Zmiana rozmiaru tekstu:

Adresaci konkursu są doświadczeni naukowcy (patrz niżej) planujący realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz który w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem:

1) opublikował co najmniej 5 publikacji w renomowanych czasopismach /wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych;

2) kierował co najmniej 2 projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych (przez kierowanie rozumie się również kierowanie/koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych). Konkursy ogłaszane przez NPRH oczywiście się tu liczą;

3) spełnia co najmniej 3 z poniższych kryteriów:

  1. a) był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej;
  2. b) opublikował co najmniej jedną monografię;
  3. c) wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych;
  4. d) zdobył międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie;
  5. e) jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii;
  6. f) ma inne istotne osiągnięcia w nauce, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki – jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brał aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Do konkursu może być zgłoszony wniosek:

1) na realizację badań, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł;

2) dotyczący badań podstawowych w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN;

3) zaplanowany na 36, 48 albo na 60 miesięcy;

4) w którym przewidziano:

  1. a) stworzenie nowego lub nowych pełnoetatowych miejsc pracy na stanowis`kach typu post-doc na łączny okres co najmniej 36 miesięcy;

b)zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

Szczegóły patrz: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11.