Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Skład

Redaktorzy Naczelni

 • dr hab. Prof. UŚ Jarosław Zagrodnik (Uniwersytet Śląski)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek (Uniwersytet Śląski)
 • Komitet Redakcyjny
 • Amalia Calderón Lozano (Colegio de Abogados de Sevilla)
 • Teresa Dukiet-Nagórska (Uniwersytet Śląski)
 • Piotr Kardas (Uniwersytet Jagielloński)
 • Violetta Konarska-Wrzosek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Radosław Koper (Uniwersytet Śląski)
 • Henryk Malevski (Uniwersytet im. Michała Römera w Wilnie)
 • Kazimierz Marszał (Uniwersytet Śląski)
 • Jerzy Skorupka (Uniwersytet Wrocławski)
 • Sławomir Steinborn (Uniwersytet Gdański)
 • Dariusz Świecki (Uniwersytet Łódzki)
 • Paweł Wiliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Tadeusz Widła (Uniwersytet Śląski).

O czasopiśmie/od Redakcji:

Czasopismo powstało na początku lat 70 XX wieku. Stanowi kontynuację dzieła Prof. zw. dr. hab. Kazimierza Marszała, który przez wiele lat redagował Problemy Prawa Karnego, czyniąc z nich szanowaną i rozpoznawaną wśród przedstawicieli nauki prawa, pozycję.

W skład kolegium redakcyjnego wchodzą cenieni naukowcy. Do współpracy zaprosiliśmy recenzentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, specjalistów zarówno z zakresu prawa karnego materialnego, jak i prawa karnego procesowego oraz innych gałęzi prawa karnego.

Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia związane z dziedziną procesu karnego, prawa karnego materialnego, prawa i procesu karnego skarbowego, prawa i postępowania w sprawach o wykroczenia, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także kryminalistyki.

Czasopismo przeznaczone jest zarówno dla przedstawicieli nauki, praktyków, a także doktorantów, studentów. Publikowane jest w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Na łamach czasopisma, Autorzy podejmują zarówno analizę obowiązujących rozwiązań z perspektywy praktycznego stosowania prawa, jak i rozważania teoretyczne.

Pozostaje wyrazić nadzieję, iż tematy zaprezentowane na łamach czasopisma, staną się inspiracją do kolejnych dyskusji, wzbogacając przy tym dyskurs naukowy.

Zasady recenzowania

Przesłanie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora/autorów zgody na jego recenzję;

Teksty nadesłane do czasopisma zostaną wstępnie zweryfikowane przez Redakcję pod względem formalnym oraz merytorycznym. Postawą przyjęcia tekstu do recenzji jest jego zgodność z profilem czasopisma, jego poprawna struktura wyrażająca się w spełnieniu wymogów formalnych, ujętych w zakładce ,,Dla autorów’’.

Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte do recenzji, zostaną przesłane do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu, którzy posiadają conajmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy, nie pozostają z autorem w konflikcie interesów, nie pozostają z autorami w stosunku zależności służbowej, nie są członkami Redakcji czasopisma ,,Problemy Prawa Karnego’’. Wyboru recenzentów dokonuje Redaktor Naczelny czasopisma.

Procedura recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności (double-blind review process), gdzie recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.

Redakcja zlecając recenzje, przekazuje recenzentowi formularz recenzji, przy pomocy którego recenzent winien sporządzić recenzje, która kończy się dopuszczeniem tekstu do publikacji pod warunkiem wprowadzenia przez autora zmian merytorycznych/redakcyjnych, albo odrzuceniem tekstu.

Uwagi recenzenta zostaną przekazane autorowi recenzowanego tekstu (bez podawania nazwiska recenzentów), który w terminie zakreślonym przez Redakcję czasopisma winien uwzględnić zalecenia recenzentów i skorygować tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego wcześniej tekstu.

W sytuacji, gdy autor tekstu nie zgadza sie z opinią recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska Redakcji. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor naczelny czasopisma kierując się uwagami oraz konkluzjami zawartymi w recenzji oraz uwagami autora i ostateczną wersją tekstu, która została przez autora, dostarczona.

Podstawą publikacji tekstu są jego dwie pozytywne recenzje. 

W przypadku gdy jedna recenzja jest pozytywna, a druga negatywna, ostateczną decyzję w zakresie opublikowania artykułu podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma.

Teksty, które zostały skierowane do publikacji, zostaną poddane korekcie redakcyjnej.

Po korekcie redakcyjnej, autor otrzyma ostateczną wersję artykułu do zaakceptowania. Za ostateczny kształt artykułu odpowiada autor.

Opublikowanie tekstu w czasopiśmie ,,Problemy Prawa Karnego’’ wiąże się z wyrażeniem przez autora zgody na opublikowanie tekstu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Autorzy mogą przedłożyć do publikacji tylko i wyłącznie swoje własne i oryginalne artykuły, które nie były wcześniej publikowane czy to w całości czy to w znaczącej części w żadnej innej pracy, która jest chroniona prawami autorskimi.

Lista współpracujących recenzentów czasopisma będzie publikowana na pierwszych stronach czasopisma.

*Dbając o jak najwyższy poziom czasopisma, począwszy od nr 4, teksty będą przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów.

Aktualny numer: 

Archiwum: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/53107#structure

Kontakt:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla Autorów

- Teksty proszę przesyłać w wersji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Do pracy należy dołączyć informacje o Autorze w postaci afiliacji, adresu email, nr telefonu. Prosimy także o dołączenie bibliografii, krótkiego streszczenia, słów kluczowych.

Objętość tekstu:

- artykuły: od 20.000 do 40.000 znaków (wraz ze spacjami)

- glosy: od 10.000 do 20.000 znaków (wraz ze spacjami)

- recenzje: do 12.000 znaków (wraz ze spacjami)

- wymogi w zakresie przypisów dostępne są na stronie Wydawnictwa UŚ pod adresem: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2281

Adres Redakcji

Uniwersytet Śląski

Wydział Prawa i Administracji

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Karne Procesowe

Bankowa 11b

40-007 Katowice

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Prenumerata

Kontakt w sprawie zamówień:

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie: (32) 359 16 03 w godz. 11:00-15:00

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Bankowa 12B

40-007 Katowice

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (nr 1 PPK.pdf)nr 1 PPK.pdf
Pobierz plik (nr 2 PPK.pdf)nr 2 PPK.pdf