• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

RCEPL

poland france united kingdom germany

ZADANIA

    Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie prac badawczych,
    inicjowanie ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy naukowej,
    organizacja międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,
    działalność ekspercka i konsultacyjna realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych,
    organizacja międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,
    podejmowanie działań na rzecz koordynacji i wzbogacenia oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UŚ, w szczególności w zakresie europejskiego prawa prywatnego, a także w postaci zajęć prowadzonych w językach urzędowych Unii Europejskiej, również przez zagranicznych wykładowców.

Wyniki działalności naukowo-badawczej Centrum będą publikowane w zagranicznych i polskich czasopismach naukowych, w tym zwłaszcza w wydawanym przez Wydawnictwo UŚ: „Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego”.


 

Les tâches

    l’initiation, l’organisation et la réalisation des recherches;
    l’initiation de la coopération des chercheurs sur le plan national et international;
    l’organisation des conférences scientifiques nationales et internationales;
    les activités d’expertise et de consultation à la demande des sujets extérieurs;
    l’encouragement de la coordination et de l’enrichissement de l’offre éducative et scientifique de la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université,  en particulier en matière de droit privé européen, et en premier lieu par l’élargissement de l’éventail des cours en langues étrangères
(y compris les cours menées par des enseignants de l’étranger)

Les effects de l’activité scientifique et éducative seront publiés dans les revues scientifiques étrangères et polonaises, parmi lesquelles il faut citer avant tout « Les Problèmes du Droit International Privé », éditée par la Maison d’Edition de l’Université de Silésie.


 

TASKS

    initiating, organising and conducting research,
    initiating national and international scientific cooperation,
    organising international and national scientific conferences,
    performing expert and consultative activities on behalf of third parties,
    taking action to coordinate and enrich the research and teaching offerings at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia, in particular in the field of European private law, and by offering classes conducted in the official languages of the European Union, including classes by foreign lecturers.

The results of the research centre’s activities will be published in Polish and foreign scientific journals, especially in the journal published by the University of Silesia’s own publishing house : "Problems of Private International Law".


 

AUFGABEN

    Initiierung, Organisation und Durchführung von Forschung,
    Förderung der nationalen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit
    Organisation von nationalen und internationalen wissenschaftlichen Konferenzen,
    Experten- und Beratungstätigkeit im Auftrag von Dritten
    Maßnahmen zur Koordinierung des Angebots in Forschung und Lehre an der Fakultät für Recht und Verwaltung der Schlesischen Universität, insbesondere Bereicherung des Lehrangebots um fremdsprachigen Unterricht in den Amtssprachen der Europäischen Union, unter anderem unter Beteiligung ausländischer Universitätslehrer..

Die Ergebnisse der Forschungsaktivitäten werden in polnischen und ausländischen Fachzeitschriften veröffentlicht werden, vor allem in der Zeitschrift "Probleme des Internationalen Privatrechts", die von der Schlesischen Universität als Herausgeberin veröffentlicht wird.