Zmiana rozmiaru tekstu:

ERASMUS LLLP to zaproponowana przez Unię Europejską forma współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami państw Unii oraz krajów do niej aspirujących. Jedną z form kooperacji w ramach programu jest wymiana studentów - OMS.

     Istotą programu z punktu widzenia studentów jest możliwość odbycia części studiów poza macierzystą uczelnią w wybranym uniwersytecie europejskim.

     W programie może uczestniczyć każdy student -tak uczący się na studium stacjonarnym, ja k i zaocznym, licencjackim, policencjackim, a nawet doktoranckim - byleby tylko zaliczył 1 rok studiów na nasz ym wydziale. Student wyjeżdża na jeden semestr akademicki (z możliwością przedłużenia na następny) do uczelni partnerskiej, gdzie studiuje wybrane przez siebie i uzgodnione z uczelniami przedmioty. Jeżeli studiowane prze dmioty odpowiadają co do tematyki, zakresu i ilości godzin wykładanym na WPiA oceny uzyskane u partnera mogą z ostać uznane i przepisane.

     Uczelnia, na którą student wyjeżdża w celu odbycia studiów nie pobiera od niego opłat za studiowanie, a jednak ma obowiązek traktować go tak, jak wszystkich pozostałych - swoich - studentów. Jednocześnie uczestnik programu może korzystać ze wszystkich praw przysługujących studentom uczelni przyjmującej, jeżeli tylko da się je pogodzić z typem studiów, które odbywa.

     Wyjeżdżając za granicę student nadal pozostaje studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przysługują mu zatem wszelkie prawa i jest zobowiązany do realizacji wszelkich obowiązków, tak jakby nadal studiował w Katowicach. Przykładowo, przysługuje mu prawo do stypendium za wyniki w nauce, czy też może nadal korzystać ze stypendium socjalnego, ale jednocześnie będzie rozliczony za nie zwrócenie książek do biblioteki, czy też nadal będzie musiał wnosić opłaty za studia na naszym Wydziale.

     Student oddelegowany do uczestnictwa w programie otrzymuje specjalne stypendium pobytowe.

      Po powrocie studenta semestr (lub rok) odbyty w uczelni partnerskiej jest mu zaliczany tak jak gdyby odbył go w Katowicach. Wpisywany jest zatem na kolejny semestr (rok) studiów z obowiązkiem zaliczenia przedmiotów wykładanych w semestrze, który spędził za granicą (chyba że zdał je na uczelni partnerskiej) w terminie późniejszym. Uczestnictwo w programie nie wydłuża więc okresu studiowania.