Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Poniżej przedstawiamy zestaw kilku pytań i odpowiedzi, które ułatwią Państwu przygotowanie się do pierwszych odwiedzin Studenckiej Poradni Prawnej.

Kto może uzyskać pomoc prawną w Studenckiej Poradni Prawnej?

  • Przede wszystkim osoby fizyczne, które jednocześnie są osobami niezamożnymi, których nie stać na opłacenie profesjonalnego prawnika, które w danej sprawie nie posiadają fachowego pełnomocnika. Niezbędnym warunkiem jest akceptacja zasad udzielania pomocy przez Poradnię.
  • Także organizacje społeczne i organizacje społeczne, które dopiero chcą się ukonstytuować mogą wystąpić z prośbą o pomoc do Poradni o ile: są organizacjami niedochodowymi lub niskodochodowymi, a ich statutowy cel to ochrona praw człowieka, w szczególności w zakresie praw mniejszości, praw studenta, praw osób niepełnosprawnych oraz ochrony dóbr kultury.

Komu nie udzielamy porad prawnych?
Przede wszystkim osobom, co do których mamy podejrzenie, że są osobami zamożnymi, przedsiębiorcom, w sprawach prawomocnie zakończonych (chyba, że zachodzi możliwość wznowienia postępowania), osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

W jakim zakresie Studencka Poradnia Prawna udziela pomocy prawnej?
Poradnia posiada pięć sekcji tematycznych zajmujących się poszczególnymi dziedzinami prawa, a są to:

- Sekcja Prawa Cywilnego
- Sekcja Prawa Karnego
- Sekcja Prawa Administracyjnego
- Sekcja Prawa Pracy
- Sekcja Ochrony Praw Zwierząt

W jaki sposób mogę się zwrócić o udzielenie mi pomocy prawnej?
Zasadą jest, że udzielamy porady osobom, które przychodzą do nas bezpośrednio i proszą o pomoc. W odniesieniu do osób osadzonych w aresztach śledczych oraz zakładach karnych czynimy wyjątek w postaci przyjmowania spraw listownie. W wyjątkowych sytuacjach możemy zgodzić się także na listowne udzielenie porady innym osobom, niż osoby osadzone (np. ciężko chorym, niepełnosprawnym itp.)

Co należy przygotować przed zwróceniem się o poradę prawną?
Należy przemyśleć problem prawny z jakim się zwracamy, postarać się uporządkować fakty oraz przygotować kserokopie dokumentów istotnych dla sprawy (co jest bardzo ważne, gdyż Poradnia nie przyjmuje oryginalnych dokumentów!). Jeśli zwracamy się do Poradni listownie należy opisać wszelkie znane nam aspekty sprawy oraz dołączyć oświadczenie o tym, iż jest się osobą niezamożną i nie posiada się pełnomocnika w sprawie będącej przedmiotem porady.

Czy Poradnia może odmówić udzielenia pomocy prawnej?
Tak, stanie się tak w następujących przypadkach:
- gdy opiekun naukowy Poradni uzna, iż z punktu widzenia dydaktyki sprawa nie jest przydatna do rozpatrzenia (dotyczy to najczęściej problemów, które nie mają charakteru prawnego)
- gdy zespół orzekający w danej sprawie uzna, iż ma do czynienia z osobą nielojalną, która zachowuje się w sposób, który sprawia, iż nie możliwe jest udzielenie prawidłowej porady prawnej
- gdy klient odmówi podpisania oświadczeń zawartych na formularzu (zobacz dział Formularze po szczegóły!)

Gdzie mogę poskarżyć się na wadliwe działanie Studenckiej Poradni Prawnej?
Studencka Poradnia Prawna w zakresie udzielanej przez nią pomocy prawnej jest jednostką autonomiczną, istnieje jednak możliwość zwrócenia się do Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych z zarzutami co do jakości pomocy prawnej świadczonej przez jakąkolwiek Poradnię w Polsce. Bardziej bezpośrednią możliwością jest złożenie skargi do Przewodniczącego Studenckiej Poradni Prawnej, który jest organem właściwym w sprawach skarg, zażaleń i wniosków klientów na działanie Studenckiej Poradni Prawnej. Przewodniczący ma wyznaczone godziny dyżurowania, kiedy przyjmuje klientów w celu odebrania od nich skarg i zażaleń.

W jakim terminie otrzymam pomoc prawną?
To zależy od stopnia skomplikowania sprawy, zasadniczo termin maksymalny wynosi 21 dni. Jednak ze względu na skomplikowanie sprawy może on ulec dalszemu wydłużeniu, podobnie stanie się jeżeli klient nie doniesie dokumentów, bądź nie będzie przychodził na spotkania.

W jakiej formie otrzymam pomoc prawną?
Pomoc prawna udzielana jest wyłącznie na piśmie, w postaci porady prawnej wydrukowanej na oficjalnym papierze Studenckiej Poradni Prawnej, oznacza to, iż nie udzielamy porad telefonicznie - jest to niezgodne nie tylko z Regulaminem ale także z zasadami prawidłowej pracy prawnika, który musi pracować w oparciu o dokumenty, o osobiste spotkania z klientem a nie na podstawie rozmów telefonicznych.

Czy Poradnia odpowiada za wyrządzenie szkody wskutek udzielenia Porady?
Tak, ale odpowiedzialność za szkodę wynikłą z takiego zdarzenia jest ograniczona wyłącznie do jej umyślnego wyrządzenia.

Czy student może reprezentować mnie przed sądem?
Nie, student może wyłącznie przygotować pismo procesowe oraz udzielić porady co do tego jakimi uprawnieniami dysponuje klient w danym postępowaniu.

Jak zwracać się do studentów udzielających pomocy prawnej?
Ponieważ spotykamy się z tym, iż niektórzy klienci nazywają nas "mecenasami" pragniemy oświadczyć, że nimi nie jesteśmy :) Zwyczajowe "Pani", "Pan" są jak najbardziej na miejscu.

Jeżeli mają Państwo inne pytania związane z działalnością Studenckiej Poradni Prawnej, zapraszamy do zadania ich drogą elektroniczną lub telefoniczną, odpowiednie dane adresowe w dziale Kontakt.