• Wirtualny dzień otwarty
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.15-rektor.jpg
 • Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy
 • spam
 • 06.05.20 Rekrutacja
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.31-oplaty
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

RCEPL

poland france united kingdom germany

 

PROJEKTY BADAWCZE

Wśród planowanych projektów badawczych Centrum wymienić należy między innymi:
    badania porównawcze w dziedzinie prawa prywatnego w Europie;
    badania nad nowymi prywatnymi kodyfikacjami w Europie
    badania nad europejskim prawem kolizyjnym;
    badania nad europejskim prawem umów;
    badania nad europejskim prawem czynów niedozwolonych;
    badania nad europejskim prawem ubezpieczeniowym i odszkodowawczym;
    badania nad europejskim prawem spadkowym;
    badania nad europejskim prawem konsumenckim;
    badania nad europejskim prawem konkurencji;
    badania nad europejskim prawem własności intelektualnej;
    badania nad europejskim prawem sądowym (postępowaniem cywilnym) w dziedzinie prawa prywatnego;
    badania nad stosowaniem w praktyce sądowej europejskiego prawa prywatnego w Polsce i innych państwach członkowskich UE;
    badania nad alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów prywatnych (ADR, ODR) w prawie europejskim;
    badania w dziedzinie metodologii europejskiego prawa prywatnego;
    badania nad wykładnią europejskiego prawa prywatnego;
    badania dotyczące regulacji rynku kapitałowego w Europie;
    badania dotyczące prywatnoprawnych aspektów europejskiego prawa zamówień publicznych;
    badania nad projektowanymi aktami prawa międzynarodowego publicznego


 

Les recherches projetées

Parmi les recherches projetées il faut énumérer les suivantes:
    les recherches comparatives sur le droit privé en Europe;
    les recherches sur les nouvelles codifications privées en Europe ;
    les recherches sur le droit conflictuel européen;
    les recherches sur le droit européen des contrats ;
    les recherches sur le droit européen des délits;
    les recherches sur le droit européen des assurances et des indemnisations ;
    les recherches sur le droit européen des successions ;
     les recherches sur le droit européen de la protection du consommateur;
    les recherches sur le droit européen de la concurrence;
    les recherches sur le droit européen de la propriété intellectuelle ;
    les recherches sur le droit judiciare privé européen ;
    les recherches sur l’application du droit privé européen dans la pratique judiciaire en Pologne et dans les autres Etats-membres de l’UE;
    les recherches sur les modes alternatifs de règlement des litiges en matière civile dans la lumière du droit européen;
    les recherches sur la méthodologie du droit privé européen;
    les recherches sur l’interprétation du droit privé européen;
    les recherches sur la réglementation du marché des capitaux en Europe ;
    les recherches sur les aspects de droit privé du droit européen des marchés publics;
    les recherches sur les projets des actes du droit international public ayant l’impact sur le droit privé européen;


 

RESEARCH PROJECTS

Some of the research centre’s planned projects:
    comparative research in the field of private law in Europe;
    research on new private codifications in Europe;
    research on conflict between European  laws;
    research on European contract law;
    research on European tort law;
    research on European insurance law and compensation;
    research on European laws of succession;
    research on European consumer law;
    research on European competition law;
    research on European intellectual property rights;
    research on European law courts (civil proceedings) in the field of private law;
    research on judicial practice of European private law in Poland and other EU Member States;
    research on alternative ways of resolving private disputes (ADR, ODR) in European law;
    research on European private law methodology;
    research on the interpretation of European private law;
    research on capital market regulation in Europe;
    research on private law aspects of European law in public procurement;
    research on drafted acts of public international law that cause effects in the field of private law (such as TTIPS).


 

FORSCHUNGS-PROJEKTE

Zu den geplanten Forschungsvorhaben des Zentrumsgehören unter anderem:
    Rechtsvergleichende Forschung auf dem Gebiet des Privatrechts in Europa;
    Forschung über neue private Kodifikationen in Europa;
    Forschung über das europäische Kollisionsrecht;
    Forschung zum europäischen Vertragsrecht;
    Forschung zum europäischen Deliktsrecht;
    Forschung zum europäischen Versicherungsrecht und Entschädigung;
    Forschung zum europäischen Erbrecht;
    Forschung zum europäischen Verbraucherrecht;
    Forschung zum europäischen Wettbewerbsrecht;
    Forschung zum europäischen Recht des Geistiges Eigentums;
    Forschung zum Zivilverfahrens und zur Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs auf dem Gebiet des Privatrechts;
    Forschung zur Anwendung des europäischen Privatrechts durch die nationalen Gerichte in Polen und anderen EU-Mitgliedstaaten;
    Forschung zu alternativen Möglichkeiten der Lösung von privaten Streitigkeiten (ADR, ODR) nacheuropäischem Recht;
    Forschungsmethodik des europäischen Privatrechts;
    Forschung zur Auslegung des europäischen Privatrechts;
    Forschung zur Kapitalmarktregulierung in Europa;
    Erforschung der privatrechtlichen Aspekte der europäischen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge
    Forschung zu Entwürfen von Rechtsakten des Völkerrechts, die Auswirkungen auf dem Gebiet des Privatrechts haben (wie TTIPS Entwurf)