Zmiana rozmiaru tekstu:

Decyzją z dnia 12.03.2014r. zarząd Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą zaakceptował finansowanie projektu badawczego pt. „Bilateralna niemiecko-polska harmonizacja prawa prywatnego w procesie integracji prawa Unii Europejskiej. Uzupełnienie czy opozycja?” oraz udzielił finansowania w wysokości 70 000 EUR. Planowany okres realizacji projektu to kwiecień 2014 - wrzesień 2016.

Zespół badawczy WPiA pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk, w skład którego wchodzą pracownicy oraz doktoranci z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: dr hab. Monika Jagielska, dr hab. Grzegorz Żmij, mgr Małgorzata Lubelska-Sazanów, mgr Bartłomiej Panfil, mgr Małgorzata Pohl oraz mgr Anita Strzebińczyk nawiązał współpracę bilateralną z zespołem badawczym z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Osnabrück - Katedrą Europejskiego i Polskiego Prawa Prywatnego i Porównawczego (Lehrstuhl für Europäisches und Polnisches Privatrecht sowie Rechtsvergleichung) pod kierunkiem prof. dr hab. Fryderyka Zolla.

Projekt badawczy pt. „Bilateralna niemiecko-polska harmonizacja prawa prywatnego w procesie integracji prawa Unii Europejskiej. Uzupełnienie czy opozycja?” będzie realizowany we współpracy zespołów naukowych z obu wydziałów. Badania zmierzają do analizy rozwoju europejskiego prawa umów na poziomie unijnym, jak również do analizy krajowych uregulowań prawa umów w państwach członkowskich. Celem zadania badawczego objętego grantem jest analiza wielu zagadnień o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym (w ujęciu porównawczym), związanych z równoległym funkcjonowaniem dwóch zasadniczych kierunków europeizacji prawa, tj.: z jednej strony - kierunku wyznaczonego poprzez europejskie projekty i akty obejmujące jednolite regulacje odnoszące się do prawa umów, a z drugiej strony - rozważenie powodzenia inicjatyw europeizacji prawa na poziomie bilateralnym.

Warto dodać, iż zgodnie z informacjami podanymi przez podmiot finansujący w ramach ósmego ogólnego konkursu, który rozpoczął się w październiku 2013r., do Fundacji wpłynęło 31 wniosków. Wsparcie uzyskać mogło tylko 13 wniosków, często o obniżonych sumach dofinansowania. Udział procentowy pozytywnych decyzji wynosi więc ok. 42% (odnośnie do liczby wniosków) lub 32% (odnośnie do sum wnioskowanych).