Zmiana rozmiaru tekstu:

Niniejszy dokument stanowi zebranie obowiązujących przepisów prawa, postanowień wewnętrznych regulaminów obowiązujących na Uniwersytecie Śląskim, zasad funkcjonowania Programu Erasmus oraz praktyk interpretacyjnych stosowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Celem niniejszego dokumentu jest ułatwienie studentom i pracownikom administracyjnym WPiA UŚ stosowanie obowiązujących regulacji w związku z realizacją programu Erasmus. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy wydawania decyzji, domagania się praw i nakładania obowiązków. Podstawę wydawania wiążących decyzji w stosunku do studentów stanowi jedynie Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

CZĘŚĆ I. GENERALIA

1.WYMOGI FORMALNE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Osoba uczestnicząca w programie powinna spełniać następujące warunki:
i.być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie Erasmuslub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski;
ii.być studentem WPiA UŚ (kierunek, typ i tryb odbywania studiów są bez znaczenia)
iii.musi ukończyć pierwszy rok studiów (być wpisanym na III semestr studiów)
iv.nie uczestniczyć uprzednio w programie wymiany studentów Erasmus

Powyższe kryteria należy spełniać w dniu kwalifikacji. W wyjątkowych wypadkach Komisja Kwalifikacyjna może dopuścić do udziału w kwalifikacjach osobę niespełniającą wymogu określonego w pkt. iii, jeżeli dotychczasowe wyniki w nauce osiągnięte przez studenta dają rękojmię, że spełni on ów wymóg w momencie wyjazdu.

2.UCZELNIE PARTNERSKIE

Student samodzielnie dokonuje wyboru uczelni na której chce odbywać studia w ramach programu. Wybór ów powinien być podyktowany względami merytorycznymi (w pierwszym rzędzie zaoferowanym programem kursów, w drugim - stopniem znajomości języka wykładowego). Student może dokonywać wyboru jedynie spośród uczelni z którymi WPiA podpisał umowy bilateralne. Aktualny wykaz uczelni partnerskich będzie obwieszczany corocznie w miesiącu marcu

3.OKRES POBYTU

Co do zasady, student jest kwalifikowany do odbywania studiów w uczelni partnerskiej na okres 1-go semestru. W trakcie realizacji programu okres ten może zostać przedłużony do jednego roku akademickiego na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

W trakcie procesu kwalifikacyjnego kandydat może od razu zadeklarować roczny okres odbywania studiów na uczelni partnerskiej. Nieskorzystanie z tego uprawnienia nie ogranicza możliwości wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie lub skrócenie okresu odbywania studiów w okresie późniejszym.

CZĘŚĆ II. REKRUTACJA

4.KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Wybór uczestników programu zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
i.dotychczasowe wyniki w nauce
Kandydaci są zobowiązani do przygotowania i potwierdzenia w odpowiednim dziekanacie wykazu ocen z obliczoną dotychczasową średnią studiów
Kandydaci są zobowiązani do okazania indeksu
Osoby mające „zaległości” w studiowaniu (warunek, powtarzanie przedmiotu) nie mogą brać udziału w kwalifikacjach, chyba że zdaniem Komisji Kwalifikacyjnej istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że do chwili wyjazdu zaległości te zostaną uzupełnione. W takim wypadku ewentualne zakwalifikowanie do udziału w Programie ma charakter warunkowy.
ii.stopień znajomości odpowiedniego języka wykładowego na uczelni partnerskiej
Znajomość języka może być udokumentowana w dowolny sposób; w przypadku braku jakichkolwiek dokumentów student może wykazać się znajomością języka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
W przypadku uczelni prowadzących zajęcia w więcej niż jednym języku preferowani będą kandydaci władający językiem narodowym kraju położenia uczelni
iii.postawa osobista oraz zaangażowanie w życie Wydziału
Kandydat może przedstawić Komisji Kwalifikacyjnej dokumenty i listy polecające (np. od promotora, innego pracownika Wydziału, organizacji studenckiej, itd.) dokumentujące stosunek do obowiązków studenckich i zaangażowanie w prace na rzecz Wydziału, Uniwersytetu i aktywność w organizacjach studenckich.
iv.przydatność wyjazdu w procesie kształcenia
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (motywacyjnej) dotyczącej wybranych studiów student powinien umieć uzasadnić gdzie, co i po co chce studiować; Komisja weźmie pod uwagę stopień znajomości zasad Programu, dotychczas podjęte kroki w celu optymalnego jego wykorzystania, stopień zaangażowania w celu merytorycznego wykorzystania wyjazdu, itd.

5.KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan lub Pełnomocnik Dziekana ds. Programów Międzynarodowych Przewodniczącym Komisji jest Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus. W Komisji może uczestniczyć przedstawiciel studentów. Przedstawiciela studentów deleguje Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego.

6.TERMIN KWALIFIKACJI

Termin kwalifikacji ustala Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus. Spotkanie kwalifikacyjne odbywa się między 15 marca a 15 kwietnia, chyba że z okoliczności wynika konieczność ustalenia innego terminu. O terminie kwalifikacji Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus zawiadamia społeczność akademicką poprzez obwieszczenie. Kwalifikacje są poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla studentów, które odbywa się między 15 lutego a 15 marca.

7.WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat jest zobligowany wypełnić i dostarczyć na kwalifikacje właściwy formularz kwalifikacyjny W czasie kwalifikacji student ma obowiązek okazać indeks.

Do formularza w postaci załącznika kandydat powinien dołączyć wykaz dotychczas otrzymanych ocen lub wyliczoną średnią z całości dotychczasowych studiów.

Do formularza w postaci załączników kandydat może dołączyć dowolne dodatkowe pisma i dokumenty (potwierdzenie znajomości języka, listy polecające, itd.). Dokumenty powinny zostać okazane Komisji w postaci oryginalnej, natomiast do akt można przekazać ich kopie.

8.PRZEBIEG KWALIFIKACJI

Rozmowa z poszczególnymi kandydatami jest przeprowadzana indywidualnie. Komisja może zarządzić przeprowadzenie całości lub części rozmowy w języku wykładowym wybranej przez studenta uczelni partnerskiej. Sposób prowadzenia rozmowy ma umożliwić studentowi zaprezentowanie jego walorów predysponujących go do wyjazdu. Członkowie Komisji mogą zadawać kandydatom pytania i żądać wyjaśnień

9.WYBÓR UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Wyboru uczestników dokonuje Komisja Kwalifikacyjna w drodze uzgodnienia. Kwalifikując studenta do uczestnictwa w programie Komisja określa uczelnię partnerską oraz okres pobytu (rok, semestr).

Komisja może pozostawić pewne miejsca nieobsadzone:
i.jeżeli uzna, że mniejsza liczba kandydatów spełnia kryteria kwalifikacyjne,
ii.jeżeli uzna, że żaden kandydat nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych w odniesieniu do danej uczelni partnerskiej.

Komisja może podjąć uchwałę o zarekomendowaniu kandydata do kwalifikacji na rok kolejny. Kolejna Komisja Kwalifikacyjna weźmie pod uwagę rekomendację, jeżeli student spełni ogólne kryteria kwalifikacji.

Przewodniczący Komisji sporządza protokół kwalifikacyjny.

10.WYNIKI KWALIFIKACJI

Wyniki kwalifikacji zostaną podane do wiadomości poprzez obwieszczenie najpóźniej w trzecim dniu po zakończeniu kwalifikacji. Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus może przeprowadzić spotkanie objaśniające podjęte przez Komisję Kwalifikacyjną decyzje.

Kandydatowi przysługuje w terminie 7-u dni od ogłoszenia wyników prawo odwołania się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej. Odwołanie składa się do Dziekana lub Pełnomocnika Dziekana ds. Programów Międzynarodowych za pośrednictwem Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus. Odwołanie powinno wskazywać nieprawidłowości w procesie rekrutacyjnym lub zawierać zarzut stronniczości albo braku obiektywizmu Komisji lub jej członka.

Dziekan rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni.

11.DODATKOWA KWALIFIKACJA

Jeżeli po zakończeniu kwalifikacji pozostaną nieobsadzone miejsca, albo
student oddelegowany do uczestnictwa w Programie zrezygnuje, albo
po zakończeniu kwalifikacji pojawi się nowa oferta wyjazdowa
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus zarządzi dodatkowe kwalifikacje.

Dodatkowe Kwalifikacje odbędą się zgodnie z zasadami określonymi wyżej. W uzasadnionych przypadkach (niebezpieczeństwo upływu terminu wyznaczonego przez uczelnię partnerską) Dziekan lub Pełnomocnik Dziekana ds. Programów Międzynarodowych może podjąć decyzję o odstępstwie od zasad określonych wyżej w zakresie sposobu obwieszczenia informacji, terminu kwalifikacji i składu Komisji Kwalifikacyjnej. Kryteria kwalifikacji nie mogą ulec zmianie.

CZĘŚĆ III. PRZED WYJAZDEM

12.FORMALNOŚCI

Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w programie zgodnie z zasadami określonymi w części II staje się uczestnikiem programu.

Uczestnik programu jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymogi określone tak przez Uniwersytet Śląski jak i uczelnię partnerską związane z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem wyjazdu. Niezastosowanie się do powyższych wymogów może skutkować skreśleniem studenta z listy uczestników Programu.

Wszelkich informacji, co do ww. wymogów udziela Zespół Programów Międzynarodowych UŚ.

W ramach powyższego WPiA UŚ:
i.dokonuje akceptacji Porozumienia o programie studiów (podpisy Wydziałowego Koordynatora oraz Dziekana lub Pełnomocnika Dziekana ds. Programów Międzynarodowych) oraz Dokumentu Uznania Ocen
ii.dokonuje potwierdzenia Wniosku wyjazdowego ”W” (podpisy Wydziałowego Koordynatora oraz Dziekana lub Pełnomocnika Dziekana ds. Programów Międzynarodowych)

Na żądanie uczelni partnerskiej lub uczestnika programu WPiA UŚ potwierdza lub wystawia inne stosowne zaświadczenia i dokumenty (dokonuje: Wydziałowy Koordynator).
Student składa oświadczenie co do znajmości zasad realizacji programu, w tym konsekwencji niezaliczenia semestru/roku tak na uczelni macierzystej, jak i partnerskiej, a także co do zasad, terminów i sposobu zaliczania przedmiotów stanowiących tzw. różnicę programową.

13.USTALENIE PROGRAMU STUDIÓW

Uczestnik programu sam określa program studiów na uczelni partnerskiej. Musi on jednak być zaakceptowany przez władze WPiA UŚ oraz władze uczelni partnerskiej.

Wyboru przedmiotów można dokonywać jedynie spośród zaoferowanych przez uczelnię partnerską.

Jeżeli student wyjeżdża w trakcie semestru, w którym jest zobowiązany zaliczyć proseminarium bądź seminarium, ustalany program studiów na uczelni partnerskiej powinien skonsultować z odpowiednim opiekunem naukowym (osobą prowadzącą proseminarium lub promotorem na WPiA UŚ) decydującym o zaliczeniu proseminarium lub seminarium.

Dokonując akceptacji władze WPiA UŚ wezmą pod uwagę koherentność przedmiotów z wybranym kierunkiem kształcenia oraz ich wpływ na osiągnięcie celu wyjazdu określonego zasadami programu Erasmus.

Uczestnik programu, jeszcze przed sporządzeniem porozumienia o programie studiów może wystąpić do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus z wnioskiem o ustalenie, czy przedmiot wykładany na uczelni partnerskiej będzie zaliczony po powrocie mocą decyzji dziekańskiej. Do wniosku student dołącza informację o nazwie przedmiotu, sposobie wykładania, liczbie godzin, o programie nauczania oraz sposobie zaliczenia. Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus wydaje opinię po konsultacji z Dziekanem lub Pełnomocnikiem Dziekana ds. Programów Międzynarodowych. Jeżeli student nie może zgromadzić odpowiednich danych koniecznych do wydania opinii może wystąpić z powyższym wnioskiem w terminie późniejszym. Nieskorzystanie z uprawnienia określonego w niniejszym punkcie nie ma wpływu na możliwość wystąpienia przez uczestnika programu z wnioskiem o zaliczenie przedmiotu zaliczonego na uczelni partnerskiej mocą decyzji dziekańskiej po powrocie.

Wybrane przez uczestnika programu przedmioty powinny opiewać łącznie na 60 pkt. przeliczeniowych ECTS w przypadku wyjazdu na okres jednego roku akademickiego lub 30 pkt. przeliczeniowych ECTS w przypadku wyjazdu na okres jednego semestru, wg. skali określonej przez uczelnię partnerską.

Jeżeli ilość punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu na uczelni partnerskiej odbiega zasadniczo od standardu stosowanego na WPiA UŚ uczestnik programu może za pośrednictwem Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus uzgodnić z Dziekanem lub Pełnomocnikiem Dziekana ds. Programów Międzynarodowych listę przedmiotów indywidualnie. W powyższym przypadku Dziekan lub Pełnomocnik Dziekana ds. Programów Międzynarodowych może odstąpić od wymogu co do liczby punktów ECTS określonego wyżej kierując się standardami przyjętymi na WPiA UŚ.

Jeżeli na uczelni partnerskiej nie stosuje się systemu przeliczeniowego ECTS, albo nie stosuje się go do wszystkich zaoferowanych przedmiotów rozwiązania z punktu poprzedniego stosuje się odpowiednio.

W każdym przypadku (także w przypadkach określonych w dwóch punktach poprzedzających) ostatecznie uzgodniona lista przedmiotów musi być zaakceptowana przez uczelnię partnerską.

Zaproponowane przez uczestnika programu i zaakceptowane przez WPiA UŚ oraz uczelnię partnerską porozumienie o programie studiów wiąże wszystkie trzy strony i staje się podstawą rozliczenia studenta z odbytego wyjazdu.

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie uczelni partnerskiej uzgodnienie programu studiów przed wyjazdem uczestnika programu jest niemożliwe student uzgodni program studiów z odpowiednimi władzami uczelni partnerskiej na miejscu, a następnie – korespondencyjnie – (zaleca się wysłanie zmienionego Learning Agrement, zaakceptowanego przez osobę uprawnioną na uczelni partnerskiej, w postaci faxu lub skanu .pdf na adres mailowy Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus oraz Uczelnianego Koordynatora Programu) z Dziekanem WPiA UŚ lub Pełnomocnikiem Dziekana ds. Programów Międzynarodowych, za pośrednictwem Wydziałowego Koordynatora.. Wszystkie wyżej wymienione zasady ustalania programu studiów będą zastosowane odpowiednio.

14.REZYGNACJA UCZESTNIKA PRZED WYJAZDEM

Student rezygnujący z uczestnictwa w programie powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus przedstawiając przyczyny rezygnacji.

Nieusprawiedliwiona okolicznościami rezygnacja z uczestnictwa w programie, a także nieusprawiedliwiona okolicznościami zwłoka w powiadomieniu o tym fakcie Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus uniemożliwiająca lub utrudniająca przeprowadzenie dodatkowych kwalifikacji będą wzięte pod uwagę przy ocenie postawy studenta, w szczególności w przypadku ubiegania się przezeń o możliwość uczestnictwa w innych programach organizowanych dla studentów WPiA UŚ.

15.ZALICZENIE SEMESTRU POPRZEDZAJĄCEGO WYJAZD

Uczestnik programu, który zadeklarował chęć odbycia studia na uczelni partnerskiej w semestrze zimowym powinien zamknąć sesję letnią przed wyjazdem i uzyskać wpis na kolejny rok (semestr) studiów. Uczestnik programu, który zadeklarował chęć odbycia studiów na uczelni partnerskiej w semestrze letnim powinien zamknąć sesję zimową przed wyjazdem i uzyskać wpis na kolejny (letni) semestr studiów.
Student powinien zddać indeks w celu zaliczenia sesji w takim terminie przed wyjazdem, by istniała praktyczna możliwość dokonania czynności formalnych związanych z zaliczeniem sesji.

Jeżeli termin rozpoczęcia zajęć na uczelni partnerskiej koliduje z terminami egzaminów sesji poprzedzającej wyjazd, student powinien tak ustalić terminy przystępowania do egzaminów, by zakończyć sesję przed wyjazdem.

O ile to możliwe student powinien skorzystać ze sposobności przystępowania do egzaminów w terminie „O”.
Koordynator Programu lub Pełnomocnik Dziekana wyda, na prośbę studenta, zaświadczenie o uczestnictwie w wyjeździe i związanym z tym ustalaniem terminów egzaminów. Jednakże decyzja o możliwości przystąpienia do egzaminu w terminie innym niż ustalony leży w wyłącznej gestii Egzaminatora.

Wniosek wyjazdowy W zostanie podpisany przez osoby uprawnione tylko po okazaniu przez studenta indeksu z wpisem na kolejny semestr/rok studiów.

Uczestnik programu, który nie zaliczył semestru poprzedzającego wyjazd przed datą wyjazdu z powodu niedostatecznych wyników w nauce będzie skreślony z listy uczestników programu.

Z listy uczestników programu będzie skreślony także student, który nie zaliczył dowolnego wcześniejszego semestru lub roku studiów i został przez Dziekana skierowany na powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku i do daty wyjazdu nie uzupełnił zaległości.

CZĘŚĆ IV. NA UCZELNI PARTNERSKIEJ

16.STATUS STUDENTA

Uczestnik programu jest wpisywany na studia w uczelni partnerskiej. Oznacza to, że ma wszelkie prawa i obowiązki jakie posiadają studenci uczelni partnerskiej, które da się bezpośrednio lub odpowiednio zastosować do studentów odbywających tego typu studia. W szczególności, uczestnik programu nie może być traktowany gorzej niż studenci uczelni partnerskiej. O wszelkich przejawach niewłaściwego traktowania studentów WPiA UŚ uczestnik programu powinien natychmiast i bezwzględnie powiadomić Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus WPiA UŚ.

Uczestnik programu jest zwolniony od opłat za studia na uczelni partnerskiej. Uczelnia partnerska może od niego pobrać jedynie opłaty o charakterze manipulacyjnym związane np. z wpisaniem na listę studentów, przygotowaniem i wydaniem indeksu, karty egzaminacyjnej itd. Opłaty te nie mogą być inne niż w przypadku pozostałych studentów tej uczelni.

Uczestnik programu nadal pozostaje studentem WPiA UŚ i nadal przysługują mu wszelkie prawa i obowiązki studenta WPiA UŚ, w tym obowiązek ponoszenia opłat za studia, jeśli tylko da się je bezpośrednio lub odpowiednio zastosować do studenta odbywającego tego typu studia.

W szczególności, uczestnik programu ma prawo do pobierania przyznanych mu stypendiów oraz wzięcia okresu i efektów wyjazdu pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendiów następnych.

Do uczestnika programu nadal stosuje się też postanowienia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim. W szczególności do uczestnika programu znajdą zastosowanie postanowienia §13 i §14 Regulaminu co do postępowania zgodnie z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w uczelni. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną(…)).

17.ZMIANA PROGRAMU STUDIÓW W TRAKCIE POBYTU

Zmian w programie studiów dokonuje się, gdy realizacja porozumienia o programie studiów staje się niemożliwa.

Zasady dotyczące ustalenia programu studiów określone wyżej stosuje się odpowiednio.

Zmian w programie dokonuje się poprzez sporządzenie aneksu do porozumienia o programie studiów (str. 2 formularza). Nowy program studiów musi być zaakceptowany przez wszystkie strony porozumienia i przesłany do akceptacji Dziekanowi WPiA US lub Pełnomocnikowi Dziekana ds. Programów Międzynarodowych w sposób opisany powyżej.

Jeżeli brak realizacji porozumienia o programie studiów jest oczywiście zawiniony przez uczestnika programu, w szczególności, gdy wynika on z niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków studenta na uczelni partnerskiej Dziekan lub Pełnomocnik Dziekana ds. Programów Międzynarodowych, po konsultacji z odpowiednimi władzami uczelni partnerskiej, odmawia wyrażenia zgody na zmianę programu i skreśla studenta z listy uczestników programu z rygorem natychmiastowego powrotu na studia na WPiA UŚ. Postanowienia o odmowie zaliczenia semestru (roku) studiów stosuje się odpowiednio.

18.PRZEDŁUŻENIE POBYTU NA UCZELNI PARTNERSKIEJ

Uczestnik programu może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie studiów na uczelni partnerskiej o kolejny semestr.

Przedłużenie pobytu nie jest możliwe jeżeli student odbywa studia w uczelni partnerskiej w semestrze letnim (nie można zostać na semestr zimowy kolejnego roku akademickiego).

Przedłużenie pobytu jest możliwe jeżeli zostaną spełnione następujące wymogi:
i.uczestnik programu wystąpi do Dziekana lub Pełnomocnika Dziekana ds. Programów Międzynarodowych z wnioskiem o przedłużenie pobytu
ii.uczestnik programu przedstawi zaświadczenie o wywiązaniu się z obowiązków określonych w porozumieniu o programie studiów za semestr zimowy wystawione przez uczelnię partnerską
iii.uczestnik programu uzyska zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu
Wszystkie powyższe dokumenty powinny być przesłane lub dostarczone Wydziałowemu Koordynatorowi Programu Erasmus.

Po uzyskaniu zgody na przedłużenie pobytu uczestnik ponownie opracowuje porozumienie o programie studiów. Zasady dotyczące ustalenia programu studiów określone w części III pkt. 2 stosuje się odpowiednio, przy czym łączna suma punktów przeliczeniowych jaką uczestnik jest zobowiązany uzyskać w ciągu całego pobytu (roku akademickiego) wynosi 60 punktów ECTS.

Rozliczenie wyjazdu uczestnika programu, który przedłużył pobyt następuje po zakończeniu całego pobytu (obydwa semestry łącznie). Dokumenty rozliczające pobyt powinny obejmować cały okres pobytu.

19.SKRÓCENIE POBYTU NA UCZELNI PARTNERSKIEJ

Uczestnik programu z ważnych powodów może wystąpić z wnioskiem o skrócenie okresu studiów na uczelni partnerskiej do odpowiednio jednego semestru.. Powyższy wniosek student kieruje do Dziekana lub Pełnomocnika Dziekana ds. Programów Międzynarodowych za pośrednictwem Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus. Wniosek musi określać przyczyny usprawiedliwiające skrócenie pobytu. Do wniosku powinna być dołączona propozycja modyfikacji programu studiów.

Przed wystąpieniem z wnioskiem uczestnik programu jest zobowiązany skonsultować decyzję o skróceniu pobytu z odpowiednimi władzami uczelni partnerskiej. W szczególności uczestnik powinien ustalić wpływ decyzji o skróceniu pobytu na realizację programu studiów, możliwość modyfikacji programu oraz nowe zasady zaliczenia pobytu przez uczelnię partnerską. Powyższe ustalenia powinny być przekazane niezwłocznie Wydziałowemu Koordynatorowi Programu Erasmus

W przypadku podjęcia decyzji o skrócenia pobytu do okresu jednego semestru modyfikacja programu studiów powinna uwzględniać konieczność uzyskania 30 pkt. przeliczeniowych ECTS, , wg. skali określonej przez uczelnię partnerską. Postanowienia dotyczące ustalania programu studiów stosuje się odpowiednio.

Jeżeli skrócenie pobytu następuje do okresu jednego semestru i istnieje możliwość takiej modyfikacji programu studiów by pobyt na uczelni partnerskiej mógł zostać zaliczony do rozliczenia studenta z wyjazdu stosuje się odpowiednio postanowienia o zaliczeniu semestru (roku).

Jeżeli pobyt zostanie skrócony do okresu krótszego niż jeden semestr lub nie istnieje możliwość takiej modyfikacji programu studiów, by pobyt na uczelni partnerskiej mógł zostać zaliczony do rozliczenia studenta z wyjazdu, stosuje się odpowiednio postanowienia o odmowie zaliczeniu semestru (roku).

20.DOKUMENTACJA POBYTU

Dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia studenta z pobytu na uczelni partnerskiej są zaświadczenie o odbyciu studiów na uczelni partnerskiej oraz wykaz zaliczeń (transcript of records) zdobytych na uczelni partnerskiej.

Zaświadczenie o odbyciu studiów na uczelni partnerskiej powinno określać czasookres odbytych studiów.

Wykaz zaliczeń (transcript of records) zdobytych na uczelni partnerskiejpowinien określać ilość punktów ECTS przyznanych za każdy studiowany przedmiot.

Zaświadczenie i Wykaz wystawia uczelnia partnerska. Uczestnik programu powinien się domagać wystawienia powyższych dokumentów.

CZĘŚĆ V. PO POWROCIE

21.ROZLICZENIE POBYTU

Rozliczenie pobytu następuje na podstawie zaświadczenia o odbyciu studiów na uczelni partnerskiej oraz wykazu zaliczeń (transcript of records) zdobytych na uczelni partnerskiej.

Dokumenty powyższe należy po powrocie dostarczyć do Zespołu Programów Międzynarodowych UŚ.

Rozliczenie wyjazdu względem WPiA UŚ odbywa się wedle reguł określonych poniżej.

22.ZALICZENIE SEMESTRU (ROKU)

Uczestnik programu po powrocie powinien przygotować wniosek o zaliczenie semestru (roku) studiów odbytych na uczelni partnerskiej.

Do wniosku jako załącznik należy dołączyć wykaz zaliczeń (transcript of records) zdobytych na uczelni partnerskiej.

Wniosek powinien być skierowany do Dziekana za pośrednictwem Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus.

Jeżeli uczestnik programu zrealizował program określony porozumieniem o programie studiów Dziekan zalicza semestr (rok) w trakcie, którego student odbywał studia na uczelni partnerskiej i wpisuje studenta na kolejny semestr (rok) studiów.

23.OKRESLENIE PODSTAWY OBLICZENIA STYPENDIUM NAUKOWEGO

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego za rok akademicki którego całość lub część odbył na uczelni partnerskiej. W takim przypadku powinien przygotować wniosek stypendialny.

W powyższym wniosku student określa kompletny wykaz przedmiotów zaliczonych na uczelni partnerskiej wraz z uzyskanymi ocenami (należy uwzględnić tzw. ocenę lokalną). Do wniosku powinna być dołączona informacja o systemie ocen na uczelni partnerskiej.

Wniosek powinien być skierowany do Dziekana za pośrednictwem Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus.

24.ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW STUDIOWANYCH NA UCZELNI PARTNERSKIEJ

Jeżeli przedmiot zaliczony na uczelni partnerskiej odpowiada któremuś z przedmiotów wykładanemu na WPiA UŚ (tak od strony merytorycznej, jak i ilości godzin i punktacji ECTS) student może wystąpić do dziekana z wnioskiem o zaliczenie przedmiotu(ów). (formularz do pobrania)

Wniosek powyższy musi określać nazwę przedmiotu w języku polskim oraz wykładowym oraz ocenę na jaką przedmiot został zaliczony (tzw. ocenę lokalną). Do wniosku powinna być dołączona informacja o systemie ocen na uczelni partnerskiej.

Wniosek składa się do Dziekana za pośrednictwem Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus. Na żądanie Koordynatora uczestnik programu powinien przedstawić informacje konieczne do oceny czy studiowany na uczelni partnerskiej przedmiot odpowiada przedmiotowi wykładanemu na WPiA UŚ.

Zaliczenie przez Dziekana przedmiotu odbytego na uczelni partnerskiej zwalnia studenta z obowiązku jego zaliczania na WPiA UŚ.

25.RÓŻNICE PROGRAMOWE

Zaliczając semestr (rok) studiów odbyty na uczelni partnerskiej Dziekan określi warunki, termin i sposób wyrównania różnic programowych jakie powstały na skutek oddelegowania studenta do odbycia studiów w uczelni partnerskiej.

Uzupełnianie różnic programowych odbywa się na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie Studiów.
Zaliczenie przedmiotu oznacza uczestnictwo w ćwiczeniach (o ile są), uzyskanie zaliczenia oraz przystąpienie i zdanie egzaminu. Student może zatem zaliczać przedmiot jedynie w tym semestrze/semestrach, w których jest on prowadzony na WPiA UŚ.

W szczególności, jeżeli student przebywa zagranicą w semestrze, w którym zajęcia na WPiA kończą się egzaminem (dotyczy tak przedmiotów jedno- jak i dwusemestralnych), nie może on podchodzić do zaliczeń i egzaminów na WPiA UŚ w trakcie sesji kończącej semestr, który zalicza na uczelni partnerskiej, z niżej określonym wyjątkiem co do możliwości uzyskania pisemnej zgody Dziekana przed wyjazdem (patrz pkt 26 Zasad)

Natomiast, w przypadku gdy student przebywa zagranicą w pierwszym semestrze realizacji na WPiA UŚ przedmiotu dwusemestralnego, natomiast w drugim semestrze realizacji tego przedmiotu studiuje już na WPiA UŚ, to po powrocie MOŻE zaliczyć taki przedmiot dwusemestralny. Musi wtedy w drugim semestrze prowadzenia przedmiotu za zgodą Dziekana i na zasadach uzgodnionych z prowadzącym przedmiot zaliczyć materiał obejmujący pierwszy semestr przedmiotu i jednocześnie w regulaminowym trybie zaliczyć drugi semestr przedmiotu. Uzyskuje wtedy jedno zaliczenie z ćwiczeń obejmujące dwa semestry studiowania przedmiotu wpisywane w indeksie i na karcie egzaminacyjnej jako uzyskane w drugim semestrze studiowania przedmiotu. Student MOŻE też studiować dany przedmiot dwusemestralny w następnym roku akademickim jako różnicę programową.

26.ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW NA UCZELNI MACIERZYSTEJ W 
TRAKCIE STUDIÓW NA UCZELNI PARTNERSKIEJ

W czasie studiów na uczelni partnerskiej student nie może podchodzić do egzaminów i uzyskiwać zaliczenia z zajęć na uczelni macierzystej. Dotyczy to całego semestru który student odbywa na uczelni partnerskiej, a zatem także sesji egzaminacyjnej po powrocie z wyjazdu. A zatem, jeśli student wróci w czasie, gdy u nas trwa jeszcze sesja, odbierze z dziekanatu kartę egzaminacyjną za semestr który odbył zagranicą i przystąpi do zaliczeń i egzaminów to wyniki takie zostaną unieważnione mocą decyzji dziekańskiej.

Jednakże na pisemny wniosek studenta złożony przed wyjazdem i zawierający zgodę prowadzących zajęcia oraz określenie sposobu uzyskiwania zaliczeń a także oświadczenie studenta co do dobrowolności wyboru takiego sposobu studiowania i znajomości skutków niezdania egzaminów/zaliczeń Dziekan może wyjątkowo wyrazić zgodę na powyższe.

27.ODMOWA ZALICZENIA SEMESTRU (ROKU)

Jeżeli student nie zrealizuje programu studiów określonego porozumieniem o programie studiów albo w trakcie przebywania na uczelni partnerskiej uchybi obowiązkom wynikającym z §13 i §14 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Dziekan odmówi zaliczenia semestru (roku) odbytego na uczelni partnerskiej. Decyzja powyższa zostanie podjęta po konsultacji z odpowiednimi władzami uczelni partnerskiej.

O odmowie zaliczenia semestru (roku) przez Dziekana Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus poinformuje odpowiednie władze i organy celem wyciągnięcia przewidzianych przepisami konsekwencji. W szczególności, o niezrealizowaniu programu studiów Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus poinformuje Zespół Programów Międzynarodowych UŚ celem podjęcia decyzji o żądaniu zwrotu całości lub części stypendium wyjazdowego, a o naruszeniu obowiązków przewidzianych w §13 i §14 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim właściwą jednostkę uniwersytetu decydującą o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego

Podejmując decyzję o odmowie zaliczenia semestru (roku) Dziekan skieruje studenta na ponowne powtarzanie semestru (roku).

Uczestnik programu, który nie ze swojej winy nie zrealizował programu studiów określonego porozumieniem o programie studiów może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o uznanie przyczyn niewykonania programu za usprawiedliwione. Za „usprawiedliwione przyczyny” mogą zostać uznane w szczególności: postawienie uczestnikowi programu wygórowanych lub innych niż innym studentom wymogów zaliczenia przedmiotu(ów) na uczelni partnerskiej albo uniemożliwienie uczestnikowi programu skorzystania z typowo przysługujących studentom praw (np. uczestnictwa w egzaminie powtórkowym).

Wniosek powyższy kieruje się do Dziekana za pośrednictwem Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus. Koordynator przygotowuje opinię w sprawie po konsultacji z odpowiednimi władzami uczelni partnerskiej oraz osobami zarządzającymi Programem Erasmus na szczeblu uczelnianym i krajowym.

Dziekan uznając przyczyny niezrealizowania programu studiów określonego porozumieniem o programie studiów za usprawiedliwione wpisuje studenta na następny semestr (rok) studiów pod warunkiem zaliczenia przedmiotów wykładanych na WPiA UŚ w czasie, gdy student przebywał w uczelni partnerskiej i określa termin zaliczenia tych przedmiotów (wpis warunkowy). Postanowienia o zaliczeniu przedmiotów studiowanych na uczelni partnerskiej stosuje się odpowiednio.

Niezrealizowanie przez studenta warunków określonych decyzją Dziekana określoną wyżej skutkuje cofnięcie studenta na ostatni zaliczony semestr studiów.

28.LOGOWANIE NA PRZEDMIOTY ( min. PROSEMINARIA, SEMINARIA, KONWERSATORIA, WYKŁADY MONOGRAFICZNE)

Student, który z powodu uczestnictwa w programie Erasmus nie może samodzielnie zalogować się na przedmioty wymagające logowania, informuje o tym w drodze pisemnej Koordynatora Programu w terminie wyznaczonym przez Koordynatora, wskazując przedmioty, na które chce się zalogować.
Procedura logowania zostanie wówczas przeprowadzona w ramach procedur wewnętrznych Wydziału.

Osoba, która nie zawiadomiła Koordynatora Programu w stosownym terminie o niemożności samodzielnego zalogowania i nie dokonała wyboru przedmiotów będzie mogła zalogować się dopiero po rozliczeniu pobytu na uczelni partnerskiej.

29.KOLEJNY WYJAZD

Student, który uczestniczył w wymianie studentów w ramach programu Erasmus nie może uczestniczyć w tym programie ponownie.

Postanowienie powyższe stosuje się także do studentów, którzy po zakończeniu uczestnictwa w programie zmienili typ, tryb lub poziom studiów.

Powyższego postanowienia nie stosuje się do studentów, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w programie, ale musieli zrezygnować z wyjazdu z przyczyn, które zostały uznane za usprawiedliwione.

Fakt uczestnictwa w programie Erasmus nie ogranicza możliwości wcześniejszego lub późniejszego uczestnictwa w innych programach przeznaczonych dla studentów WPiA UŚ, w szczególności w programie zagranicznych praktyk studenckich.