Zmiana rozmiaru tekstu:

Adresami konkursu są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, które są uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

Badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej muszą być badaniami podstawowymi w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

Należy zaplanować stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym ośrodku naukowym. Staż można zrealizować w trakcie pobierania stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

Stopień doktora nauk należy uzyskać do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego, ale nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

We wniosku należy przedstawić:

1) tytuł pracy doktorskiej (w języku polskim);

2) krótki opis badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej(do 1 strony w języku polskim).

3) popularnonaukowy opis prowadzonych badań w ramach rozprawy doktorskiej (do 1strony w języku polskim).

4) opis badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej, w tym: cel naukowy prowadzonych badań i ich znaczenie, koncepcję, metodykę i plan badań oraz wykaz literatury dotyczącej problematyki pracy doktorskiej (do 10 stron w języku polskim).

5) informacje na temat dorobku naukowego(w języku polskim), uwzględniające:

 przebieg kariery naukowej;

 wykaz wszystkich prac opublikowanych lub przyjętych do druku(wraz z potwierdzeniem);

 informacje o udziale w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych oraz ich wynikach wraz z wykazem najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie;

 doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce i za granicą;

 otrzymane stypendia i nagrody;

 najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz innej aktywności naukowej;

6) dokument potwierdzający status uczestnika studiów doktoranckich lub potwierdzający otwarcie przewodu doktorskiego.

7) informacje o zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem planowanego stażu zagranicznego wraz z uzasadnieniem wyboru tego ośrodka pod względem renomy, sprzętu czy też specyfiki osiągnięć naukowych, charakterystyką prowadzonych badań i ich zgodności z badaniami przygotowanymi w ramach rozprawy doktorskiej, opisem badań/zadań planowanych do przeprowadzenia w trakcie stażu, opisem perspektywy wykorzystania zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej (do 2 stron w języku polskim).

8) dokument potwierdzający zgodę opiekuna naukowego z ośrodka, w którym realizowany będzie staż zagraniczny, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku(w języku angielskim).

9) kosztorys stypendium doktorskiego sporządzony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi form finansowania określonymi w uchwale Rady (w języku polskim).

10) zobowiązanie do zrealizowania stażu zagranicznego i uzyskania stopnia naukowego doktora w terminach określonych w uchwale Rady.

11) oświadczenia administracyjne wnioskodawcy i oświadczenia administracyjne podmiotu, w którym wnioskodawca jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub ma otwarty przewód doktorski, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.

Finansowanie w ramach ETIUDY obejmuje:

a) stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie;

b) pobyt w ośrodku naukowym będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego w zryczałtowanej kwocie;

c) podróż w obie strony do ośrodka naukowego będącego miejsce realizacji stażu zagranicznego w zryczałtowanej kwocie.

Termin rozpoczęcia finansowania stypendium doktorskiego to 1 października roku kalendarzowego, w którym konkurs został rozstrzygnięty.

Laureatem konkursu ETIUDA można być tylko raz.