Zmiana rozmiaru tekstu:

Instrukcje dla autorów – informacje i wymogi publikacji w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Materiały zgłaszane do publikacji w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego powinny mieć charakter oryginalnych, niepublikowanych nigdzie wcześniej dzieł naukowych. Autorzy zobowiązani będą do złożenia oświadczenia w tym przedmiocie.

Nie będą publikowane teksty, w których rzeczywistym autorem/współautorem opracowania jest kto inny, niż osoba wskazana jako jego autor/współautor, a zatem  przygotowane w systemie „ghostwriting” (ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) lub „guest autorhorship” (udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). Tego typu opracowania są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przez redakcję przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itd.).

Autorzy publikacji, którzy w przygotowaniu tekstu korzystali z wkładu, współudziału lub pomocy innych osób zobowiązani są do przedłożenia redakcji informacji w tym przedmiocie, tj. wskazania tych osób z podaniem ich afiliacji oraz pełnionej roli (np. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, merytorycznych uwag, tłumaczeń określonych fragmentów, badań literatury czy orzecznictwa  wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), w oświadczeniu złożonym na stosownym formularzu.

Autorzy są proszeni o wskazanie ewentualnych źródeł finansowania publikacji (ze środków publicznych lub prywatnych, np. ministerialnych, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń czy innych podmiotów), w oświadczeniu złożonym na stosownym formularzu. W zależności od woli autorów informacje te pozostaną do wiadomości redakcji lub zostaną ujawnione w publikacji w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego.
Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Redakcja przyjmuje materiały do publikacji w dowolnym standardzie polskich znaków lub jako pliki tekstowe (nieformatowane). Opracowania należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do publikacji będą przyjmowane materiały nie przekraczające 15–30 stron znormalizowanego formatu A4.

Przykładowy sposób opracowania przypisów:

M. Pazdan: Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa 2017, s. 89; W. Popiołek, w: „System Prawa Prywatnego”. T. 20A: Prawo prywatne międzynarodowe. Red. M. Pazdan. Warszawa 2014, s. 355

K. Przybyłowski: Odesłanie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. „Państwo i Prawo” [dalej: PiP] 1959, nr 1, s. 48; Idem: Z problematyki stosowania obcych norm kolizyjnych. Ustawowe uregulowanie uwzględniania obcych norm kolizyjnych w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Kraków 1959, s. 13; W. Popiołek, w:„System Prawa Prywatnego”. T. 20A: Prawo prywatne międzynarodowe. Red. M. Pazdan…, s. 361—362.

Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów, poprawek stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Autorzy proszeni są o podawanie stopnia/tytułu naukowego, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji (afiliacji) oraz danych personalnych.