Zmiana rozmiaru tekstu:

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk w dniu 2 marca br. powołał Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Do zadań Rady będzie należało proponowanie i prowadzenie działań w kierunku rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, opiniowanie aktów prawnych dotyczących mediacji, opracowanie zasad etycznych pracy mediatora oraz standardów szkolenia mediatorów.

W składzie Rady znaleźli się sędziowie oraz przedstawiciele środowisk mediatorów, zawodów prawniczych i świata nauki. Wybór osób do Rady nastąpił w wyniku szerokich konsultacji społecznych dotyczących składu oraz zakresu działania Rady. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazał się formularz, za pomocą którego organizacje mediatorów przedstawiły swoich kandydatów. Zgłoszono ponad 90 osób. Prezesi sądów zarekomendowali do składu Rady 30 sędziów. Spośród przedstawionych kandydatów Minister Sprawiedliwości wybrał osoby zajmujące się praktycznie mediacją, z różnych rejonów Polski, reprezentujące zróżnicowane środowiska i doświadczenia zawodowe.

Korzystanie z wiedzy przedstawicieli Rady będzie stanowiło cenne wsparcie dla Ministra Sprawiedliwości przy upowszechnianiu idei polubownego rozwiązywania sporów oraz podnoszeniu znaczenia mediacji jako postępowania alternatywnego wobec procesu sądowego.

Pełny skład Rady:

Wojciech Juszkiewicz – sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku, Anna Korwin-Piotrowska – sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, Zbigniew Miczek – sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, Małgorzata Różańska-Prus – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Halina Borys-Pakieła – mediator, Elżbieta Duszyńska – mediator, Grzegorz Frączek – mediator, Barbara Jadwiga Pawlak – mediator, Katarzyna Przyłuska-Ciszewska – mediator, Maciej Tański – mediator, Ewa Wiśniewska-Sobel – mediator, Kamil Zawicki – Instytut Allerhanda, Agnieszka Dąbrowiecka – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marzena Kruk – naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, Joanna Sauter-Kunach – sędzia, główny specjalista w Wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6870,powolanie-spolecznej-rady-ds-alternatywnych.html

http://fimediacje.pl/