Zmiana rozmiaru tekstu:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 października 2017 r. ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych.

W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w przepisach prawa:

1.         Osiągnięcia naukowe i twórcze;
2.         Potencjał naukowy;
3.         Praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4.         Pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Z wielka radością informujemy, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał kategorię A.

Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i praca wszystkich pracowników, doktorantów, studentów, a także interesariuszy zewnętrznych współpracujących z wydziałem na wielu płaszczyznach tak naukowych,
badawczych i jak i dydaktycznych.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za Państwa wkład i pracę gdyż bez wspólnego zaangażowania i wysiłku nie byłoby możliwe utrzymanie tak wysokiej oceny.

Komunikat Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf