiej:

Część jawna

 • Dziekan otwiera posiedzenie poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej,
 • wita wszystkich obecnych,
 • prosi promotora o scharakteryzowanie sylwetki doktoranta (doktorant przygotowuje aktualny życiorys naukowy, który wcześniej dostarcza promotorowi),
 • prosi doktoranta o zwięzłe przedstawienie tez rozprawy,
 • prosi recenzentów o ocenę pracy,
 • otwiera publiczną dyskusję nad rozprawą doktorska i zaprasza obecnych do zadawania pytań doktorantowi (wszyscy obecni mają prawo do stawiania pytań, a doktorant odpowie łącznie na wszystkie postawione pytania),
 • prosi doktoranta o udzielenie odpowiedzi - w pierwszej kolejności recenzentom, a następnie na pytania postawione przez obecnych,
 • zamyka część jawną posiedzenia komisji i prosi gości i doktoranta o opuszczenie sali.

Część niejawna

 • Dziekan prosi recenzentów o opinie nt. przebiegu obrony,
 • prosi o opinie pozostałych członków Komisji,
 • zgłasza wniosek:
  1. o w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej (głosowanie tajne)*
  2. o w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych (głosowanie tajne)
  3. (w zależności od wyrażonych opinii) o uznanie rozprawy za wyróżniającą (głosowanie tajne).

Po przeliczeniu przez protokolanta głosów Dziekan podaje Komisji wyniki, a następnie zamyka część niejawną. Dziekan prosi doktoranta i gości poczym przedstawia wynik głosowania, informuje jednocześnie, że wnioski Komisji zostaną przedstawione Radzie Wydziału na jej najbliższym posiedzeniu i zaprasza na nie doktoranta.

Z każdej obrony rozprawy doktorskiej jest sporządzany protokół, który musi być dostarczony do Sekretariatu Studiów przed posiedzeniem Rady Wydziału zatwierdzającej nadanie stopnia.

Wyniki głosowania wraz z projektem uchwały w sprawie nadania stopnia doktora są przedstawiane członkom Rady Wydziału na najbliższym posiedzeniu, na które jest zapraszany Doktorant. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia

* dotyczy doktorantów, których przewody zostały otwarte po dniu 30.04.2003 r.

Czynności po obronie rozprawy doktorskiej

Po nadaniu przez Radę Wydziału stopnia doktora nauk prawnych zainteresowany wypełnia stosowne dokumenty, które składa niezwłocznie w Sekretariacie Studiów.

Komplet ten składa się z:

 

AKTY PRAWNE

 • Zarządzenie nr 31/2014 w sprawie utworzenia repozytorium rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Śląskim oraz określenia trybu i warunków ich gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i biblioteki specjalistyczne.
Załączniki:
Plik
Pobierz plik (RODO.pdf)RODO.pdf
Pobierz plik (Zawiadomienie dr.docx)Zawiadomienie dr.docx