szkprikulturychinskiej szkprikulturychinskiej
Zmiana rozmiaru tekstu:

I. edycja Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej

Inauguracja

15 -16 października 2016 r.

W sobotę 15. października 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się uroczysta inauguracja 1. edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej. W inauguracji uczestniczyli: Pani dr Li Yanin z Beijing Foreign Studies University w Pekinie, prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, , dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz, prof. dr hab. Jolanta Tambor oraz dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak. Uczestników Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej powitał dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz. Następnie głos zabrał prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski podkreślając, jakie możliwości daje współpraca międzynarodowa. W dalszej kolejności Pani Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej prof. dr hab. Jolanta Tambor przedstawiła dotychczasową współpracę Uniwersytetu Śląskiego z Beijing Foreign Studies University zwróciwszy przy tym uwagę na specyfikę i odmienności kultury chińskiej. W spotkaniu udział wziął także dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, od którego działań rozpoczęły się kontakty UŚ z partnerami w Chinach. Pani dr Li Yinan odczytała list gratulacyjny Rektora chińskiej uczelni. Po uroczystości inauguracji dr Li Yinan poprowadziła niezwykle interesujący wykład zatytułowany „Chińsko-polska różnica międzykulturowa: rytuały, obyczaje i protokoły”. Wykład był kontynuowany następnego dnia, w ramach drugiego dnia zjazdu Szkoły. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, których aktywność bardzo wysoko oceniła goszcząca na WPiA dr Li Yinan.

Inauguration

15 -16 October 2016

On Saturday, 15 October 2016, the inauguration ceremony of the first edition of the School of Chinese Law and Culture took place at the Law and Administration Faculty of the University of Silesia (UŚ). The ceremony was attended by Li Yanin, Ph.D. from the Beijing Foreign Studies University in Beijing; Prorector Tomasz Pietrzykowski, Assistant Professor at UŚ; Rafał Blicharz, Assistant Professor at UŚ; Professor Jolanta Tambor, Ph.D; and Romuald Cudak, Assistant Professor at UŚ. The participants of the School of Chinese Law and Culture were welcomed by Rafał Blicharz. This was followed by a speech by the Protector for International and National Cooperation Tomasz Pietrzykowski, who pointed out the possibilities offered by international cooperation. Then, Professor Jolanta Tambor, Director of the Polish Language and Culture School, described the cooperation between the University of Silesia and the Beijing Foreign Studies University, while pointing out the specifics and original aspects of Chinese culture. The meeting was also attended by Romuald Cudak, the Head of the International Polish Studies Faculty, whose endeavours started the contacts between the University of Silesia and the partners in China. Ms Li Yinan read a letter of congratulations from the rector of the Chinese university. After the ceremony, Doctor Li Yinan delivered an interesting lecture entitled “Chinese-Polish Inter-cultural Difference: Rituals, Habits and Protocols”. The lecture was continued on the second day of the School meeting and the lecture was very popular among its listeners. Doctor Li Yinan expressed her great appreciation at the active participation by those attending the lecture.

pierwsza edycja 1 pierwsza edycja 2 pierwsza edycja 3

pierwsza edycja 4 pierwsza edycja 5 pierwsza edycja 6

pierwsza edycja 8 pierwsza edycja 9 pierwsza edycja 10

 

19-20. listopada 2016 r.

W dniach 19-20. listopada 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się drugi zjazd Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej.  W uroczystym rozpoczęciu drugiego zjazdu Szkoły uczestniczyli:  dziekan Wydziału Języków i Kultur Europejskich Beijing Foreign Studies University w Pekinie, kierownik Katedry Języka Polskiego prof. Zhao Gang, kierownik kursu Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz, Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej prof. dr hab. Jolanta Tambor oraz kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak. Po przywitaniu Gości, prof. Zhao Gang poprowadził w języku polskim ciekawy wykład zatytułowany: Stosunki chińsko-polskie w ciągu 800 lat. Zajęcia odbywały się przez dwa kolejne dni weekend’u i obejmowały swym zakresem ponadto m.in. problematykę: chińskiej gospodarki, własności gruntów w prawie chińskim oraz chińskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

19-20 November 2016

On 19-20 November 2016, the second meeting of the School of Chinese Law and Culture was held at the Law and Administration Faculty of the University of Silesia. The opening ceremony of the School’s second meeting was hosted by Professor Zhao Gang –Dean of the Faculty of European Languages and Cultures at the Beijing Foreign Studies University in Beijing, and the Head of the Polish Language Chamber, along with Rafał Blicharz, Assistant Professor of the UŚ –Head of the Programme “School of the Chinese Law and Culture”; Professor Jolanta Tambor, Ph.D. – Director of the School of the Polish Language and Culture and Romuald Cudak, Assistant Professor of the UŚ – Head of the Faculty of International Polish Studies. After welcoming those present, Professor Zhao Gang conducted a very interesting lecture in Polish, entitled “Chinese-Polish Relationships over 800 Years”. Classes were held over the two weekend sessions, and included issues including those of the Chinese economy, land ownership under Chinese law and the Chinese social security system.

20161119 100524 20161119 100725 20161119 100744

20161119 101224 20161119 101419 IMG 0099

 

10-11. grudnia 2016 r.

W dniach 10-11. grudnia 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się trzeci zjazd Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej.  Prof. Wan Meng, Dziekan Wydziału Prawa,  Beijing Foreign Studies University, poprowadził wyjątkowy wykład w języku angielskim na temat:  Constitutional law China / Government regulation and Administrative Law in China.

10-11 December 2016

On 10-11 December 2016, the third meeting of the School of Chinese Law and Culture was held at the Law and Administration Faculty of the University of Silesia. Professor Wan Meng, Dean of the Law Faculty at the Beijing Foreign Studies University, gave an exceptional lecture in English on Constitutional law in China, and on Government regulation and Administrative Law in China.

a b c

d e f

 

21-22. stycznia 2017 r.

W dniach 21 - 22. stycznia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się już czwarty zjazd Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej. Tym razem zajęcia prowadził Prof. Dong Yan z Beijing Foreign Studies University. W czasie niezwykle ciekawych zajęć, dotyczących chińskiego prawa pracy prof. Dong Yan omówił m.in. zagadnienia źródeł chińskiego prawa pracy, stosunku pracy i jego nawiązania w prawie chińskim, warunków pracy, wynagrodzenia za pracę i godzin pracy, świadczeń pracowniczych, rozwiązania umowy o pracę, rozwiązywania sporów, układów zbiorowych pracy, ubezpieczeń społecznych, nawiązywania stosunku pracy przez pracowników zagranicznych w Chinach, kryteriów branych pod uwagę przy zatrudnianiu pracowników zagranicznych, czy zagadnienia ochrony zatrudnienia.

Raz jeszcze wykład Prof. Dong Yan’a oraz jego osoba potwierdziły niezwykły charakter kultury Dalekiego Wschodu. Każdy kontakt z przedstawicielami Państwa Środka, niezależnie od tematyki poruszanej w czasie zajęć pozwala bliżej poznać chińskie podejście do człowieka, sposób myślenia o świecie oraz innych narodach.

21-22 January 2017

On 21 – 22 January 2017, the fourth meeting of the School Chinese Law and Culture was held at the Law and Administration Faculty of the University of Silesia. This time the lectures were conducted by Professor Dong Yan from the Beijing Foreign Studies University. During his very interesting classes regarding Chinese law, Professor Dong Yan discussed many issues, including the sources of Chinese labour law, employment relationships and entering into such relationships under Chinese law, as well as matters such as working conditions, remuneration for work and working hours, employment benefits, the termination of an employment contract, collective labour agreements, social security, commencing employment relationship by foreign employees in China, the criteria taken into account while employing foreign employees, and the issue of employment protection.

Once again, through his words and his nature, Professor Dong Yan proved the unique character of the Far Eastern culture. Every contact with the representatives of China, regardless of the topics discussed during the classes, has allowed those present to better get to know Chinese attitudes, their perception of the world and of other nations.

1 2 3

4 5

 

25-26. lutego 2017 r.

W dniach 25 - 26. lutego 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się już piąty zjazd Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej. Zajęcia na temat Chinese Political and Legal Culture: Tradition and Transaction prowadziła Prof. Li Xiaohui z Beijing Foreign Studies University. Ten niezwykle ciekawy wykład pozwolił uczestnikom na zgłębienie podstawowej wiedzy na temat chińskiej historii i tradycji prawnej, która jest niezbędna dla prowadzenia dalszych badań na temat chińskiego prawa. Zajęcia obejmowały również pracę w grupach i wspólne rozwiązywanie kazusu.

W dniu 25 lutego 2017 r. po wykładzie prof. Li Xiaohui odbył się dodatkowo niezwykle interesujący wykład doktoranta Uniwersytetu Śląskiego - mgr Chang IL You, dotyczący kultury biznesu w Chinach, Japonii i Korei Południowej w ujęciu porównawczym.

25-26 February 2017

On 25 – 26 February 2017, the fifth meeting of School of Chinese Law and Culture was held at the Law and Administration Faculty of the University of Silesia. This time the lectures looked at the Chinese Political and Legal Culture: Tradition and Transaction, and were conducted by Professor Li Xiaohui from the Beijing Foreign Studies University. This extremely interesting lecture gave its participants a basic overview of Chinese legal history and tradition, which is necessary in order to continue further research on Chinese law. The studies included also workshops for groups and a case study to resolve.

On 25 February 2017, after the lecture by Professor Li Xiaohui, there was also a fascinating lecture on business culture in China, Japan and South Korea, delivered by Chang IL You, MA, a post-graduate student at the University of Silesia.

IMG 2619 IMG 2636 IMG 2645

IMG 2658 IMG 2663 IMG 2673

 

18.-19. marca 2017 r.

W dniach 18-19. marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się szósty zjazd Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej. Prof. Dong Yan z Beijing Foreign Studies University poprowadził w języku angielskim wykład zatytułowany: General Principles of the Civil Law in China /Contract Law in China. Zajęcia odbywały się przez dwa kolejne dni weekend’u. W pierwszym dniu zjazdu uczestnicy mieli okazję poznać podstawy chińskiego prawa kontraktowego, a w tym następujące zagadnienia: zasady prawa cywilnego, umowy jako źródło zobowiązań oraz odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, siła wyższa, interpretacja postanowień umownych i wybrane umowy chińskiego prawa zobowiązań. Natomiast drugi dzień zjazdu poświęcony był czynom niedozwolonym i odpowiedzialności deliktowej.

On 18-19. March 2017 the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia held the sixth convention of the School of Chinese Law and Culture. Professor Dong Yan from Beijing Foreign Studies University led a lecture entitled: General Principles of Civil Law in China / Contract Law in China. Classes took place over two days of the weekend. On the first day of the convention, participants had the opportunity to learn the basics of Chinese contract law, including the following issues: civil law principles, contractual obligations and liability for failure to perform or improper performance, force majeure, interpretation of contract terms and selected contracts of Chinese contract law. The second day of the convention was dedicated to torts and tort liability.

3

 

22.-23. kwietnia 2017 r.

W dniach 22 – 23 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się siódmy zjazd Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej. Niezwykle charyzmatyczny Profesor Wan Meng, Dziekan Wydziału Prawa, Beijing ForeignStudies University, poprowadził wyjątkowy wykład w języku angielskim na temat: Private Laws in China/Legal Aspects of Doing Business in China/Business and Commercial Laws in China.

On 22 - 23 April 2017 at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia took place the seventh convention of the School of Chinese Law and Culture. Extremely charismatic Professor Wan Meng, Dean of the Faculty of Law, Beijing Foreign Studies University, gave a unique lecture in English on: Private Laws in China / Legal Aspects of Doing Business in China / Business and Commercial Laws in China.

IMG 3080 IMG 3095 IMG 3099

IMG 3101 IMG 3104 IMG 3108

 

27.-28. maja 2017 r.

W dniach 27 – 28 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się ósmy zjazd Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej. Tym razem Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł Profesorów z Northeastern University w Shenyang Pierwszego dnia zjazdu zajęcia na temat Comparison between CISG and Chinese Contract Law poprowadziła w języku angielskim Pani prof. Sui Jun. Drugiego dnia zjazdu zajęcia na temat The social insurance law and the welfare system in China poprowadziła w języku angielskim Pani prof. Li Yuee.

27.-28. May 2017

On 27-28 May 2017, the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia took place the eighth convention of the School of Law and Culture of China. This time the University of Silesia in Katowice hosted Professors from Northeastern University in Shenyang. On the first day of the meeting Prof. Sui Jun gave a lecture in English on: Comparison between CISG and Chinese Contract Law. On the second day of the meeting, Prof. Li Yuee gave a lecture in English on: The social insurance law and the welfare system in China led.

 IMG 3678 IMG 3683 IMG 3688

IMG 3693 IMG 3700 IMG 3708

 

17 – 18. czerwiec 2017 r.

W dniach 17-18 czerwca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się dziewiąty zjazd Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej. Niezwykle sympatyczna Profesor Li Dan z Northeastern University w Shenyang, poprowadziła wyjątkowy wykład w języku angielskim na temat: Development of Chinese Cultural Policies.

On 17-18 June 2017 at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia took place the ninth convention of the School of Chinese Law and Culture. Extremely friendly Professor Li Dan, Northeastern University in Shenyang, gave a unique lecture in English on: Development of Chinese Cultural Policies.

21103971 1637878616243255 510881325 o 21104267 1637878659576584 88143752 o