Zmiana rozmiaru tekstu:

TOM 23 - Rok 2018

 • Witold Kurowski: Zdeněk Kučera (1928-2017) – wspomnienie
 • Luboš Tichý: Nachruf auf Professor Zdeněk Kučera

Studia

 • Wojciech Dybka: Trademark trolling jako przykład zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze
 • Paweł Jędrysiak: Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osób nieletnich z wykorzystaniem portali społecznościowych w ramach parental trollingu
 • Paweł Jasiński: Środki przeciwdziałania nadużyciu idei ochrony patentowej przez tzw. trolli patentowych w prawie unijnym
 • Łukasz Maryniak: Konstrukcje prawne chroniące przed copyright trollingiem
 • Aleksandra Drapała: Parental trolling w świetle uregulowań polskiej ustawy karnej
 • Joanna Radziszewska: Copyright trolling a prawo cytatu
 • Karolina Rybak: Rodzina trolli – porównanie konstrukcji copyright i patent trollingu
 • Katarzyn Kluczka: Patent rolling w Wielkiej Brytanii

Materiały

 • Jubileusz 50 – lecia pracy naukowej Profesora dr hab. Andrzeja Mączyńskiego. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Prawo prywatne międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku, Kraków, 14 maja 2018 roku – opracowała Sybilla Stanisławska-Kloc

TOM 22 - Rok 2018

Studies

 • Monika Wałachowska: Jurisdiction and applicable law to non – contractual obligations arising out of restriction of competition. A case of the pharmaceutical sector
 • Piotr Mostowik: The questionable impact of the UE Regulations No 2016/1103 and 2016/1104 on the identity of marriage in a member state
 • Paulina Gwoździewicz-Matan: Alternative dispute resolution in art-related cases
 • Paulina Twardoch: Remarks on the EU regulation of 24 June 2016 in matters of matrimonial property regimes
 • Grzegorz Żmij: The arbitrability of disputes concerning personal rights

 

TOM 21 - Rok 2017

Studia

 • Łukasz Żarnowiec: Odesłanie w ujęciu przepisów rozporządzenia spadkowego
 • Karolina Rybak: Staranne poszukiwania podmiotów uprawnionych z tytułu majątkowych praw autorskich jako kluczowa przesłanka ustalania statusu osierocenia utworu

 • Anna Wieczorek: Ustalenie prawa właściwego w świetle rozporządzenia spadkowego nr 650/2012
 • Robert Obrzud: Wyznaczanie prawa właściwego dla zaskarżania czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego
 • Michał Ryba: Zjawisko trademark trollingu – problem z jakim mogą zmierzyć się polscy przedsiębiorcy po zmianie procedury uzyskiwania prawa ochronnego na znak towarowy
 • Paulina Twardoch: Sprawy małżeńskie i spadkowe w świetle Kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego Monako z 2017 roku

Materiały

 • Maciej Zachariasiewicz: Konwencja haska o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu z 1985 roku - wprowadzenie
 • Konwencja haska o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu z 1985 roku (tłumaczenie: Maciej Zachariasiewicz)

TOM 20 - Rok 2017

Studia

 • Katarzyna Malinowska: Umowy w przedsięwzięciach kosmicznych – rozważania o istocie, treści i odpowiedzialności za szkodę
 • Jan Szczygieł: Prawo właściwe dla zbiegu roszczeń odszkodowawczych wynikających z reżimu ex contractuex delicto na tle umów o przeprowadzenie zabiegu medycznego

 • Aneta Pająk-Kozub: O poszukiwaniu prawa właściwego dla testamentów wspólnych w polskim prawie prywatnym międzynarodowym
 • Anita Garnuszek: Prawo publiczne w międzynarodowym arbitrażu handlowym z udziałem państwa
 • Mariia Zeniv: Próba ujednolicenia prawa prywatnego międzynarodowego w państwach WNP drogą Porozumienia kijowskiego z 1992 r., Konwencji mińskiej z 1993 r. oraz Konwencji kiszyniowskiej z 2002 r.
 • Katarzyna Sznajder-Peroń, Paulina Twardoch: Normy części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego w dominikańskiej ustawie z 2014 r.

Materiały

 • Ustawa nr 544-14 o prawie prywatnym międzynarodowym Republiki Dominikany z dnia 15 października 2014 r. – Tytuł I („Przepisy wstępne”), Tytuł II („O zakresie i granicach jurysdykcji dominikańskiej w sprawach cywilnych i handlowych”) i Tytuł III („Określenie prawa właściwego”) – tłumaczenie: dr Katarzyna Sznajder-Peroń, dr Paulina Twardoch

TOM 19 - Rok 2016

Studia

 • Mateusz Pilich: Łączniki personalne osób fizycznych w prawie prywatnym międzynarodowym (zagadnienia wybrane)
 • Arkadiusz Wowerka: Wyznaczanie statutu personalnego osób prawnych
 • Krzysztof Pacuła: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 roku
 • Katarzyna Anna Dadańska: O realizacji zasady jednolitości statutu spadkowego w świetle rozporządzenia nr 650/2012
 • Łukasz Chyla: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim

Materiały

 • Hilmar Krüger: Prawo małżeńskie i spadkowe w dzisiejszym świecie orientalnym
 • Skutki rzeczowe zapisu windykacyjnego na tle rozporządzenia nr 650/2012. Pytanie prejudycjalne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 8 marca 2016 r., V Cz 664/15

TOM 18 - Rok 2016

Studia

 • Jadwiga Pazdan: Umowy przedwstępne w prawie prywatnym międzynarodowym
 • Maksymilian Pazdan: Stosowanie obcych norm kolizyjnych
 • Wojciech Popiołek: Styk prawa prywatnego i publicznego z kolizyjnoprawnego punktu widzenia
 • Maciej Mataczyński: Przepisy wymuszające swoje zastosowanie – wybrane zagadnienia
 • Marcin Czepelak: Zasada najściślejszego związku jako reguła kierunkowa prawa prywatnego międzynarodowego

Materiały

 • Sprawozdanie z II Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego „O stanowieniu, pojmowaniu i stosowaniu norm kolizyjnych europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego”, Katowice, 23–24 października 2015 roku – opracowali Agata Kozioł, Witold Kurowski

TOM 17 - Rok 2015

Studia

 • Bernadetta Fuchs: Haskie Reguły wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych
 • Michał Wojewoda: Problematyka kolizyjnoprawna w praktyce USC oraz w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r.
 • Ewa Kamarad: Zaświadczenie o stanie cywilnym a prawo prywatne międzynarodowe
 • Paulina Twardoch: Odgraniczenie statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów
 • Jolanta Waszczuk-Napiórkowska: Zapis windykacyjny w prawie włoskim
 • Piotr Rodziewicz: Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Rzeczpospolitej Polskiej

Recenzje

 • Aline Kühne, Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand, Berlin, Duncker & Humblot GmbH, 2014, ss. 507, ISBN 978–3–428–14352–8, ISSN 0937–3365 (Wojciech Klyta, Paulina Twardoch)

TOM 16 - Rok 2015

 • Witold Kurowski: H. Patrick Glenn (1940-2014) – wspomnienie
Studia
 • Maksymilian Pazdan: Aspekty kolizyjnoprawne zapisu windykacyjnego
 • Wojciech Klyta: Niektóre konsekwencje zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek (przymusowe przeniesienie siedziby spółki)
 • Katarzyna Sznajder-Peroń: Niemożność stwierdzenia treści prawa obcego i jej konsekwencje – uwagi na tle art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe
Materiały
 • Jadwiga Pazdan, Maria-Anna Zachariasiewicz, Maksymilian Pazdan, Marek Świerczyński, Maciej Zachariasiewicz, Witold Kurowski, Krzysztof Pacuła: Uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury
Glosy
 • Paulina Twardoch: Rozdzielność majątkowa według prawa polskiego a orzeczenie zagraniczne w sprawie rodzinnej – glosa do wyroku SN z dnia 28 maja 2014 r., I CSK 330/13

TOM 15 - Rok 2014

Studia

 • Katarzyna Anna Dadańska, Krzysztof Kubasik: Forma rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/12 z dnia 4 lipca 2012 r.
 • Krzysztof Pacuła: Przepisy wymuszające swoje zastosowanie jako instrument ochrony „strony słabszej” umowy ubezpieczenia
 • Daniel Stolecki: Prawo właściwe dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym
 • Joanna Boroń, Mateusz Dąbroś, Zuzanna Dziadek: Metoda analizy funkcjonalnej – równoprawna metoda kolizyjna?

Materiały

 • Roland Krause, Marcin Margoński: Dziedziczenie po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce – opinia prawna sporządzona przez biegłych ad hoc z zakresu prawa obcego

TOM 14 - Rok 2014

Studia

 • Jakub Krysa: Niejednolitość terytorialna prawa hiszpańskiego a prawo prywatne międzynarodowe
 • Michał Gamrot: Potrącenie ustawowe wierzytelności wyrażonych w różnych walutach
 • Anita Strzebińczyk: Perspektywy utworzenia fundacji europejskiej
 • Michał Kacprzyk: Przejście ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży zawierających postanowienia w kwestii przewozu towaru na podstawie artykułu 67 CISG

Materiały

 • Katarzyna Jaśkiewicz: Prawo Prywatne Międzynarodowe Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Ustawa Kodeks Cywilny ZEA Nr 5/1985, znowelizowana przez Prawo Federalne Nr 1/1987 – omówienie ustawy

TOM 13 - Rok 2013

Studia

 • Andrzej W. Wiśniewski: Nadużycie prawa podmiotowego jako podstawa rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo
 • Maciej Mataczyński: Transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej polskiej spółki handlowej zagranicę
 • Krzysztof Pacuła: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 roku
 • Ewelina Wyraz: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii
 • Paulina Twardoch: Nowe rumuńskie prawo prywatne międzynarodowe

Materiały

 • Maksymilian Pazdan, Agata Kozioł, Witold Kurowski, Paulina Twardoch, Maria-Anna Zachariasiewicz, Jacek Zrałek: Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r. (uwagi dotyczą przepisów o prawie właściwym)
 • Księga VII rumuńskiego kodeksu cywilnego. Przepisy prawa prywatnego międzynarodowego - tłumaczenie Paulina Twardoch, Alexander Stan-Otasevici

VARIA

 • Paweł Czubik: O braku unifikacji prawa kolizyjnego w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r. w odniesieniu do formy czynności

TOM 12 - Rok 2013

Studia

 • Zou Guoyong, Wu Wei: The Evolution of China’s Codification of Private International Law and its Latest Development: Comments on China’s New PIL-Act
 • Łukasz Żarnowiec: Potrącenie wierzytelności w międzynarodowej sprzedaży towarów
 • Mateusz Pilich: Europeizacja prawa prywatnego międzynarodowego - cel, ograniczenia, wyzwania
 • Bartosz Krupa: Istotne naruszenie umowy w Konwencji Wiedeńskiej jako przesłanka odstąpienia od umowy
 • Filip Balcerzak, Stanisław Sołtysik: Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania

Materiały

 • Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Witold Kurowski, Marek Świerczyński, Maria-Anna Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec: W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej „Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie - opracował Nikodem Rycko
 • Rezolucja w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych przyjęta przez uczestników konferencji naukowej „Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie

TOM 11 - Rok 2012

Studia

 • Stanisław Sołtysiński: Związanie zapisem na sąd polubowny i orzeczeniem arbitrażowym członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy
 • Andrzej Szumański: Konkludentne przystąpienie do zapisu na sąd polubowny
 • Karol Weitz: Następstwo prawne w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym
 • Maria-Anna Zachariasiewicz: Nowa ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym a małżeństwa i związki osób tej samej płci
 • Wojciech Popiołek, Maciej Zachariasiewicz: Prawo właściwe dla roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczną - skarga pauliańska w prawie prywatnym międzynarodowym
 • Agata Kozioł: O nowym unormowaniu holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego

Materiały

 • Księga 10. holenderskiego kodeksu cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe - tłumaczenie Agata Kozioł

TOM 10 - Rok 2012

 • Wspomnienie o  Tomaszu Pajorze (1948—2012) (Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek)
Studia
 • Jerzy Pisuliński: W sprawie rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego. Uwagi na tle projektu rozporządzenia w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych 
  i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego
 • Jacek Górecki: Umowa gwarancji w prawie prywatnym międzynarodowym
 • Katarzyna Sznajder-Peroń: Kolizja postępowań przed sądem państwowym i polubownym — uwagi na tle europejskich uregulowań procesowych
 • Paulina Twardoch: O poszukiwaniu prawa właściwego do oceny spraw majątkowych zarejestrowanego za granicą związku partnerskiego według polskiego prawa prywatnego międzynarodowego
 • Patryk Wydziałkiewicz: Przedawnienie i jego skutki w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
 • Anna Pacholska:Prawo właściwe, w razie braku wyboru prawa, dla umowy o kooperację przemysłową według konwencji rzymskiej i rozporządzenia Rzym I
Glosy
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2006 r., I ACa 1063/05
 • Witold Kurowski:Prawo właściwe do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2006 r. (I ACa 1063/05)
Materiały
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (tłumaczenie na język niemiecki: Arkadiusz Wowerka; tłumaczenie na język chiński: Guoyong Zou)

Tom 9 - Rok 2011

Studia

 • Jadwiga Pazdan: Wybór prawa w sprawach spadkowych w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 roku
 • Jacek Górecki: Poręczenie w prawie prywatnym międzynarodowym
 • Arkadiusz Wowerka: Przelew wierzytelności w świetle rozporządzenia Rzym I
 • Justyna Balcarczyk: Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z naruszenia dóbr osobistych w rozporządzeniu o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych
 • Anna Hołda-Wydrzyńska: Graficzne przedstawienie znaku towarowego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE
 • Marcin Kropka: Prawo właściwe dla umowy reasekuracji według rozporządzenia Rzym I

Materiały

 • Chińska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym (Wprowadzenie: Katarzyna Sznajder-Peroń)

Tom 8 - Rok 2011

Studia

 • Maksymilian Pazdan: Nowa krajowa regulacja prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce
 • Jacek Wierciński: Ponownie o klauzuli ne exeat — cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę. Sąd Najwyższy USA w sprawie Abbott v. Abbott
 • Arkadiusz Wowerka: Niemieckie międzynarodowe prawo spółek w toku przemian
 • Piotr Rodziewicz: Wpływ ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe
 • Maksymilian Pazdan: Perypetie projektu ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym na końcowym etapie procesu legislacyjnego

Materiały

 • Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 roku. (tłumaczenie na język francuski: Paulina Twardoch, tłumaczenie na język angielski: Maciej Zachariasiewicz)

Glosy

 • Jadwiga Pazdan: Forma testamentu według konwencji haskiej z 1961 roku.  Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2009 roku (III CSK 338/08)
 • Jan Ciszewski: Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 2011 r. (C‑283/09)

Tom 7 - rok 2010

Studia

 • Maria‑Anna Zachariasiewicz: O potrzebie wskazania w nowej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym podstawy stosowania przepisów wymuszających swoje zastosowanie
 • Katarzyna Grzybczyk: Prawo właściwe dla umów wykorzystujących konstrukcję work made for hire w świetle rozporządzenia Rzym I
 • Dorota Paczoska: Zdatność arbitrażowa w prawie niemieckim i szwajcarskim - analiza prawnoporównawcza
 • Błażej Kuźniacki: Ogólna charakterystyka zasad prawnych obowiązujących w norweskim prawie prywatnym międzynarodowym
 • Paulina Twardoch: Kolizyjnoprawna regulacja rejestrowanych związków partnerskich we Francji i Belgii

Glosy

 • Jadwiga Pazdan: Nazwisko mężatki w prawie prywatnym międzynarodowym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02

TOM 6 - rok 2010

Studia

 • Andrzej Całus: Optymalna koncepcja określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym
 • Maciej Lewandowski: Wspólnotowe instrumenty prawa cywilnego — wykona‑ nie programu haskiego
 • Maciej Zachariasiewicz: Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym
 • Michał Piotr Zachariasiewicz: Zmiany w unormowaniu cesji wierzytelności (od artykułu 12 konwencji rzymskiej do artykułu 14 rozporządzenia Rzym I)

Materiały

 • Maciej Zachariasiewicz: Wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) dotyczące stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych — Rezolucja 2/2002
 • Droit international privé — projet de la loi élaboré en 2009 (przekład: Paulina Twardoch)

Glosy

 • Jadwiga Pazdan: W sprawie wykładni art. 4 konwencji rzymskiej z 1980 roku. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2009 r. (C‑133/08)
 • Jan Ciszewski: Zezwolenie na wykonanie w Polsce orzeczenia sądu francuskiego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 r. (II CSK 158/08)

TOM 5 - rok 2009

 • Jadwiga Pazdan: Rozporządzenie Rzym I – nowa wspólnotowa kolizyjnoprawna regulacja zobowiązań umownych
 • Marcin Kropka: Umowy ubezpieczenia a projekt nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym
 • Witold Kurowski, Jacek Zrałek: Wygaśnięcie zobowiązania w Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 1980 roku
 • Arkadiusz Wowerka: Umowa faktoringu w świetle konwencji ottawskiej o faktoringu międzynarodowym
 • Łukasz Żarnowiec: Prawo właściwe dla odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle przepisów rozporządzenia Rzym II
 • Piotr Ślęzak: Nadanie telewizyjne utworu audiowizualnego we wspólnotowym, niemieckim i polskim prawie autorskim
 • Jacek Górecki: Zapis testamentowy w prawie kolizyjnym
 • Paulina Twardoch: Węgierska droga ku instytucjonalizacji związków partnerskich

TOM 4 - rok 2009

Studia

 • Jadwiga Pazdan: Rozporządzenie Rzym II — nowe wspólnotowe unormowanie właściwości prawa dla zobowiązań pozaumownych
 • Bogusława Gnela: Uwagi o sposobie realizacji w polskim prawie koncepcji kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta
 • Grzegorz Gorczyński: W poszukiwaniu kryterium rozgraniczającego zakres zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego
 • Mateusz Pilich: Prawo kupującego do wstrzymania się z zapłatą ceny w razie dostarczenia towarów niezgodnych z umową na tle art. 46 ust. 2 i 3 Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów
 • Rafał Sikorski: O prawie właściwym dla licencji praw autorskich
 • Arkadiusz Wowerka: Prawo właściwe dla transakcji faktoringowych

Glosy

 • Mariusz Fras: Właściwość sądu w zakresie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki komunikacyjne. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 r. (C - 463/06), FBTO Schadeversekeringen N.V./Jack Odenbreit
 • Katarzyna Sznajder: Znaczenie orzeczenia sądu zagranicznego w postępowaniu rozpoznawczym przed polskim sądem. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2005 r. (V CK 783/04) 

Materiały

 • Katarzyna Sznajder: Substytucja i ekwiwalencja pojęć w prawie prywatnym międzynarodowym — rezolucja przyjęta podczas 73. Sesji Instytutu Prawa Międzynarodowego w dniu 27 października 2007 r.

Recenzje

 • Michał Wojewoda, Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych, Warszawa, Wolters Kluwer, 2007 (Maksymilian Pazdan)

TOM 3 - rok 2008

Studia

 • Wojciech Popiołek: Zagadnienia unormowane w art. 3 ust. 3 i art. 7 konwencji rzymskiej i w odpowiednich przepisach Rozporządzenia UE o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I)
 • Maria-Anna Zachariasiewicz: Kwalifikacja culpa in contrahendo w prawie prywatnym międzynarodowym
 • Michał Wojewoda: Rozszczepienie statutu kontraktowego w Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych
 • Maciej Mataczyński: Rozgraniczenie statutu prawa papierów wartościowych od statutu prawa spółek handlowych w europejskiej regulacji ofert przejęcia spółki publicznej
 • Marek Świerczyński: Delikty „elektroniczne” w świetle rozporządzenia Rzym II
 • Jacek Górecki: Statut formy a lex fori processualis
 • Katarzyna Ludwichowska: Problematyka kolizyjna roszczeń odszkodowawczych poszkodowanego w wypadku samochodowym
 • Mateusz Pilich: Aktualne problemy stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

Glosy

 • Jadwiga Pazdan: Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w prawie prywatnym międzynarodowym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2005 r. (IV CK 20/05)
 • Mateusz Pilich: Pierwszeństwo Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów przed prawem krajowym. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 marca 2005 r., sygn. I ACa 1823/04

Recenzje

 • Karol Weitz, Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza Sp. z o.o., 2005 (Maksymilian Pazdan)

TOM 2 - rok 2007

Studia

 • Maksymilian Pazdan: W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.
 • Maria-Anna Zachariasiewicz: Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów a inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika
 • Andrzej Torbus: Element wspólnotowy jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001
 • Jacek Górecki: Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym
 • Katarzyna Sznajder: Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001
 • Maciej Zachariasiewicz: Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi
 • Agnieszka Okońska: Europejski tytuł egzekucyjny. Polska jako państwo wykonania

Glosy

 • Jacek Górecki: Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2004 r., I CK 39/03
 • Marcin Kropka: Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2006 r., II PK 152/05

TOM 1 - Rok 2007

Studia

 • Maksymilian Pazdan: O projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym
 • Jerzy Poczobut: Ewolucja pojęcia międzynarodowego prawa handlowego
 • Marcin Kropka: Pojęcie umowy ubezpieczenia w świetle przepisów wspólnotowych dyrektyw ubezpieczeniowych
 • Maciej Zachariasiewicz: Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym

Materiały

 • Projekt ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym

Glosy

 • Witold Kurowski: Prawo właściwe dla przelewu wierzytelności. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2003 r. (III CK 80/02)
 • Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec: Dorozumiany wybór prawa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., II CKN 1077/00