Zmiana rozmiaru tekstu:

Uwerturę NCN ogłasza na podstawie porozumienia z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) w sprawie programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees.

Adresatami konkursu są naukowcy, którzy planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC. Laureaci odbędą staż w zespole realizującym grant ERC.

Warunki:

  1. do konkursu może być zgłoszony wniosek, który nie był i nie jest finansowany z NCN ani z innych źródeł;
  2. badania muszą być badaniami podstawowymi w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN
  3. kandydat na staż nie może być laureatem konkursu ERC oraz musi:
  4. a) posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
  5. b) być zatrudniony na podstawie umowy o pracę u wnioskodawcy;
  6. c) kierować projektem badawczym finansowanym w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych lub być laureatem prestiżowych stypendiów (przez kierowanie rozumie się również kierowanie/koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych);
  7. staż można zaplanować od 1 do 6 miesięcy w wybranym zespole naukowym realizującym grant ERC w zagranicznym ośrodku naukowym.

Wniosek – oprócz typowych dla NCN-u składowych – musi zawierać informacje o laureacie konkursu ERC i o zagranicznym ośrodku naukowym planowanym jako miejsce realizacji stażu, wraz z dokumentem potwierdzającym zgodę na staż wyrażoną przez laureata konkursu ERC oraz osobę reprezentującą ośrodek naukowy, w którym realizowany jest grant ERC; uzasadnienie wyboru laureata konkursu ERC, u którego realizowany będzie staż wraz z informacjami nt. badań prowadzonych przez laureata i opisem perspektywy wykorzystania zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności w wystąpieniu z wnioskiem w konkursie ERC oraz zobowiązanie kandydata do realizacji stażu i wystąpienia z wnioskiem o grant ERC nie później niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy o finansowanie stażu.

Szczegóły patrz: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura4.