Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniach 8 - 9 sierpnia 2013r. oraz 2 – 9 września 2013r. odbył się pierwszy egzamin prokuratorski organizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Egzamin ten zakończył 30 - miesięcy intensywnej nauki na aplikacji prokuratorskiej, która od 28 lutego 2011r. odbywa się w nowym, scentralizowanym systemie kształcenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Podczas 30 - miesięcznego cyklu szkoleń aplikanci przystąpili do 25 egzaminów z różnych dziedzin prawa oraz odbyli praktyki w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, sądach powszechnych, sądach administracyjnych, jednostkach Policji oraz organach kontroli skarbowej. Każdy sprawdzian oraz każda praktyka były oceniane w skali od 0 do 5 punktów, przy czym wynik pozytywny musiał wynosić co najmniej 2 punkty. Warunkiem przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego było pozytywne zaliczenie wszystkich sprawdzianów i praktyk.

Najlepszy wynik z przebiegu całej aplikacji prokuratorskiej osiągnęła aplikantka Małgorzata Moś-Brachowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – uzyskując w sumie 121,4772 pkt na 130 możliwych. Za to osiągnięcie aplikantka odebrała nagrodę z rąk Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Jednocześnie Małgorzata Moś-Brachowska złożyła egzamin prokuratorski, uzyskując ocenę celującą - 350,5 pkt na 390 możliwych.

Zainteresowania naukowe Małgorzaty Moś-Brachowskiej koncentrują się wokół prawa karnego, kryminalistyki i medycyny sądowej. Jest ona również laureatką XVIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej organizowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.